Informacje nieudostępnione

 Informacje nieudostępnione

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:


Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Gminy Gniewoszów w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:


wywieszanie informacji, w tym aktów prawnych organów gminy na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gniewoszów.


Udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych gminy oraz udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie Gminy Gniewoszów, w pokoju nr 11.


Nie jest wymagany wniosek w porzypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.


Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia organów kolegialnych gminy. O terminie, miejscu i porządku obrad tych organów zawiadamia sie poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gniewoszów, wywieszane nie później niż 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-26 17:02:26.
Data wprowadzenia: 2004-01-26 17:02:26
Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek