2018

Zarządzenie Nr 1/2018

w sprawie stałej Komisji Przetargowej do przeprowadenia postępowań o udzielenie zamówień w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-02-06 14:13:47.
Zarządzenie Nr 2/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-02-06 14:15:05.
Zarządzenie Nr 3/2018

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-02-06 14:16:13.
Zarządzenie Nr 4/2018

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do opracowania planów finansowych jednostek na 2018 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-02-06 14:18:22.
Zarządzenie Nr 5/2018

w sprawie wprowadzenia "regulaminu udostępniania aktów stanu cywilnego celem wykonania fotokopii oraz skorowidzów alfabetycznych aktów zgonu celem przeglądania, osobom uprawnionym do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-03-11 14:57:45.
Zarządzenie Nr 6/2018

w sprawie przedłożenia regionalnej izbie obrachunkowej, Radzie Gminy, dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Gniewoszów oraz związkowi zawodowemu zrzeszającego nauczycieli, sprawozdania za 2017 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Gniewoszów z uwzględnieniem wyskości kwoty różnicy.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-02-06 14:21:25.
Zarządzenie Nr 8/2018

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2018/2019, dla których Gmina Gniewoszów jest organem prowadzącym.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:39:17.
Zarządzenie Nr 9/2018

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których Gmina Gniewoszów jest organem prowadzącym.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:41:47.
Zarządzenie Nr 10/2018

w sprawie określenia wzoru zgłoszenia kandydata do klasy pierwszej szkół podstawowych dla których Gmina Gniewoszów jest organem prowadzącym.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:43:34.
Zarządzenie Nr 11/2018

w sprawiewprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-03-23 14:36:29.
Zarządzenie Nr 12/2018

w sprawie ustlenia dnia 30 marca 2018 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-03-23 14:38:13.
Zarządzenie Nr 13/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-03-23 14:39:18.
Zarządzenie Nr 14/2018

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-05-22 11:53:05.
Zarządzenie Nr 15/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-05-22 11:54:20.
Zarządzenie Nr 16/2018

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tym sprawach decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-05-22 11:56:54.
Zarządzenie Nr 17/2018

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w sprawach wychowawczych, a także do wydawania w tym sprawach decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-05-22 12:04:14.
Zarządzenie Nr 18/2018

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w tym do przyznania Karty oraz wydawania w tym sprawach decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-05-22 12:06:17.
Zarządzenie Nr 19/2018

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach zasiłków dla opiekunów .

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-05-22 12:08:23.
Zarządzenie Nr 20/2018

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-05-22 12:10:05.
Zarządzenie Nr 21/2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-05-22 12:22:21.
Zarządzenie Nr 21/2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-04-09 15:04:26 | Data modyfikacji: 2018-04-09 15:05:56.
Zarządzenie Nr 22/2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-04-09 15:07:56 | Data modyfikacji: 2018-04-09 15:08:35.
Zarządznie Nr 23/2018

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-03-11 11:30:28.
Zarządzenie Nr 24/2018

w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach, przedszkolu i oddziale przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-05-22 12:26:54.
Zarządzenie Nr 25/2018

w sprawie wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-05-22 12:28:17.
Zarządzenie Nr 26/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-05-22 12:30:17.
Zarządzenie Nr 27/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-05-22 12:32:55.
Zarządzenie Nr 28/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-06-05 13:37:13.
Zarządzenie Nr 29/2018

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-06-05 13:41:36.
Zarządzenie Nr 30/2018

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-06-05 13:42:26.
Zarządzenie Nr 31/2018

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań oraz do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach zasiłków dla opiekunów. 

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-06-05 13:44:26.
Zarządzenie Nr 32/2018

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w tym do przyznania Karty oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-06-05 13:46:19.
Zarządzenie Nr 33/2018

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do wydawania decyzji administracyjnych.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-06-05 13:47:20.
Zarządzenie Nr 34/2018

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-06-05 13:48:31.
Zarządzenie Nr 35/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-06-26 13:38:35.
Zarządzenie Nr 36/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-06-26 13:39:43.
Zarządzenie Nr 37/2018

w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypedium Wójta Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-06-26 13:41:14.
Zarządzenie Nr 38/2018

w sprawie upoważnienia do realizacji programu rządowego "Dobry start"

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-06-26 13:42:27.
Zarządzenie Nr 39/2018

w sprawie ustalenia stawki opłaty za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-09-12 12:41:56.
Zarządzenie Nr 40/2018

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów za 2017 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-06-26 13:44:15.
Zarządzenie Nr 41/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-06-26 13:45:24.
Zarządzenie Nr 42A/2018

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wysokości dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudninych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gniewoszów z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, ze środków doskonalenia zawodowego na 2018 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-07-11 19:54:23.
Zarządzenie Nr 43/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-09-12 12:43:59.
Zarządzenie Nr 43A/2018

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr. 09/2009 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-03-11 11:33:09.
Zarządzenie Nr 44/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-09-12 12:45:32.
Zarządzenie Nr 45/2018

w sprawie ustanowienia Honorowego Patronatu Wójta Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-09-12 12:52:47.
Zarządzenie Nr 46/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-09-12 12:54:38.
Zarządzenie Nr 47/2018

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-09-12 12:57:13.
Zarządzenie Nr 48/2018

w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsulatacji dotyczących projektu


Programu współpracy samorządu gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-08-08 13:47:59 | Data modyfikacji: 2018-09-12 12:55:10.
Zarządzenie Nr 49/2018

w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-09-12 12:58:27.
Zarządzenie Nr 50/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-09-12 12:59:50.
Zarządzenie Nr 51/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodow i wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-09-12 13:01:12.
Zarządzenie Nr 52/2018

w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Gniewoszowie

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-08-17 09:19:56.
Zarządzenie Nr 53/2018

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I-sz półrocze 2018 r. oraz przebiegu wykonania planów fiansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-09-12 13:05:52.
Zarządzenie Nr 54/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-09-12 13:09:58.
Zarządzenie Nr 55/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-09-12 13:11:11.
Zarządzenie Nr 56/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-09-26 14:02:05.
Zarządzenie Nr 58/2018

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-09-26 14:03:57.
Zarządzenie Nr 59/2018

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decji adminisracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach zasiłków dla opiekunów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-09-26 14:06:02.
Zarządzenie Nr 60/2018

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowiedo prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-09-26 14:07:42.
Zarządzenie Nr 61/2018

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do wydawania decyzji administracyjnych.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-10-01 11:03:22.
Zarządzenie Nr 62/2018

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, w tym do przyznania Karty oraz wydawania w tych sprawch decyzji administracyjnych postanowień i zaświadczeń.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-10-01 11:05:50.
Zarządzenie Nr 63/2018

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-10-01 11:08:09.
Zarządzenie Nr 64/2018

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-10-01 11:10:40.
Zarządzenie Nr 65/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-10-08 12:47:25.
Zarządzenie Nr 66/2018

w sprawie wykazu części nieruchomości przenaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony stanowiącej własność gminy.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-10-10 13:31:03.
Zarządzenie Nr 73A/2018

w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Gniewoszów Marcina Szymona Gaca.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-03-11 11:35:04.
Zarządzenie Nr 76/2018

w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 34a/2012 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-09-10 13:38:00.
Zarządzenie Nr 78/2018

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/84/03 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 15 września 2003 r. w sprawie statutów określających organizację i zakres działania sołectw znajdujących się na terenie gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-11-27 08:16:17.
Zarządzenie Nr 79/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodow i wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:24:17.
Zarządzenie Nr 80/2018

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:27:01.
Zarządzenie Nr 81/2018

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:28:25.
Zarządzenie Nr 82/2018

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-03-11 15:03:10.
Zarządzenie Nr 83/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:29:38.
Zarządzenie Nr 84/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:31:07.
Zarządznie Nr 87/2018

w sprawie powołania komisji do spraw inwetaryzacji druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-03-07 09:16:58.
Zarządzenie Nr 88/2018

w sprawie zmiany zarządzenia Nr. 23/2018 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 6 kwietnia 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-03-11 11:37:22.
Data wprowadzenia: 2019-03-11 11:37:22
Autor: Marcin Szymon Gac
ObowižEzuje od: 2018-12-27
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak