Statut

Statut Gminy Gniewoszów określa:


1. Ustrój Gminy Gniewoszów,


2. Zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach rady gminy.


3. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy w Gniewoszowie, Komisji Rady Gminy


4. Tryb pracy Wójta Gminy Gniewoszów,


5. Zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Wójta Gminy oraz korzystania z nich.


Gmina


Gmina Gniewoszów jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.


Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze gminy , z mocy ustawy o samorządzie gminnym stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swoje organy.


Gmina położona jest w powiecie kozienickim w województwie mazowieckim i obejmuje obszar 8.429 km2


Granice terytorialne gminy określa mapa w skali 1:100.000 stanowiąca załącznik Nr 1 do Statutu.


W gminie są tworzone jednostki pomocnicze –sołectwa. Wykaz sołectw określa załącznik Nr 2 do Statutu.


W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.


Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych określa załącznik Nr 3 do Statutu.


Herbem Gminy jest podkowa. Wzór herbu określa załącznik Nr 4 do Statutu.


Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Gniewoszów .... pełny tekst statutu mozna pobrać poniżej :


 

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Monika Gogacz | Data wprowadzenia: 2004-01-27 18:29:27 | Data modyfikacji: 2010-01-15 14:28:37.
 Załącznik Nr 1 - Granice terytorialne gminy

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2011-09-21 13:53:18.
 Załącznik Nr 4 - Wzór herbu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2011-09-21 13:54:26.
 Statut Gminy Gniewoszów

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Monika Gogacz | Data wprowadzenia: 2004-01-27 18:14:35 | Data modyfikacji: 2007-05-10 10:42:40.
Zmiana Statutu Gminy Gniewoszów - Uchwała XXIX/169/09 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-01-15 14:27:34.
Uchwała IX.55.2015

w sprawie zmiany statutu Gminy Gniewoszów.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-08-18 14:33:06.
Uchwała XXXIII.246.2018

w sprawie Statutu Gminy Gniewoszów

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-03-10 09:18:00.
Data wprowadzenia: 2019-03-10 09:18:00
ObowižEzuje od: 2018-09-06
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak