sesja VII

Uchwała VII.52.2019

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniewoszów wotum zaufania.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-10-21 14:41:49.
Uchwała VII.53.2019

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Wójta Gminy Gniewoszów za rok 2018.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-10-21 14:43:33.
Uchwała VII.54.2019

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniewoszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-10-21 14:47:15.
Uchwała VII.55.2019

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za 2018 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-10-21 14:49:49.
Uchwała VII.57.2019

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 r. Nr III/21/18 Rady Gminy Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-10-21 14:54:05.
Uchwała VII.58.2019

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotów wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w domu i w szkole" na lata 2019 - 2023.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-10-21 15:03:47.
Uchwała VII.59.2019

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-10-21 15:10:06.
Uchwała VII.60.2019

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-10-21 15:11:47.
Uchwała VII.61.2019

w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów w roku 2019 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-10-21 15:21:04.
Uchwała VII.62.2019

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-10-22 13:14:45.
Uchwała VII.63.2019

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-10-22 13:16:26.
Uchwała VII.64.2019

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości stanowiacych własność gminy Gniewoszów.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-10-22 13:17:48.
Uchwała VII.65.2019

w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Gniewoszów na przeznaczenie nieruchomości gruntowych prawa użytkownia wieczystego do sprzedaży.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-10-22 13:31:16.
Uchwała VII.66.2019

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów i ustalenia wysokosci wynagrodzenia za inkaso.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-10-22 13:51:13.
Uchwała VII.67.2019

w sprawie zmiany "Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie gminy Gniewoszów"

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-10-22 13:52:44.
Uchwała VII.68.2019

w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego "Mój Rynek" przy ulicy Konopnickiej w Gniewoszowie.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-10-22 13:58:20.
Uchwała VII.68.2019

w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego "Mój Rynek" przy ulicy Konopnickiej w Gniewoszowie.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-10-22 13:58:56.
Uchwała VII.69.2019

w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-10-22 13:59:55.

Zobacz:
 Sesja IV .  sesja V .   sesja VI .   sesja VII .   sesja VIII .  sesja IX .   sesja X . 
Data wprowadzenia: 2019-10-22 13:59:55
Autor: Maciej Baran
ObowižEzuje od: 2019-06-17
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak