2021

Zarządzenie Nr 1/2021

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do opracowania planów fianansowych jednostek na 2021 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-01-19 14:36:59.
Zarządzenie Nr 2/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-01-18 12:45:30.
Zarządzenie Nr 3/2021

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na 2021r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-01-19 14:38:29.
Zarządzenie Nr 4/2021

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-01-28 13:02:36.
Zarządzenie Nr 5/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-02-09 13:43:28.
Zarządzenie Nr 6/2021

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2020/2021, dla których Gmina Gniewoszów jest organem prowadzącym.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-01-28 13:05:50.
Zarządzenie Nr 7/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2021r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-02-05 12:16:36.
Zarządzenie Nr 8/2021

w sprawie przedłożenia regionalnej izbie obrachunkowej, Radzie Gminy, dyrektorom szkół prowadzonych przez gminę Gniewoszów oraz związkowi zawodowemu zrzeszającego nauczycieli sprawozdania za 2020 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Gniewoszów z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-02-12 12:56:53.
Zarządzenie Nr 9/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2021 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-02-16 14:48:16.
Zarządzenie Nr 10/2021

w sprawie audytu i monitoringu systemu teleinformatycznego w zakresie bezpieczeństwa informacji służących realizacji zadań publicznych w Urzędzie Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-03-03 14:55:01.
Zarządzenie Nr 11/2021

w sprawie określenia wzoru zgłoszenia kandydata do klasy pierwszej szkół podstawowych, dla których gmina Gniewoszów jest organem prowadzącym.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-03-03 14:57:35.
Zarządzenie Nr 12/2021

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których Gmina Gniewoszów jest organem prowadzącym.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-03-03 14:59:52.
Zarządzenie Nr 13/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2021 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-02-25 12:28:47.
Zarządzenie Nr 14/2021

w sprawie sposobu określenia w Urzędzie Gminy w Gniewoszowie proporcji (prewspółczynnika) wykorzystania nabytych towarów i usług oraz wysokości współczynnika na rok 2020, oraz zastosowania proporcji, oraz współczynnika proporcji za 2020 r. do odliczenia podatku naliczonego Vat w 2021 roku.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-03-03 15:03:53.
Zarządzenie Nr 16/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-03-08 14:42:13.
Zarządzenie Nr 16a/2021

w sprawie: zasad wydatkowania i ewidencji środków Funduszu Przeciwdziałania COVID19 na organizację transportu do punktów szczepień i organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-10-06 12:56:31.
Zarządzenie Nr 18/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2021r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-03-22 15:06:52.
Zarządzenie Nr 19/2021

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Gniewoszowie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2020r, sprawozdań z wykonania planów finansowych: Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i SP ZOZ w Gniewoszowie za 2020r oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-03-22 15:08:53.
Zarządzenie Nr 20/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2021r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-04-01 11:31:26.
Zarządzenie Nr 21/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2021r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-04-01 11:33:41.
Zarządzenie Nr 22/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-04-07 12:19:28.
Zarządzenie Nr 23/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-04-19 09:27:48.
Zarządzenie Nr 24/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-04-23 12:55:27.
Zarządzenie Nr 25/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2021 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-04-29 15:18:16.
Zarządzenie Nr 26/2021

w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-01-05 13:06:20.
Zarządzenie Nr 26A/2021

w sprawie planu finasowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-06-01 08:54:06.
Zarządzenie Nr 27/2021

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-05-13 11:36:24.
Zarządzenie Nr 28/2021

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-05-13 14:08:29.
Zarządzenie Nr 29/2021

w sprawie zasad przydziału pracownikom Urzędu Gminy w Gniewoszowie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, zasad gospodarowania tymi środkami oraz ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-10-06 12:59:27.
Zarządzenie Nr 30/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-05-28 14:49:10.
Zarządzenie Nr 31/2021

w sprawie ustalenia dnia 4 marca 2021 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Gniewoszów.


 

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-05-31 14:12:33.
Zarządzenie Nr 32/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-02-09 14:19:24.
Zarządzenie Nr 32A/2021

w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie osobowym marki Daewoo Lanos o nr. rej. WKZ MC98 będącym na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-07-05 13:20:21.
Zarządzenie Nr 34/2021

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów za 2020 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-06-11 11:55:23.
Zarządzenie Nr 35/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-06-16 13:16:43.
Zarządzenie Nr 36/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2021r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-02-09 14:37:55.
Zarządzenie Nr 37/2021

w sprawie ustalenia Regulaminu półkolonii letnich Gniewoszów 2021

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-07-05 13:15:08.
Zarządzenie Nr 38/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2021 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-07-06 13:55:15.
Zarządzenie Nr 39/2021

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-07-19 14:45:45.
Zarządzenie Nr 40/2021

w sprawie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów z funduszu przeciwdziałania COVID na realizację zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-08-10 08:24:25.
Zarządzenie Nr 41/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2021 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-07-20 12:37:50.
Zarządzenie Nr 40A/2021

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 23/2018 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 6 kwietnia 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gniewoszów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-02-14 09:23:08.
Zarządzenie Nr 41A/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2021r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-07-28 09:37:36.
Zarządzenie Nr 42/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-08-10 08:21:37 | Data modyfikacji: 2021-08-10 08:25:08.
Zarządzenie Nr 43/2021

w sprawie ogłoszenia na przeznaczenie nieruchomości gruntowej prawa użytkowania wieczystego do sprzedaży.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-07-27 18:59:58.
Zarządzenie Nr 43a/2021

w sprawie: zasad wydatkowania, ewidencji oraz planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działania promocyjne szczepienia przeciw COVID-19

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-10-06 13:03:09.
Zarządzenie Nr 44/2021

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-08-10 08:28:33.
Zarządzenie Nr 45/2021

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy ds. rolnictwa, spraw wojskowych, obrony cywilnej i reagowania kryzysowego.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-08-10 08:30:47.
Zarządzenie Nr 45a/2021

w sprawie zasad ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Gniewoszów w związku z realizacją zadań w zakresie programów
współfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną” zgodnie z umową Nr 02414-6935-UM0713910/21 z dnia 22 czerwca 2021r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-10-26 14:23:57.
Zarządzenie Nr 46/2021

w sprawie określenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Gniewoszów dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-08-10 08:36:40.
Zarządzenie Nr 47/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2021r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-08-25 07:49:21.
Zarządzenie Nr 47A/2021

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej i egzekucji należności.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-09-08 11:47:48.
Zarządzenie Nr 48/2021

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy,  kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za I-sze półrocze 2021 wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-08-25 07:51:14.
Zarządzenie Nr 49/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-02-09 14:45:18.
Zarządzenie Nr 50/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-09-06 14:48:18.
Zarządzenie Nr 51/2021

w sprawie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID na realizację zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-09-10 14:23:18.
Zarządzenie Nr 51a/2021

w sprawie: założeń do projektu budżetu, określenia wskaźników oraz opracowania materiałów planistycznych do budżetu na rok 2022 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2024

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-10-06 13:08:23.
Zarządzenie Nr 52/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2021r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-09-10 14:25:47.
Zarządzenie Nr 53/2021

w sprawie: wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-09-14 14:15:53.
Zarządzenie Nr 53a/2021

w sprawie procesu sporządzenia, uzgadniania i zatwierdzenia Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Gniewoszów w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny oraz udziału w tym procesie komórek i jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wójta Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-10-27 10:51:27.
Zarządzenie Nr 54/2021

w sprawie: odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-09-14 14:17:27.
Zarządzenie Nr 55/2021

w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu Program współpracy gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-09-14 14:18:40.
Zarządzenie Nr 56/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-02-09 14:46:38.
Zarządzenie Nr 57/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2021 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-10-06 13:12:14.
Zarządzenie Nr 58/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-10-13 15:49:50.
Zarządzenie Nr 58a/2021

w sprawie zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "Zastrzeżone" w Urzędzie Gminy Gniewoszów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-10-19 14:17:20.
Zarządzenie Nr 59/2021

w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji w drodze spisu z natury

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-02-09 14:48:28.
Zarządzenie Nr 59A/2021

w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów komunalnych w paleniskach domowych na terenie Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-11-29 15:12:41.
Zarządzenie Nr 60/2021

w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji w drodze uzyskania potwierdzenia stanu aktywów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-02-09 14:50:41.
Zarządzenie Nr 61/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2021r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-10-20 11:20:21.
Zarządzenie Nr 62/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2021 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-10-27 10:53:19.
Zarządzenie Nr 63/2021

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Gniewoszów informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2020/2021 wraz z wynikami egzaminu ósmoklasisty oraz wynikami nadzoru pedagogicznego.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-04-13 13:45:08.
Zarządzenie Nr 63A/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2021 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-11-22 15:03:36.
Zarządzenie Nr 64/2021

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Gniewoszowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Radomiu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2022-2025 oraz projektu uchwały budżetowej na 2022r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-02-09 14:52:09.
Zarządzenie Nr 65/2021

w sprawie powołania komisji brakowania dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-11-18 14:24:14 | Data modyfikacji: 2021-11-18 14:25:39.
Zarządzenie Nr 64a/2021

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o kwotach dochodów i wydatków do opracowania projektów planów finansowych jednostek na 2022r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-02-09 14:53:31.
Zarządzenie Nr 64B/2021

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 09/2009 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Gniewoszowie

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-02-14 08:21:04.
Zarządzenie Nr 66/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2021 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-11-22 15:05:16.
Zarządzenie Nr 67/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-11-29 15:14:07.
Zarządzenie Nr 68/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2021 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-12-02 14:23:44.
Zarządzenie Nr 69/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-02-09 14:55:47.
Zarządzenie Nr 70/2021

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2021r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Gniewoszów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-12-20 14:11:29.
Zarządzenie Nr 71/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2021r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-12-20 14:13:05.
Zarządzenie Nr 72/2021

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-04-13 14:11:22.
Zarządzenie Nr 73/2021

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-04-13 13:46:43.
Zarządzenie Nr 74/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-12-23 10:14:26.
Zarządzenie Nr 75/2021

w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-01-05 13:08:09.
Zarządzenie Nr 76/2021

w sprawie powołania komisji do spraw inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Gminy w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-01-05 13:09:22.
Zarządzenie Nr 77/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2021r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-02-09 14:57:09.
Zarządzenie Nr 78/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2021r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-02-09 14:58:20.
Zarządzenie Nr 80/2021

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-04-13 14:12:50.
Data wprowadzenia: 2022-04-13 14:12:50
Autor: Marcin Szymon Gac
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak