Komisja Rolnictwa,Gospodarki Żywnościowej,Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Komisja Rolnictwa,Gospodarki Żywnościowej,Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

 1. Czesław Strzelecki
 2. Dariusz Janiszewski
 3. Jan Tyburcy
 4. Piotr Bugaj
 5. Zbigniew Koziara

 

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Monika Gogacz | Data wprowadzenia: 2006-12-12 07:48:30 | Data modyfikacji: 2018-11-22 08:28:09.
Kompetencje
 1. opiniowanie projektu budżetu gminy;
 2. opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy;
 3. opiniowanie projektów uchwał;
 4. utrzymanie czystości oraz porządku na terenie gminy;
 5. utrzymanie oraz zagospodarowanie placów zieleni;
 6. gospodarka wodno – ściekowa i gospodarka odpadami komunalnymi;
 7. konserwacja urządzeń melioracyjnych;
 8. stan bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w gminie;
 9. współpraca z instytucjami prowadzącymi działalność na rzecz rozwoju rolnictwa;
 10. sporządzanie i przedstawianie Radzie Gminy rocznych sprawozdań z działalności komisji
 11. wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Gminy.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-11-21 15:02:49.

Zobacz:
 Komisja Rewizyjna .  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  .  Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów,Samorządu i Handlu .  Komisja Rolnictwa,Gospodarki Żywnościowej,Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska .  Komisja Oświaty, Kultury,Zdrowia,Spraw Socjalnych,Porządku Publicznego i Komunikacji . 
Data wprowadzenia: 2019-11-21 15:02:49
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak