Skargi i wnioski

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.; Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r., Nr 5, poz.46),
  • Zarządzenie Nr 31a/2007 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Gniewoszowie.Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależne wykonanie zadań przez właściwe organy lub przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Przyjmowanie skarg i wniosków:
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej na adres: gmina@gniewoszow.pl oraz ustnie do protokołu. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrywania.

Terminy rozpatrzenia skarg i wniosków: Załatwianie skargi lub wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca. W przypadku niezałatwienia sprawy w tym terminie, skarżący lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie rozpatrzenia skargi lub wniosku.

Informacja o terminach przyjęć w sprawie skarg i wniosków:

  1. Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 13.00 do 15.30 oraz wtorek w godz. od 8.00 do 15.00.
  2. Sekretarz Gminy i Kierownik Referatu Finansowego przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy.
  3. Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy czwartek o godz. 10.00 do 12.00 w pok. Nr 13.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2012-04-30 11:03:42 | Data modyfikacji: 2019-12-28 10:07:24.
Data wprowadzenia: 2012-04-30 11:03:42
Data modyfikacji: 2019-12-28 10:07:24
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak