Sołectwa

Jednostki pomocnicze Gminy Gniewoszów – sołectwa


O utworzeniu, połączeniu i podziale sołectw, a także zmianie ich granic rozstrzyga rada w drodze uchwały, na zasadach określonych w statucie gminy.


Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami poszczególnych sołectw.


Organem sołectwa są:

1/ zebranie wiejskie,

2/ rada sołecka,

3/ sołtys.


Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.

Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.

Sołtys jest organem wykonawczym zebrania wiejskiego oraz przewodniczącym rady sołeckiej.


Kadencja trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów. Wyborów do organów sołectwa dokonuje się w ciągu 6 miesięcy od dnia wyboru rady gminy na kolejną kadencję.


Na terenie Gminy Gniewoszów znajduje się 17 sołectw, w których funkcję sołtysów pełnią:


 1. Boguszówka – Henryk Woźniak

 2. Borek – Stanisław Kozieł

 3. Gniewoszów – brak

 4. Kociołek - Witold Słyk

 5. Marianów – Małgorzata Wójcicka

 6. Markowola – Czesław Strzelecki

 7. Markowola Kolonia – Andrzej Szewczyk

 8. Mieścisko - Krzysztof Kępka

 9. Oleksów – Katarzyna Szewczyk

 10. Regów Stary – Henryk Sadura

 11. Sławczyn – Helena Szewczyk

 12. Sarnów – Paweł Pytrus

 13. Wólka Bachańska – Józef Sadownik

 14. Wysokie Koło – Zacheusz Piskorek

 15. Zalesie – Tadeusz Ziemski

 16. Zdunków - Katarzyna Wójcik

 17. Zwola – Marian Muniak

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Monika Gogacz | Data wprowadzenia: 2004-01-21 16:14:50 | Data modyfikacji: 2012-01-11 13:52:46.
 statut Sołectwa Zalesie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2004-01-21 16:17:01 | Data modyfikacji: 2007-05-10 09:56:07.
 statut Sołectwa Boguszówka

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2004-01-21 16:19:19 | Data modyfikacji: 2007-05-10 09:58:01.
 statut Sołectwa Markowola Kolonia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2004-01-21 16:22:05 | Data modyfikacji: 2007-05-10 09:58:22.
 statut Sołectwa Sławczyn

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2004-01-21 16:23:52 | Data modyfikacji: 2007-05-10 09:58:37.
 statut Sołectwa Borek

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2004-01-21 16:25:11 | Data modyfikacji: 2007-05-10 09:59:01.
 statut Sołectwa Gniewoszów

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2004-01-21 16:26:45 | Data modyfikacji: 2007-05-10 09:59:17.
 statut Sołectwa Kociołek

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2004-01-21 16:28:51 | Data modyfikacji: 2007-05-10 09:59:31.
 statut Sołectwa Marianów

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2004-01-21 16:30:14 | Data modyfikacji: 2007-05-10 09:59:47.
 statut Sołectwa Markowola

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2004-01-21 16:31:43 | Data modyfikacji: 2007-05-10 10:00:06.
 statut Sołectwa Oleksów

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2004-01-21 16:33:11 | Data modyfikacji: 2007-05-10 10:00:19.
 statut Sołectwa Regów Stary

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2004-01-21 16:34:48 | Data modyfikacji: 2007-05-10 10:00:33.
 statut Sołectwa Wólka Bachańska

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2004-01-21 16:36:20 | Data modyfikacji: 2007-05-10 10:00:48.
 statut Sołectwa Wysokie Koło

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2004-01-21 16:38:11 | Data modyfikacji: 2007-05-10 10:01:00.
 statut Sołectwa Zdunków

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2004-01-21 16:39:55 | Data modyfikacji: 2007-05-10 10:01:20.
 statut Sołectwa Mieścisko

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2004-01-21 16:45:46 | Data modyfikacji: 2007-05-10 10:01:33.
 statut Sołectwa Sarnów

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2004-01-21 16:48:00 | Data modyfikacji: 2007-05-10 10:01:47.
 statut Sołectwa Zwola

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2004-01-21 16:49:19 | Data modyfikacji: 2007-05-10 10:02:02.
Data wprowadzenia: 2004-01-21 16:49:19
Data modyfikacji: 2007-05-10 10:02:02
Autor: Maria Halina Banaś
ObowižEzuje od: 2003-09-15
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak