Zaproszenia na sesje

Zaproszenie na IX nadzwyczajną sesję Rady Gminy


Zaproszenie na IX nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gniewoszowie

Zapraszamy do wzięcia udziału w IX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 26.07.2019r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Maciej Baran

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-07-23 14:30:51.
Zaproszenie na VIII nadzwyczajną sesję Rady
Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w VIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 05.07.2019r. (piątek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres między sesjami Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gniewoszów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gniewoszów.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Maciej Baran

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-07-01 13:55:21.
Zaproszenie na VII sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w VII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018r.
 5. Raport o stanie gminy, w tym:
  1. debata;
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy w Gniewoszowie.
 6. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2018 rok, w tym:
  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Gniewoszów za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2018 rok;
  2. zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2018 rok;
  3. dyskusja;
 7. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2018 rok.
 8. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, w tym:
  1. zapoznanie się z treścią uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Gniewoszowie w sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2018 rok;
  2. zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  3. dyskusja,
 9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniewoszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.
  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ Gniewoszów za 2018r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów w roku 2019.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Gniewoszów na przeznaczenie nieruchomości gruntowych prawa użytkowania wieczystego do sprzedaży.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminu Gniewoszów”
  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” przy ulicy Konopnickiej w Gniewoszowie.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Maciej Baran

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-06-11 07:23:35.
Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w V sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 03 kwietnia 2019r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr V/42/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 13 marca 2019r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Maciej Baran

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-04-01 14:51:52.
Zaproszenie na V sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w V sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 13 marca 2019r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie informacji o  wynikach wyborów uzupełniających oraz wręczenie zaświadczenia o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną.
 4. Przyjęcie protokołu.
 5. Sprawozdanie Wójta gminy za okres między sesjami Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Gniewoszowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gniewoszów na lata 2019 – 2021”
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniewoszów w 2019r.”
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gniewoszów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminów zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Oleksów - gminy Gniewoszów w celu przeprowadzenia wybory: sołtysów i rad sołeckich.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr I/3/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji Rady Gminy w Gniewoszowie.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Maciej Baran

 

 

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-03-06 16:42:36.
Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w III sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres między sesjami Rady Gminy.
 4. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Gniewoszów za 2018 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/251/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 06 września 2018r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gniewoszów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminów zwołania zebrań wiejskich mieszkańców gminy Gniewoszów, na których mają być dokonane wybory sołtysów i rad sołeckich.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Gniewoszowie na 2019r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w Gniewoszowie na 2019r.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Maciej Baran

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-01-24 07:48:28.
Zaproszenie na III sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w III sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIX/205/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2018-2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018r. Nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Gniewoszów w Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Kozienickiej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewoszów”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/139/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/84/03 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 15 września 2003r. w sprawie statutów określających organizację i zakres działania sołectw znajdujących się na terenie gminy Gniewoszów.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Maciej Baran

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-12-13 17:34:07.
Zaproszenie na II sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w II sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2017/2018.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018r. Nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/214/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIX/205/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2018-2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Gniewoszów na przekazanie nieodpłatne nieruchomości gruntowej na rzecz Województwa Mazowieckiego.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-11-22 08:17:37.
Zaproszenie na I sesję Rady Gminy

Na podstawie upoważnienia Komisarza Wyborczego z dnia 05 listopada 2018r., znak sprawy: DRD-513/183/26/18 zostałem upoważniony do zorganizowania pierwszej sesji Rady Gminy w Gniewoszowie w kadencji 2018 – 2023, zaproszenia na sesję Radnych wybranych w wyborach samorządowych w dniu 21 października 2018r. oraz otwarcia tej sesji.

Wobec powyższego zapraszam na pierwszą sesję Rady Gminy w Gniewoszowie zwołaną postanowieniem Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 05 listopada 2018r. na dzień 19 listopada 2018r. (poniedziałek), o godz. 14.00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.

Komisarz Wyborczy w/w postanowieniem ustalił następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przekazanie prowadzenia obrad najstarszemu wiekiem Radnemu.
 3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
 4. Złożenie ślubowania przez Wójta.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady.
 6. Zakończenie obrad.

Z upoważnienia Komisarza Wyborczego Joanny Ćwil

Wójt Gminy Gniewoszów

Marcin Szymon Gac

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-11-13 08:07:41.
Data wprowadzenia: 2018-11-13 08:07:41
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak