ogłoszenia o wyniku przetargu

Numer ogłoszenia: 42528 - 2009; data zamieszczenia: 26.02.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Wywóz stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Gniewoszów


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 8707 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, Gniewoszów, woj. mazowieckie, tel. 048 6215003 w. 22, faks .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Gniewoszów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Selektywna zbiórka odpadów komunalnych ,wielkogabarytowych i niebezpiecznych z gospodarstw domowych,budynków zbiorowego zamieszkania,budynku U.G.Gniewoszów i budynków administrowanych przez Urząd Gminy Gniewoszów . Odbiór odpadów komunalnych będzie się odbywał: raz w miesiącu ( w miesiącach: styczeń, luty, marzec kwiecień, listopad, grudzień). dwa razy w miesiącu (w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik). Odbiór odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych będzie się odbywał 2 razy do roku. Placówki podległe U.G.Gniewoszów zostaną wyposażone w pojemniki 1100 l przez Zamawiającego.Wykonawca wyposaży mieszkańców w odpowiednio oznakowane worki na makulaturę,szkło,plastik oraz pozostałe odpady.W terminie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy Wykonawca wysposaży mieszkańców budynków jednorodzinnych w pojemniki 110 l na pozostałe odpady a budynki zbiorowego zamieszkania w pojemniki 1100 l lub KP-7. Liczba ludności w gminie :4256, Liczba gospodarstw domowych:około 1100. miejscowości w gminie: Boguszówka,Borek,Gniewoszów,Kociołek,Marianów,Markowola,Markowola Kolonia,Mieścisko,Oleksów,Podmieście,Regów Nowy,Regów Stary,Sarnów,Sławczyn,Wólka Bachańska,Wysokie Koło,Zalesie,Zdunków.Zwola. Placówki podległe U.G.Gniewoszów:Szkoły Podstawowe w Gniewoszowie,Wysokim Kole i Borku,Gimnazjum w Gniewoszowie. Budynki zbiorowego zamieszkania:osiedle po byłym PGR w Boguszówce,osiedle po byłym SKR w Regowie Nowym,dom nauczyciela w Gniewoszowie,budynek po byłym ośrodku zdrowai w Sarnowie. Terminy odbioru wszystkich odpadów zostaną ustalone w harmonogramie wywozu sporządzonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Urząd Gminy Świadczona usługa będzie obejmowała w szczególności: -dostawę worków i pojemników na śmieci -załadunek worków, odpadów z pojemników, -transport oraz dostawa na wysypisko śmieci, Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza: -środki techniczne odpowiednie do zakresu zamówienia, -pracowników, -odbiór odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów / odpowiednio :odbiór odpadów przez składowisko odpadów wraz z kosztami ich utylizacji /. Wykonawca przedmiotową usługę świadczy zgodnie z: -przepisami o ruchu drogowym, -wymogami ochrony sanitarnej -przepisami z zakresu prawa ochrony środowiska. -przepisami BHP..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.13.00-5, 90.51.31.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 275436.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.02.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* ATK Recykling, ul.Chorzowska 3,26-600 Radom, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

* Cena wybranej oferty: 9300.00
* Oferta z najniższą ceną: 9300.00 oferta z najwyższą ceną: 9548.96
* Waluta: PLN.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Krzysztof Szafarnek | Data wprowadzenia: 2009-03-20 14:38:45.
 

Gniewoszów,12 lipca 2010 r.

ZP/3/B/2010

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art.92, ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie" wybrano ofertę firmy Ecol-Unicon Sp. z o.o. ul.Równa 2,80-067 Gdańsk,jako najtańszą w zbiorze ofert. Ceny złożonych ofert oraz punktacja w kryterium cena:

 

Nr oferty

Wykonawca

Cena brutto [zł]

Punktacja w kryterium cena równa punktacji łącznej (cena była jedynym ocenianym kryterium)

1

Firma Gutkowski Jan Gutkowski,ul.17 stycznia 92,64-100 Leszno

4 279 980,57

68,62

2

Ecol-Unicon Sp. z o.o. ul.Równa 2,80-067 Gdańsk

2 937 105,62

100

3

Przedsiebiorstwo Wdrożeniowo Wykonawcze „ELTECH” Sp.z o.o.,ul.Metalowców 25,39-200 Dębica

3 271 332,12

89,78

4.

P.I.S.K.Dybowski-Bakart Sp.z o.o.,ul.Goździków 25,04-231 Warszawa

3 395 928,84

86,49

5.

Instalart Sp.z o.o.,ul.Limanowskiego 95H,26-600 Radom

3 226 659,55

91,03

6.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „A-Z BUD” Zbigniew Frąk,ul.Zientarskiego 1A/114,26-600 Radom

4 154 853,66

70,69

7.

Hydrex Sp.z o.o.,ul.Zemborzycka 53 Ł,20-445 Lublin

3 061 753,14

95,93

Umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie"” zostanie zawarta po 19 lipca br.

Dziękujemy,za złożenie ofert.

Wójt Gminy Gniewoszów

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-12-29 15:06:40 | Data modyfikacji: 2010-12-29 15:15:04.
Informacja (zgodnie z art.92 ustawy z 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych , Dz.U.z 2007 r.Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz ofertach złożonych w przetargu na:”Termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Borku” informacja o wygrywaj i ofertach złożonyvch.pdf

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2009-04-07 10:45:52.
Przetarg na "Rozbudowę ogrodzenia boisk,rozbudowę bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Publicznym Gimnazjum w Gniewoszowie." z datą otwarcia ofert wyznaczoną na 2.09.2009 r. został unieważniony z powodu niewpłynięcia ani jednej oferty. 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2009-09-04 13:50:08.
``
W przetargu na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Marianów." wybrano ofertę złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z o.o.ul.Perzyny 86,26-700 Zwoleń.
Cena wybranej oferty:349 997,60 zł
Ww. wymieniona oferta jest jedyną złożoną w tym przetargu. 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2009-09-09 08:40:47 | Data modyfikacji: 2009-09-09 08:44:23.
``
Ogłoszenie o wyniku przetargu
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „ Dostawę gruzu betonowego do remontów dróg gminnych ” została wybrana oferta Pana Dariusza Omilianowicza ,”Trans-Syp” ,ul. Składowa 10,24-100 Puławy.
Cena wybranej oferty wynosi 141 520,00 zł.

Streszczenie oceny i porównania ofert:

1.„Wojtpol „ Spółka Jawna ul. Przemysłowa 1 ,26-900 Kozienice,cena:144 448,00 zł,Liczba punktów w kryterium cena:388


2.”Trans-Syp” ,ul. Składowa 10, 24-100 Puławy ,cena:141 520,00 zł,Liczba punktów w kryterium cena :400
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2009-11-18 09:13:29 | Data modyfikacji: 2009-11-18 09:14:35.
````````````

Gniewoszów,7 kwietnia 2010 r.
ZP/1/B/2010
Wykonawcy (wszyscy)zgodnie z listą złożonych ofert

Na podstawie art.92, ustawy 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole” wybrano ofertę Pana Zbigniewa Seredyna,Zakład Remontowo-Budowlany,Regów Nowy 14,26-920 Gniewoszów,jako ofertę z największą liczbą punktów za kryterium „cena” ,które było jedynym ocenianym kryterium. Cena wybranej oferty: 298 900,00 zł.
Informuję także,że nie odrzucono żadnej oferty ,jak również nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Poniżej przedstawiam porównanie złożonych ofert.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole” zostanie zawarta po 14 kwietnia br.Wójt Gminy Gniewoszów porównanie złożonych ofert

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2010-04-09 14:31:13 | Data modyfikacji: 2010-12-27 13:43:43.
Gniewoszów,23 września 2010 r.
ZP/4/B/2010

Na podstawie art.92, ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :
1.Modernizację drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw w Regowie Starym na odcinku od drogi powiatowej do wału wiślanego.
2.Remont drogi gminnej w Boguszówce. ,wybrano oferty Pana Leszka Smolaka Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SMOLKOP,ul.Firlejowska 16 i,20-306 Lublin,jako jedyne złożone i niepodlegające odrzuceniu oferty .
Ceny i punktacja ofert:

1.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw w Regowie Starym na odcinku od drogi powiatowej do wału wiślanego.Cena brutto :141 861,42 zł,punktacja łączna:100 pkt.

2.Remont drogi gminnej w Boguszówce.Cena brutto :174 776,71zł,punktacja łączna:100 pkt.


Umowy zostaną podpisane 29 września 2010 r. 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-09-24 12:23:09.
Na podstawie art.92, ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :Remont drogi gminnej w miejscowości Podmieście ,wybrano ofertę Pana Leszka Smolaka Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SMOLKOP,ul.Firlejowska 16 i,20-306 Lublin,jako ofertę o najniższej cenie . Złożono następujące oferty:

1 FEDRO Sp. z o.o.,ul. Kolejowa 1,08-445 Osieck
Cena brutto [zł]:283 785,42
Punktacja w kryterium cena równa punktacji łącznej (cena była jedynym ocenianym kryterium):97,48

2 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SMOLKOP ul.Firlejowska 16 i
20-306 Lublin
Cena brutto [zł]:276 641,83
Punktacja w kryterium cena równa punktacji łącznej (cena była jedynym ocenianym kryterium):100

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-10-08 15:15:24.
``````````
 

Gniewoszów,16 grudnia 2010 r.

ZP/6/D/2010

Wykonawcy (wszyscy) zgodnie z listą złożonych ofert


Na podstawie art.92, ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawy oleju opalowego lekkiego do kotłowni w budynku P.S.P. i Gimnazjum w Gniewoszowie” wybrano ofertę firmy Term-Oil Sp. z o.o. ul.Ofiar Firleja 7,26-600 Radom,jako najtańszą w zbiorze ofert.

Ceny złożonych ofert :

Nr zadania

Wykonawca

Cena brutto [zł] za 1 litr

1

Term-Oil Sp. z o.o. ul.Ofiar Firleja 7,26-600 Radom

2,76

2

Petrolis Sp.zo.o. Kieszek 52,26-670 Pionki

2,78


Umowa w sprawie zamówienia publicznego na Dostawy oleju opalowego lekkiego do kotłowni w budynku P.S.P. i Gimnazjum w Gniewoszowie” zostanie zawarta po 27 grudnia br.

Dziękujemy,za złożenie ofert.


 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-12-16 15:26:36 | Data modyfikacji: 2010-12-27 13:44:24.
 

Gniewoszów,26 stycznia 2011 r.

ZP/7/U/2010Ogłoszenie o wyniku postępowania

Na podstawie art.92, ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi polegające na zbieraniu i usuwaniu odpadów komunalnych z terenu gminy Gniewoszów wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych ATK Recykling ul.Chorzowska 3,26-600 Radom,jako najtańszą w zbiorze ofert. Ceny złożonych ofert :


Nr zadania

Wykonawca

Cena brutto [zł]

1

Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych ALMAX Sp.zo.o.,ul.Wrocławska 3,26-600 Radom

14 759,28

2

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling ul.Chorzowska 3,26-600 Radom

11 340,00


Umowa w sprawie zamówienia publicznego na „usługi polegające na zbieraniu i usuwaniu odpadów komunalnych z terenu gminy Gniewoszów” zostanie zawarta po 3 lutego br.

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2011-01-27 14:25:47.
 

Gniewoszów,24 maja 2010 r.

ZP/2/B/2010

Wykonawcy (wszyscy) zgodnie z listą złożonych ofert


Na podstawie art.92, ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizacje i remonty dróg gminnych na terenie gminy Gniewoszów” wybrano oferty Przedsiębiorstwa Robót Drogowych spólka z o.o.,26-700 Zwoleń,jako jedyne oferty niepodlegające odrzuceniu. Ceny wybranych ofert:

Nr zadania

zadanie

Cena brutto [zł]

Punktacja w kryterium cena równa punktacji łącznej (cena była jedynym ocenianym kryterium)

1

Remont drogi gminnej w miejscowości Wólka Bachańska o długości 500 m i szerokości 3,5 m.

Remont drogi gminnej w miejscowości Borek o długości 327 m i szerokości 3,0 m.

Remont drogi gminnej w miejscowości Regów Nowy o długości 521 m i szerokości 3,0 m.

214 279,47

100

2

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw w miejscowości Kolonia Markowola. (o długości 700 m i szerokości 4,0 m)

175 882,42

100

3

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw w miejscowości Sławczyn. (o długości 650 m i szerokości 4,0 m).

155 261,99

100


 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2011-02-21 12:30:49.
``
**************************************************************
Na podstawie art.92, ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :”Remont drogi gminnej w m. Podmieście etap II „ wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Zwoleniu Sp. z o.o. ul.Doktora Perzyny 86 26-700 Zwoleń,jako jedyną niepodlegającą odrzuceniu..
Cena wybranej oferty (brutto) :325 900,98 zł.
Umowa zostanie zawarta po 15 kwietnia 2011 r.

Wójt Gminy Gniewoszów
************************************************************** 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2011-04-05 13:44:54 | Data modyfikacji: 2011-04-05 13:47:40.
  *****************************************************************************************************

ZP/2/D/2011

Na podstawie art.92, ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę gruzu betonowego do remontów dróg gminnych” wybrano ofertę P.S.T.H.TRANS-Syp Dariusz Omilianowicz,ul.Składowa 10,24-100 Puławy,jako ofertę z najniższą ceną. Ceny złożonych ofert:

lp.

Wykonawca

Cena brutto [zł]

1

FABRYKA DOMÓW BOGUCIN ,Bogucin 81,26-930 Garbatka Letnisko

98 895,00

2

P. S. T. H .TRANS-SYP Dariusz Omilianowicz,ul.Składowa 10,24-100 Puławy

54 450,00

Wójt Gminy Gniewoszów
************************************************************************************************************************

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2011-05-06 11:37:38 | Data modyfikacji: 2011-05-06 11:43:00.
 

Gniewoszów,12 lipca 2011 r.

ZP.271.5.2011


 


 

                                                                                                                                      Wykonawcy wg rozdzielnikaNa podstawie art.92, ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :”MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI MIEŚCISKO „ wybrano ofertę ofertę Zakładu Budowy Wodociągów i Kanalizacji ,Góry 85A,24-173 Markuszów z ceną 74 000,51 zł.

Zestawienie złożonych ofert:

lp.

Nazwa firmy

Cena oferty [zł ](brutto)

Punktacja w kryterium cena

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Zwoleniu Sp. z o.o. ul.Doktora Perzyny 84A 26-700 Zwoleń

78 707,40

94,02

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A.,ul. Składowa 1,24-100 Puławy

80 877,37

80,87

3

Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji ,Góry 85A,24-173 Markuszów.

74 000,51

100,00

Umowa zostanie zawarta po 15 lipca 2011 r.

Dziękujemy za złożenie oferty.

                                                                                                                  Wójt Gminy Gniewoszów

                                                                                                                     Stefan Marek Banaś

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2011-07-22 14:59:36.
 

********************************************************************************* 

Gniewoszów,18 maja 2011 r.

ZP/4/U/2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Na podstawie art.92, ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na finansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy Gniewoszów” wybrano ofertę:Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Puławach, ul.Piłsudskiego 30,24-100 Puławy.

Liczba złożonych ofert:1

Parametry oferty:prowizja przygotowawcza:2 %.

Oprocentowanie kredytu wraz z marżą banku: 5,3 %.


Wójt Gminy

Stefan Marek Banaś

***********************************************************************************

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2011-07-22 15:08:06.


                                                                                                          Gniewoszów,13 lipca 2009 r.


ZP/5/B/09

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o. o. ul.Perzyny 86

26-700 Zwoleń


Informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego na „ Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sarnów została wybrana Państwa oferta z ceną 114 913,63 zł .O terminie podpisania umowy powiadomimy osobnym pismem.

Z poważaniem


Otrzymują:

 1. Adresat

 2. A/a


 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2011-07-27 14:08:23.
 


Gniewoszów,2 marca 2009 r.


ZP/1/B/09

                                                                                    Wykonawcy zgodnie z rozdzielnikiem

Informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego na “Remont budynku Urzędu Gminy w Gniewoszowie” została wybrana oferta Pana Piotra Pomorskiego,Przedsiębiorstwo ASPO z siedzibą w Starachowicach,przy ul.Waryńskiego 1c/3,cena wybranej oferty: 98 486,93 zł .

                                                                                     Wójt Gminy Gniewoszów


 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2011-07-28 07:53:21.
 

Gniewoszów,8.08.2011 r.

Znak sprawy :ZP.271.6.2011

 

Ogłoszenie

Uprzejmie informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” wybrano ofertę firmy „Wawrzaszek ISS Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością” Spółka Komandytowa  ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biala .

Cena wybranej oferty: 779 220,00 zł brutto.


Wójt Gminy Gniewoszów

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2011-08-11 07:57:38.
 


Gniewoszów,6 września 2011 r.

ZP.271.7.2011
Wykonawcy (wszyscy) zgodnie z listą złożonych ofert


Na podstawie art.92, ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Oleksów, Gniewoszów, Regów Nowy, Sławczyn Stary, gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji SP1. Etap 1" wybrano ofertę firmy Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki, Kozłów 91, 26-613 Radom, jako najtańszą w zbiorze ofert. Ceny złożonych ofert oraz punktacja w kryterium cena:

Nr oferty

Wykonawca

Cena brutto [zł]

Punktacja w kryterium cena równa punktacji łącznej (cena była jedynym ocenianym kryterium)

1

Gazomontaż S.A.,ul.Powstańców 2C,

05-091 Ząbki

2 988 993,48

83,62

2

Lubelskie Przedsiebiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. ul.Zemborzycka 53,20-455 Lublin

2 821 542,51

88,58

3

AMAR” Sp.z o.o.,ul.Energetyków 1,

20-477 Lublin

2 869 590,00

87,09

4.

WODROL Sp.z o.o.,ul.Misjonarska 20,

20-107 Lublin

2 824 791,69

88,48

5.

Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki, Kozłów 91, 26-613 Radom

2 499 268,39

100,00

6.

Zaklad Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. ,ul.Główna 45,08-400 Garwolin

2 768 940,53

90,26


Umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Oleksów, Gniewoszów, Regów Nowy, Sławczyn Stary, gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji SP1. Etap 1” zostanie zawarta po 12 września br.

Dziękujemy,za złożenie ofert.


                                                                                                                               Z poważaniem

                                                                                                                              Stefan Marek Banaś

                                                                                                                              Wójt Gminy Gniewoszów


 

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2011-09-08 13:02:49.
 

Gniewoszów,5 kwietnia 2012 r.

ZP.271.1.2012Ogłoszenie o wyniku postępowania


Na podstawie art. 92. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,informuję,że w przetargu na :„Remont drogi gminnej nr 170308W w m. Podmieście etap III,odcinek od km 1+313 do km 2+063” złożono następujące oferty:

lp.

Nazwa oferenta

Cena oferty brutto

Punktacja w kryterium cena (jedyne kryterium w przetargu)

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A. ul.Składowa 1,24-100 Puławy

140 173,88

94,64

2

STRABAG Sp.z o.o.,ul.Parzniewska 10,05-800 Pruszków

144 809,07

91,61

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z o.o., ul. Doktora Perzyny 84A,26-700 Zwoleń

132 660,11

100,00

4

Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji,Góry 85 A,24-173 Markuszów

145 870,31

90,94

.

Spośród ww. ofert wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84A,26-700 Zwoleń, jako ofertę o najniższej cenie w zbiorze ofert.

Dziękujemy,za złożenie oferty.

  

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2012-04-13 09:44:02 | Data modyfikacji: 2012-04-13 09:46:46.
 

Gniewoszów,24 sierpnia 2012 r.

ZP.278.2.2012
Ogłoszenie o wyniku przetargu

Na podstawie art.92, ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :”Remont drogi gminnej w m. Zwola w km 0 + 000,00 do km 0+350,00 „ wykluczono z przetargu firmę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Zwoleniu Sp. z o.o. ul.Doktora Perzyny 84a 26-700 Zwoleń i odrzucono ofertę tej firmy z powodu nie wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert tj. godz.12:00 w dniu 21 sierpnia 2012 r.

Zgodnie z art.24 ust.2 punkt 2 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców,którzy nie wnieśli wadium.

Zestawienie pozostałych ofert przedstawiam poniżej.

lp.

Nazwa oferenta

Cena oferty brutto

1

STRABAG Sp.z o.o., ul.Parzniewska 10,05-800 Pruszków

146 851,74

2

Zakład Budowy Dróg i Mostów,Góry 85 A,24-173 Markuszów

105 663,53

Spośród ww. wymienionych ofert wybrano ofertę Zakładu Budowy Dróg i Mostów,Góry 85 A,24-173 Markuszów jako ofertę z najniższą ceną. Umowa zostanie zawarta po 3 września br.Wójt Gminy Gniewoszów


 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2012-08-29 08:58:10.
 

Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania na:”Remont drogi gminnej w m. Zwola w km 0 + 000,00 do km 0+350,00


Na podstawie art.92, ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :”Remont drogi gminnej w m. Zwola w km 0 + 000,00 do km 0+350,00 „ uznano odwołanie wniesione przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Zwoleniu Sp. z o.o. ul.Doktora Perzyny 84a ,26-700 Zwoleń ,unieważniono wykluczenie tej firmy z przetargu i odrzucenie jej oferty .


Jednocześnie ,ze względu na niemożność zawarcia ważnej umowy ,na podstawie art.93 ust.1,punkt 7 ustawy z 29.01.2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) postępowanie zostało unieważnione.


Ze względu na postępowanie odwoławcze ,postępowanie przetargowe przedłużyło się . Natomiast termin realizacji zamówienia został wyznaczony w sposób bezwzględny (datą 30.09.2012 r.) a jego dotrzymanie nie jest już możliwe .Nie jest także możliwa zmiana tego terminu ,ponieważ wymagana byłaby zmiana m.in. złożonych już ofert ,co jest zabronione.


W związku z powyższym, mając na uwadze niemożność zawarcia ważnej umowy na realizację przedmiotu zamówienia postanowiono o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :”Remont drogi gminnej w m. Zwola w km 0+000,00 do km 0+350,00 „.


Zastępca Wójta Gminy Gniewoszów

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2012-10-03 14:49:25.
 

Gniewoszów,25 października 2012 r.

ZP.278.2.2012
Ogłoszenie o wyniku przetargu


Na podstawie art.92, ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :”Remont drogi gminnej w m. Zwola w km 0 + 000,00 do km 0+350,00.-przetarg II „ wybrano ofertę Zakładu Budowy Dróg i Mostów,Góry 85 A,24-173 Markuszów z ceną 104 888,63 zł

Zestawienie ofert przedstawiam poniżej.

lp.

Nazwa oferenta

Cena oferty brutto [zł]

1

Zakład Transportowo-Budowlany Krzysztof Wach, ul.Wspólna 23,26-670 Pionki

109 881,50

2

Zakład Budowy Dróg i Mostów,Góry 85 A,24-173 Markuszów

104 888,63

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Zwoleniu Sp. z o.o. ul.Doktora Perzyny 84a,26-700 Zwoleń

194 548,90

Umowa zostanie zawarta po 29 października br.

Wójt Gminy Gniewoszów

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2012-10-29 09:22:06.
 

Gniewoszów,22 października 2012 r.ZP.271.3.2012


Wykonawcy zgodnie z lista złożonych ofert


Na podstawie art.92, ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na na „Budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm.Gniewoszów. Zlewnia stacji SP2 . Etap I „ ,wybrano ofertę złożoną przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp zo.o,ul. Zemborzycka 53,24-445 Lublin jako ofertę z najniższa ceną.Cana wybranej oferty:2 397 997,86 zł.

Poniżej zestawienie wszystkich złożonych ofert:

Nazwa firmy

Cena [zł]

INSTALBUD-RZESZÓW Sp. z o.o.ul.T. Boya-Żeleńskiego 6a
35-105 Rzeszów

3 380 662,72

GAZOMONTAŻ S.A.,ul.Powstańców 2c,05-091 Ząbki

2 901 570,00

Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych,Józef Piwnicki,Kozłów 91, 26-613 Radom

2 478 894,80

WODROL Sp.z o.o.,ul.Misjonarska 20,20-107 Lublin

2 775 285,69

Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp zo.o.,ul. Zemborzycka 53,24-445 Lublin

2 397 997,86


Umowa na realizacje z wybranym wykonawca zostanie podpisana po 26 października 2012 r.

Wójt Gmiony Gniewoszów

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2012-10-29 09:24:04.

Gniewoszów: Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm.Gniewoszów. Zlewnia stacji SP2 . Etap I.
Numer ogłoszenia: 231363 - 2012; data zamieszczenia: 31.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 363766 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gniewoszów, Ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów, woj. mazowieckie, tel. 48 621 50 03, faks 48 621 50 46.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm.Gniewoszów. Zlewnia stacji SP2 . Etap I..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm.Gniewoszów. Zlewnia stacji SP2 . Etap I. Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w systemie ISEKI w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm.Gniewoszów oraz stacji podciśnieniowej w m.Regów Stary. Zakres zamówenia: - kolektory podciśnieniowe z rur : PE 160 mm L= 3 666,0 m, PE 125 mm L= 657,0 m, PE 110 mm L= 314,0 m, PE 90 mm L= 305,0 m, ŁĄCZNIE : L= 4942,0 m, - rurociag tłoczny 160 PE L=3231, - sieci grawitacyjne (kwalifikowane) 200 PVC : łączna długość L= 52,0 m, 160 PVC : łączna długość L= 227,0 m, - przyłącza grawitacyjne 160 PVC : łączna długość L= 146,0 m, - studzienki zbiorczo-zaworowe żelbetowe o wym. 1,0x1,0mx2,05m (2,55m) wyposażone w zawór podciśnieniowy ISEKI dz 90mm - 27 szt., - studzienki połączeniowe z tworzywa sztucznego 400 mm, na sieci - 16 kpl., - liczba podłączonych budynków: - 30 szt...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.21.00.00-2, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.44.21.00-8, 45.43.11.00-8, 45.43.12.00-9, 45.43.12.00-9, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.70.00-2, 45.23.20.00-2, 45.23.13.00-8, 45.33.22.00-5, 45.23.21.00-3, 45.23.24.00-6, 45.23.24.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: PROW.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. zo.o., ul. Zemborzycka 53, 24-445 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2763980,71 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1949591,76

 • Oferta z najniższą ceną: 1949591,76 / Oferta z najwyższą ceną: 2748506,28

 • Waluta: PLN. 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2012-10-31 12:24:21.
 

Gniewoszów,31 grudnia 2012 r.


ZP.278.4.2012


Wykonawcy wg rozdzielnikaUprzejmie informuję,że przetarg na Usługi polegające na usuwaniu odpadów komunalnych z terenu gminy Gniewoszów” został unieważniony z powodów wskazanych w art.93,ust1 punkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.),tj: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Zastępca Wójta Gminy Gniewoszów

Bogdan Przychodzeń             

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2013-01-04 11:51:34.
Uprzejmie informuję,że przetarg na „Usługi polegające na usuwaniu odpadów komunalnych z terenu gminy Gniewoszów” został unieważniony z powodów wskazanych w art.93,ust1 punkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.),tj: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Gniewoszów,24.05.2013 r.
Stefan Marek Banaś
Wójt Gminy Gniewoszów 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2013-05-29 09:49:43.
 

Gniewoszów,3 lipca 2013 r.

ZP.271.6.2013


 

Wykonawcy

Wszyscy


 

Na podstawie art.92, ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :” Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych w miejscowości Sarnów „Prusiny” „ wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. ul.Doktora Perzyny 84a,26-700 Zwoleń.

Zestawienie ofert przedstawiam poniżej.

lp.

Nazwa oferenta

Cena oferty brutto [zł]

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A.,ul.Składowa 1,24-100 Puławy

151 775,85

2

Zakład Budowy Dróg i Mostów,Góry 85 A,24-173 Markuszów

137 746,47

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul.Doktora Perzyny 84a,26-700 Zwoleń

126 929,85

Dziękujemy za złożenie oferty


Bogdan Przychodzeń

Zastępca Wójta Gminy Gniewosżów

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2013-07-03 11:17:08.
Gniewoszów,24 czerwca 2013 r.


ZP.271.2.2013


Wykonawcy/Wszyscy


Na podstawie art.92, ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na na „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Oleksów, gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji SP1 . Etap II-kolektor KP2„ ,wybrano ofertę Pana Marek Jeduta , ul. Jana Sapiehy 2/61,20-095 Lublin,cena wybranej oferty: 724 268,58 zł brutto.
Poniżej zestawienie wszystkich złożonych ofert:

1.Marek Jedut ,ul. Jana Sapiehy 2/61,20-095 Lublin,cena:724 268,58 zł.
2.Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych,Józef Piwnicki,Kozłów 91, 26-613 Radom
cena: 724 716,90 zł.
3.Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp zo.o.,ul. Zemborzycka 53,24-445 Lublin cena:847 213,96 zł.
4.ALMAR Sp.z o.o.,ul.Energetyków 1,20-447 Lublin cena:910 200,00 zł
5.Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp.z o.o.Miętne,ul.Główna 45,08-400 Garwolin ,cena:970 700,55 zł.


Wójt Gminy Gniewoszów 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2013-07-09 08:09:47.
Gniewoszów,30 stycznia 2013 r.
ZP.278.1.2013
Wykonawcy

Na podstawie art. 92. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,informuję,że w przetargu na dostawy oleju opalowego lekkiego do kotłowni w budynku P.S.P. i Gimnazjum w Gniewoszowie złożono następujące oferty:
lp.
Nazwa oferenta
Cena oferty
1 Konkret Sp z o.o.,ul.Mariańskiego 26,26-600 Radom,3,63 zł/l brutto.
2TERM-OIL sp.z o.o. ul.Ofiar Firleja 7,26-600 Radom,3,60 zł/l brutto.
3 PETROLIS sp.z o.o. ul.Władysława Jagiełły 10A/204, 26-700 Zwoleń,3,62 zł/l brutto.
Spośród ww ofert wybrano ofertę TERM-OIL sp.z o.o. ul.Ofiar Firleja 7,26-600 Radom jako ofertę z najniższa ceną.
Dziękujemy za złożenie Państwa ofert.

Otrzymują:
1. Konkret Sp z o.o.,ul.Mariańskiego 26,26-600 Radom
2. PETROLIS sp.z o.o. ul.Władysława Jagiełły 10A/204, 26-700 Zwoleń

Wójt Gminy Gniewoszów  

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2013-07-22 08:40:56.
Gniewoszów,30 stycznia 2013 r.

ZP.278.4.2012
Uprzejmie informuję,że w drugim przetargu na „Usługi polegające na usuwaniu odpadów komunalnych z terenu gminy Gniewoszów”-przetarg II, została wybrana oferta Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych ALMAX Sp. zo.o.ul.Wrocławska 3 26-600 Radom
jako jedyna złożona.

Wójt Gminy Gniewoszów 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2013-07-22 13:53:58.
Gniewoszów,24 maja 2013 r.

ZP.271.3.2013Uprzejmie informuję,że przetarg na „Usługi polegające na usuwaniu odpadów komunalnych z terenu gminy Gniewoszów” został unieważniony z powodów wskazanych w art.93,ust1 punkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.),tj: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Wójt Gminy Gniewoszów 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2013-07-22 15:13:10.
Gniewoszów,21 czerwca 2013 r.

ZP.271.3.2013


Uprzejmie informuję,że w przetargu na „Usługi polegające na usuwaniu odpadów komunalnych z terenu gminy Gniewoszów” wybrano ofertę Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych ALMAX Sp. zo.o. ul.Wrocławska 3 26-600 Radom.

Wójt Gminy Gniewoszów 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2013-07-25 15:17:12.
 

Gniewoszów,27 września 2013 r.

ZP.271.7.2013Wykonawcy WszyscyInformuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :” Utworzenie placu zabaw na działce o nr ewidencyjnym 508 w miejscowości Gniewoszów” „ złożono następujące oferty:

lp.

Nazwa oferenta

Cena oferty brutto [zł]

1

Saternus Distribution Sp z o.o. ul.Nowa 32,41-500 Chorzów

106 268,92

2

P.W. Apis Jadwiga Oziębło,ul.Kolaniki 19,37-500 Jarosław

70 359,52

3

PPHU Drewnogród Robert Lis,Podzamcze.ul.Żródlana 14,26-65 Piekoszów

85 878,60

4

Garden Designers Mirosław Derkacz,ul.Poligonowa 2B/40 20-817 Lublin

91 176,65

Spośród ww. wymienionych wybrano ofertę złożoną przez Panią Jadwigę Oziębło

P.W. Apis ,ul.Kolaniki 19,37-500 Jarosław ,jako ofertę z najniższą ceną.

Dziękujemy za złożenie ofert.Z poważaniem          

Stefan Marek Banaś     

Wójt Gminy Gniewoszów

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2013-10-03 10:39:55.
 

Gniewoszów,8 listopada 2013 r.

ZP.271.8.2013

Na podstawie art.92, ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Remont drogi gminnej w miejscowości Regów Stary,wzdłuż wału przeciwpowodziowego w km 0+000-1+171.” wybrano ofertę Zakładu Budowy Dróg i Mostów,Góry 85 A,24-173 Markuszów.

Zestawienie ofert przedstawiam poniżej.

lp.

Nazwa oferenta

Cena oferty brutto [zł]

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A.,ul.Składowa 1,24-100 Puławy

422 586,65

2

Zakład Budowy Dróg i Mostów,Góry 85 A,24-173 Markuszów

303 321,79

 

                                                                                                      Wójt Gminy Gniewoszów

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2013-11-14 11:02:32.
Gniewoszów,28 stycznia 2014 r.
ZP.278.1.2014Ogłoszenie o wyniku przetargu

Na podstawie art. 92. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,informuję,że w przetargu na dostawy oleju opalowego lekkiego do kotłowni w budynku P.S.P. i Gimnazjum w Gniewoszowie wybrano ofertę ofertę firmy:TERM-OIL sp. z o.o. ul.Ofiar Firleja 7,26-600 Radom z ceną 3,48 zł/l brutto.

Była to jedyna oferta złozona w tym przetargu


Wójt Gminy Gniewoszów 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-02-10 13:32:57.

Gniewoszów,31 marca 2014 r.


ZP.271.3.2014


Wykonawcy/wszyscy


Na podstawie art. 92. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,informuję,że w przetargu na na roboty remontowo-budowlane obejmujące :„Adaptację budynku po szkole podstawowej w Oleksowie na świetlicę wiejską.”,złożono następujące oferty:
lp.
Nazwa oferenta/Cena oferty brutto [zł]
1.Firma Handlowo-Usługowa PANELEX Tomasz Kuchcik,ul.Kielecka 36,26-600 Radom,tel./faks: 48 360 85,cena:  10 430 500,00
2.Usługi Remontowo-Budowlane Waldemar Rzeźnik,ul.Rapackiego ,11/63a 26-600 Radom,tel./faks: 793 003 303,cena: 448 613,83
3.P.P.H.U.DAWBUD., ul.Krótka 16,26-670 Pionki,faks:48 3848404,cena:358 016,76
4.SKADAR, ul.Mokra 2, 26-600 Radom,faks:48 344 17 87,cena:349 679,04
5.Spółdzielnia Rzemieślnicza BUDOWLANA , ul.Kilińskiego 15/17,26-600 Radom,faks: 48363 16 79,cena:326 462,10
6.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe UNIBUD Zygmunt Wojdat,Antoniówka 48, 26-630 Jedlnia Letnisko,faks: 48 322 20 71,cena:
367 770,00
7.Zakład Usługowy Remontowo-Budowlany Andrzej Skrok,ul.PCK 7 m.22,26-600 Radom,faks:48 363 62 57,cena:328 927,02
8.Zakład Remontowo-Budowlany Radosław Bańcerowski,ul.Ordona 14,26-600 Radom,faks:48 3316606,cena:276 134,33
Spośród ww. ofert wybrano ofertę złożoną przez Zakład Remontowo-Budowlany Radosław Bańcerowski,ul.Ordona 14,26-600 Radom , jako ofertę z najniższą ceną wynoszącą 276 134,33 zł. brutto.
Informuję jednocześnie ,że nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Wójt Gminy Gniewoszów

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-04-02 11:42:41.

 

Gniewoszów,31 marca 2014 r.

ZP.271.2.2014

 

Wykonawcy/Wszyscy

 

Na podstawie art. 92. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,informuję,że w przetargu na na roboty remontowo-budowlane obejmujące :

 1. Przebudowę drogi gminnej nr 170312W w miejscowości Zwola.

 2. Przebudowę drogi gminnej nr 170307W w miejscowości Markowola -Kolonia.

 3. Remont drogi gminnej w miejscowości Markowola -Kolonia na odcinku od drogi powiatowej WYSOKIE KOŁO – MARKOWOLA .

 4. Przebudowę odcina drogi gminnej nr 170305W w miejscowości Boguszówka . ,Złożono następujące oferty:

lp.

Nazwa oferenta

Cena oferty brutto [zł]

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla , Chybice 77,27-225 Pawłów,tel./faks:48 41 273 13 17

310 532,88

2

Zakład Transportowo-Budowlany Krzysztof Wach,ul.Wspólna 23,26-670 Pionki,tel./faks: 486125078

320 035,88

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul.Krańcowa 7,21-100 Lubartów,faks:818545665

345 239,94

4

Zakład Budowy Wodociagów i Kanalizacji Góry 85A,24-173 Markuszów,faks:815037374

309 040,33

5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z o.o. , ul.Doktora Perzyny 84A,26-700 Zwoleń,faks: 486762011

399 700,61

Spośród ww. ofert wybrano ofertę złożoną przez Zakład Budowy Wodociagów i Kanalizacji Góry 85A,24-173 Markuszów,jako ofertę z najniższą ceną wynoszącą 309 040,33 zł. brutto.

Informuję jednocześnie ,że nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

 Wójt Gminy Gniewoszów

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-04-02 11:48:55.

Gniewoszów,10 kwietnia 2014 r.

ZP.271.4.2014

 


 

Wykonawcy zgodnie wykazem

 


Na podstawie art. 92. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,informuję,że w przetargu na :„Budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm.Gniewoszów. Zlewnia stacji SP2 . Etap II” złożono następujące oferty:

1.Konsorcjum firm: Urtech Sp. z o. o. ul.Wiślana 12,05-110 Jabłonna,Robert Ulanicki Łazy 27A,07-130 Łochów,cena:1 009 199,99
2.Instalbud Sp.z o.o.,ul.Boya Żeleńskiego 6a,35-105 Rzeszów,faks: 17 860 99 80,cena:1 192 751,59
3.Marek Jedut ul. Jana Sapiehy 2/61 20-095 Lublin,cena:853 989,64
4.Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp.z o.o. ul.Zemborzycka 53,20-455 Lublin,faks:81 744 11 64,cena:926 262,78
5.Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociagowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. Mietne, ul. Główna 45,08-400 Garwolin,faks:25 682 16 44,cena:1 044 730,28
6.Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki,Kozłów 91,26-613 Radom,cena:1 078 583,74
 

Spośród ww. ofert wybrano ofertę złożoną przez Marka Jeduta ul. Jana Sapiehy 2/61 20-095 Lublin,jako ofertę z najniższą ceną wynoszącą 853 989,64 zł. brutto.

Informuję jednocześnie ,że nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 Stefan Marek Banaś

Wójt Gminy Gniewoszów

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-07-15 12:32:54.

Gniewoszów,2 września 2014 r.

ZP.271.7.2014

 


 

Wykonawcy/Wszyscy

 


Na podstawie art. 92. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,informuję,że w przetargu na :„Budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm.Gniewoszów. Zlewnia stacji SP2 . Etap III” wybrano ofertę złożoną przez Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki,Kozłów 91,26-613 Radom ,jako ofertę z najniższą ceną wynoszącą 1 056 868,57 zł. brutto .

lp  nazwa wykonawcy  cena brutto [zł] 
 1   Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp.z o.o. ul.Zemborzycka 53,20-455 Lublin  1 183 638,08
 2  Usługi Tansportowe Edward Antoni Wilczyński,Stara Iwiczna,ul.Kielecka 19a,05-500 Piaseczno  1 556 766,87
 3  Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki,Kozłów 91,26-613 Radom  1 056 868,57
 4  AMAR Sp.z o.o. ul.Energetyków 1,20-447 Lublin  1 156 200,00
 5  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELTAR Sp. z o.o. ul. Starodąbrowska 20,33-100 Tarnów  1 095 068,90

Informuję jednocześnie ,że nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Umowa na realizację ww. zadania zostanie zawarta po 8.09.2014 r.

 

Wójt Gminy Gniewoszów

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-10-13 10:48:28 | Data modyfikacji: 2014-10-13 10:50:33.

Gniewoszów,6 października 2014 r.

ZP.271.8.2014

 


 

Wykonawcy zgodnie wykazem

 


Na podstawie art. 92. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,informuję,że w przetargu na :„Budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm.Gniewoszów. Zlewnia stacji SP2 . Etap III” złożono następujące oferty:

lp.  Nazwa wykonawcy
Cena oferty brutto [zł] 
 1  Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp.z o.o. ul.Zemborzycka 53,20-455 Lublin  786 407,08
 2  Zakład Budowy i Ekspolatacji Urządzeń Wodociagowych i Kanalizacyjnych Sp z o.o.Miętne,ul.Garwolińska 3, 08-400 Garwolin  1 143 900,00
 3  Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki,Kozłów 91,26-613 Radom  887 691,25

Spośród ww. ofert wybrano ofertę złożoną przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp.z o.o. ul.Zemborzycka 53,20-455 Lublin,,jako ofertę z najniższą ceną wynoszącą 786 407,08 zł. brutto.

Informuję jednocześnie ,że nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Umowa na realizację ww. zadania zostanie zawarta po 13.10.2014 r.

Wójt Gminy Gniewoszów

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-10-13 10:58:36 | Data modyfikacji: 2014-10-22 08:48:19.

Gniewoszów,10 lipca 2014 r.

ZP.271.6.2014

 


 

Wykonawcy/Wszyscy

 


Na podstawie art. 92. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,informuję,że w przetargu na na roboty remontowo-budowlane obejmujące :

Modernizacja odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zdunków,
Przebudowa ulicy Zwoleńskiej w Gniewoszowie,
Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Wólka Bachańska ,
Przebudowa ulicy Zacisze w Gniewoszowie ,

złożono następujące oferty:

lp.  Nazwa oferenta 
Cena oferty brutto [zł] 
 1  Zakład Budowy Wodociagów i Kanalizacji Góry 85A,24-173 Markuszów  313 912,27
 2  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z o.o. , ul.Doktora Perzyny 84A,26-700 Zwoleń  292 690,41


Spośród ww. ofert wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp.z o.o. , ul.Doktora Perzyny 84A,26-700 Zwoleń,jako ofertę z najniższą ceną wynoszącą 292 690,41 zł. brutto.

Informuję jednocześnie ,że nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Wójt Gminy Gniewoszów

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-10-13 11:07:11.

Gniewoszów,5 stycznia 2015 r.

ZP.271.9.2014

 

Uprzejmie informuję,że w przetargu na „Usługi polegające na usuwaniu odpadów komunalnych z terenu gminy Gniewoszów” wybrano ofertę firmy MA-GA Maciej Gabryś ul.Jagiellońska 2/138,26-600 Radom z ceną brutto 13 211,64 zł za 1 miesiąc świadczenia usługi.
W ww. postępowaniu złożono następujące oferty:

lp.    Wykonawca                                                                                                                     Cena oferty brutto za 1 miesiąc świadczenia usługi.
1 MA-GA Maciej Gabryś ul.Jagiellońska 2/138,26-600 Radom 13 211,64 zł
2 Tӧnsmeier Wschód Sp. z o.o. ul.Wrocławska 3, 26-600 Radom 21 384,00 zł
                                                                                                                               Wójt Gminy Gniewoszów

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-01-07 15:13:33.

Gniewoszów,27 lipca 2015 r.

ZP.271.1.2015

 


 

Ogłoszenie o wyniku przetargu

 


Na podstawie art. 92. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,informuję,że w przetargu na na roboty remontowo-budowlane obejmujące :Remont odcinka drogi nr 170309W w Borku

złożono następujące oferty:

 

 lp.  Nazwa oferenta Cena oferty brutto [zł] Okres gwarancji [lata]

Punktacja wg kryterium cena

Punktacja wg kryterium okres gwarancji

Punktacja razem 
 1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.ul.Krańcowa 7,21-100 Lubartów  126 817,97  6  82,8  10  92,8
 2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z o.o. , ul.Doktora Perzyny 84A,26-700 Zwoleń  117 416,72  4  90  6,67  96,67 Spośród ww. ofert wybrano  ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp.z o.o. , ul.Doktora Perzyny 84A,26-700 Zwoleń,jako ofertę z najwyższą liczbą uzyskanych punktów wynoszącą 96,67.

Informuję jednocześnie ,że nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty w związku z czym,zgodnie z art.94 ust.2 pkt.3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie obowiązują minimalne terminy w jakich można zawrzeć umowę .

 


 

Wójt Gminy Gniewoszów

 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2015-08-27 13:34:27 | Data modyfikacji: 2015-08-27 13:37:32.

Gniewoszów,5 października 2015 r.

ZP.271.2.2015

 


 

Ogłoszenie o wyniku przetargu

 


Na podstawie art. 92. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,informuję,że w przetargu na na roboty remontowo-budowlane obejmujące :

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Regów Stary .
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Boguszówka
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Oleksów-”Gruszka”

złożono następujące oferty:

lp.  Nazwa oferenta  Cena oferty brutto [zł] Okres gwarancji [lata] Punktacja wg kryterium cena Punktacja wg kryterium okres gwarancji  Punktacja razem
 1  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z o.o. , ul.Doktora Perzyny 84A,26-700 Zwoleń  219 856,36  4  90  6,67 96,67
 2  Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji,Góry 85A,24-173 Markuszów  268 317,74  6  73,34  10 83,74


  Spośród ww. ofert wybrano Państwa ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. , ul.Doktora Perzyny 84A,26-700 Zwoleń,jako ofertę z najwyższą liczbą uzyskanych punktów wynoszącą 96,67.

Informuję jednocześnie ,że nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty w związku z czym,zgodnie z art.94 ust.2 pkt.3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie obowiązują minimalne terminy w jakich można zawrzeć umowę .

 

 


Wójt Gminy Gniewoszów

 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2015-10-07 08:30:20.

Gniewoszów,31 grudnia 2015 r.


ZP.271.3.2015

 


Ogłoszenie o wyniku przetargu

Na podstawie art. 92. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,informuję,że w przetargu na dostawy oleju opalowego lekkiego do kotłowni w budynku P.S.P. i Gimnazjum w Gniewoszowie złożono następujące oferty:
1.PETROJET sp. z o. o. Kieszek 52,26-670 Pionki ,cena 1,94 zł/l brutto
2.TERM-OIL sp. z o. o. ul.Ofiar Firleja 7,26-600 Radom ,cena 1,93 zł/l brutto
Wybrano ofertę firmy TERM-OIL sp. z o. o. ul.Ofiar Firleja 7,26-600 Radom,jako ofertę z najniższą ceną .
Informuję jednocześnie ,że nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty w związku z czym,zgodnie z art.94 ust.2 pkt.3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie obowiązują minimalne terminy po upływie których można zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą.

Wójt Gminy Gniewoszów

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-01-04 13:59:43.

Zobacz:
 ogłoszenia o przetargu .  ogłoszenia o wyniku przetargu . 
Data wprowadzenia: 2016-01-04 13:59:43
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak