2023

Zarządzenie Nr 3/2023

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-01-18 13:34:32.
Zarządzenie Nr 5/2023

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-02-03 14:44:20.
Zarządzenie Nr 6/2023

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2023/2024, dla których Gmina Gniewoszów jest organem prowadzącym

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-02-03 14:45:28.
Zarządzenie Nr 7/2023

w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”

 Zaz_7_2023.pdf

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-02-03 14:47:22.
Zarządzenie Nr 8/2023

w sprawie przedłożenia regionalnej izbie obrachunkowej, Radzie Gminy, dyrektorom szkół prowadzonych przez gminę Gniewoszów oraz związkowi zawodowemu zrzeszającego nauczycieli sprawozdania za 2022r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Gniewoszów z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-02-03 14:50:31.
Zarządzenie Nr 9/2023

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej i gospodarki nieruchomościami.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-02-20 09:43:26.
Zarządzenie Nr 12/2023

w sprawie ustalenia regulaminu półkolonii zimowych „Gniewoszów 2023” organizowanych przez gminę Gniewoszów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-02-21 11:50:50.
Zarządzenie Nr 12A/2023

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-07-10 11:36:03.
Zarządzenie Nr 13/2023

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-02-28 12:12:37.
Zarządzenie Nr 15/2023

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej do dzierżawy.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-02-21 08:57:35.
Zarządzenie Nr 13A/2023

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa głównemu księgowemu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-07-10 11:37:50.
Zarządzenie Nr 16/2023

w sprawie ustalenia wysokości pre-współczynników metrażowych do stosowania w Urzędzie Gminy Gniewoszów w 2023 roku

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-03-09 14:42:59.
Zarządzenie Nr 16A/2023

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-03-03 11:24:26.
Zarządzenie Nr 17/2023

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-02-28 12:14:09.
Zarządzenie Nr 20A/2023

w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego, na którym gromadzono środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie za 2022 rok.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-05-12 13:35:22 | Data modyfikacji: 2023-05-12 13:35:54.
Zarządzenie Nr 21/2023

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 r. oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2023 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-03-31 14:13:58.
Zarządzenie Nr 23/2023

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-04-07 13:02:35.
Zarządzenie Nr 25/2023

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-04-20 13:03:02.
Zarządzenie Nr 26/2023

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oznaczonych Nr ewid. 227/5 oraz Nr ewid. 227/7 obręb Wysokie Koło, gmina Gniewoszów.

 Zaz_26_2023.pdf

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-04-25 11:29:23.
Zarządzenie Nr 27/2023

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 r. oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2023 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-05-04 13:11:43.
Zarządzenie Nr 29/2023

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 r. oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2023 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-05-08 14:46:07.
Zarządzenie Nr 30/2023

w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-06-01 14:22:41.
Zarządzenie Nr 33/2023

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-06-14 13:23:24.
Zarządzenie Nr 34/2023

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-06-01 14:32:26.
Zarządzenie Nr 35/2023

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 31a/2007 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 25 września 2007r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Gniewoszowie

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-06-07 12:21:47.
Zarządzenie Nr 36/2023

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Gniewoszów za rok 2022.

 Zaz_36_2023.pdf

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-06-07 12:22:47.
Zarządzenie Nr 37/2023

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów za rok 2022

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-06-23 12:27:00.
Zarządzenie Nr 38/2023

w sprawie ustalenia regulaminu półkolonii letnich „Gniewoszów 2023” organizowanych przez gminę Gniewoszów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-06-28 08:10:42.
Zarządzenie Nr 39/2023

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 r. oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2023 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-06-30 11:05:10.
Zarządzenie Nr 40/2023

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-07-10 11:39:14.
Zarządzenie Nr 44/2023

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 r. oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2023 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-07-24 14:41:10.
Zarządzenie Nr 46/2023

w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu Program współpracy gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-07-24 14:42:19.
Zarządzenie Nr 47/2023

w sprawie uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 14 września 2016r. Nr 42/2016 w sprawie przyjęcia regulaminu wynajmu świetlic stanowiących własność gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-08-14 14:04:40.
Zarządzenie Nr 48/2023

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-08-07 14:54:04.
Zarządzenie Nr 50/2023

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej ds. wynajmu lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-08-07 14:55:24.
Zarządzenie Nr 51/2023

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-08-08 09:18:25.
Zarządzenie Nr 52/2023

w sprawie powołania rzeczoznawców w zakresie szacowania wartości zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-09-05 07:34:26.
Zarządzenie Nr 53/2023

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-09-05 07:35:31.
Zarządzenie Nr 56/2023

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gniewoszów przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-09-05 07:36:48.
Data wprowadzenia: 2023-09-05 07:36:48
Autor: Marcin Szymon Gac
ObowižEzuje od: 2023-08-29
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak