Emisja obligacji

Zaproszenie

do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji
wraz ze specyfikacją warunków konkursu.

 

Wójt Gminy Gniewoszów działając na podstawie Uchwały Nr XXXI/223/18 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie emisji obligacji w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Gniewoszów.

Załączona do niniejszego pisma Specyfikacja podaje warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert. Specyfikacja dostępna jest też na stronie internetowej Gminy Gniewoszów – http://gniewoszow.pl/emisja-obligacji/

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w „Specyfikacji warunków konkursu”.

 

Wójt Gminy

/-/Marcin Szymon Gac

 Specyfikacja warunków konkursu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-06-29 14:00:35 | Data modyfikacji: 2018-06-29 14:02:21.
Uchwała XXXI.223.2018

w sprawie emisji obligacji

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:33:25.
Uchwała XXXII/240/18

w sprawie wrowadzenia zmian do uchwały nr XXIX/205/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2018 -2024.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:06:47.
Uchwała Ra.52.2018

w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Gniewoszów kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:37:45.
Uchwała Ra.151.2018

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniewoszów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:44:13 | Data modyfikacji: 2018-06-29 11:45:59.
Uchwała Ra.227.2018

w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji przez Gminę Gniewoszów.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:45:18.
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego
 Bilans jednostkowy.pdf

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:08:31.
Bilans skonsolidowany jednostki samorządu
terytorialnego
 Bilans skonsolidowany.pdf

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:10:17.
Bilnas z wykonania budżetu państwa, jednostki
samorządu terytorialnego
 Bilans wykonania budzetu.pdf

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:13:57.
Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od poczatku roku do dnia 31 marca roku 2018.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:16:11.
Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do 31 marca roku 2018.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:18:09.
Rb-NDS

sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:19:27.
Rb-N

kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:20:51.
Rb-Z

kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:22:44.
Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od poczatku roku do dnia 31 grudnia roku 2017.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:26:20.
Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do 31 grudnia roku 2017

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:27:21.
Rb-N

kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych według stanu na koniec IV kwartału 2017 r.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:28:25.
Rb-NDS

sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:29:23.
Rb-Z

kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec IV kwartału 2017 r.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:30:26 | Data modyfikacji: 2018-06-29 11:30:54.
Protokół z otwarcia ofert

na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez gminę Gniewoszów.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-07-25 10:30:40.
Data wprowadzenia: 2018-07-25 10:30:40
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak