Informacja o komisjach

Komisja

Informujemy, iż 27.09.2021 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji

 • Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji
 • Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu
 • Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej ,Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Porządek obrad:

 1. Informacja na temat działalności GOPS w Gniewoszowie w I-szym półroczu 2021r.
 2. Analiza dochodów i wydatków poniesionych z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz omówienie projektu uchwały w sprawie dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu gminy Gniewoszów
 3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2021r.
 4. Omówienie projektów uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r.;
  2. zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 5. Inne sprawy z zakresu działania komisji stałych.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-09-22 14:54:09.
Komisja

Informujemy, iż 22.09.2021 r. o godz. 08.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji

 • Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej ,Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Porządek obrad:

 1. Analiza dochodów i wydatków poniesionych z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz omówienie projektu uchwały w sprawie dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu gminy Gniewoszów.
 2. Spływ zobowiązań pieniężnych za 2020r. oraz omówienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 3. Program Ochrony Środowiska - informacja z przebiegu realizacji programu „Czyste Powietrze”.
 4. Inne sprawy z zakresu działania komisji.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-09-20 07:26:38.
Komisja

Informujemy, iż 09.08.2021 r. o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji

 • Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji
 • Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
 • Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu

Porządek obrad:

 1. Ochrona przeciwpowodziowa - informacja na temat prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym na terenie gminy Gniewoszów.
 2. Omówienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020r. sposób rozdysponowania środków pobieranych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przez GKRPA.
 3. Informacja na temat letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
 4. Omówienie projektów uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r. oraz WPF;
  2. udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach;
  3. przeprowadzenia przedterminowych wyborów sołtysa sołectwa Sarnów;
  4. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniewoszów na rok szkolny 2020/2021
  5. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów.
 5. Omówienie korespondencji wpływającej do Rady Gminy.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-08-04 14:50:00.
Komisja

Informujemy, iż 14.06.2021 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji

 • Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji
 • Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
 • Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu

Porządek obrad:

 1. Omówienie Raportu o stanie gminy.
 2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie z 2020r.
 3. Omówienie sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów za 2020r.
 4. Omówienie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za 2020r.
 5. Omówienie projektów uchwał w sprawie:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2020 rok oraz w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniewoszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020r.;
  2. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2021-2024. oraz do uchwały budżetowej na 2021r.;
  3. udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach;
  4. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;
  5. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-06-11 12:17:34.
Komisja Rewizyjna

Informujemy, iż 24.05.2021 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek obrad:

 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok oraz sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium.
 2. Inne sprawy z zakresu działania Komisji.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-05-21 11:55:38.
Komisja

Informujemy, iż 11.05.2021 r. o godz. 11.00 w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gniewoszowie, ul. Konopnickiej 19, 26-920 Gniewoszów odbędzie się spotkanie komisji:

 • Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacj.
 • Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu
 • Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej ,Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Porządek obrad:

 1. Analiza zmian w budżecie gminy pod kątem zaplanowania środków finansowych na wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole.

 

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-05-10 09:06:46.
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej,
Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Informujemy, iż 05.05.2021 r. o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowisk.

Porządek obrad:

 1. Informacja z działania Zespołu Interdyscyplinarnego.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 3. Informacja na temat wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020r.
 5. Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy:
  1. wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024;
  2. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały intencyjnej Nr XXII/157/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30.12.2020r.
  3. w sprawie dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Kozienicach;
  4. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole;
  5. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę;
  6. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewoszów.
 6. Inne sprawy z zakresu działania Komisji.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-04-29 13:56:54.
Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego,
Finansów, Samorządu i Handlu

Informujemy, iż 05.05.2021 r. o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu.

Porządek obrad

 1. Informacja z działania Zespołu Interdyscyplinarnego.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 3. Informacja na temat wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020r.
 5. Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy:
  1. wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024;
  2. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały intencyjnej Nr XXII/157/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30.12.2020r.
  3. w sprawie dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Kozienicach;
  4. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole;
  5. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę;
  6. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewoszów
 6. Inne sprawy z zakresu działania Komisji.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-04-29 13:49:13.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw
Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji

Informujemy, iż 05.05.2021 r. o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji.

Porządek obrad

 1. Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy:
 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020r.
 3. Informacja na temat wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 5. Informacja z działania Zespołu Interdyscyplinarnego.
  1. wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024;
  2. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały intencyjnej Nr XXII/157/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30.12.2020r.
  3. w sprawie dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Kozienicach;
  4. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole;
  5. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę;
  6. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewoszów.
 6. Inne sprawy z zakresu działania Komisji.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-04-29 13:44:29 | Data modyfikacji: 2021-04-29 13:46:03.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Informujemy, iż 29.03.2021 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Porządek obrad

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego mającego na celu dokonanie przez obywateli akceptacji „Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski”
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie poparcia przez gminę Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-03-29 07:38:26.
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej
,Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Informujemy, iż 29.03.2021 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.


Porządek obrad:


1. Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy:


1a. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r. Nr XXII/156/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok;


1b. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów w roku 2021;


1c. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na 2021 rok.


2. Inne sprawy z zakresu działania Komisji

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-03-22 14:57:29.
Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego,
Finansów, Samorządu i Handlu

Informujemy, iż 29.03.2021 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu.


Porządek obrad:


1. Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy:


1a. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r. Nr XXII/156/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok;


1b. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów w roku 2021;


1c. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na 2021 rok.


2. Inne sprawy z zakresu działania Komisji

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-03-22 14:55:46.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw
Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji

Informujemy, iż 29.03.2021 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenia komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji.


Porządek obrad:


1. Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy:


1a. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r. Nr XXII/156/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok;


1b. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów w roku 2021;


1c. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na 2021 rok.


2. Inne sprawy z zakresu działania Komisji

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-03-22 14:53:55.
Data wprowadzenia: 2021-03-22 14:53:55
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak