Budżet

Budżet Gminy na 2007r.


W dniu 9 lutego 2007r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr W21/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewoszów na 2007r.


Dochody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 7.966.408 zł w tym:


l.Dochody własne - 2.233.704 zł. Na w/w kwotę składają się:


- planowane wpłaty mieszkańców na poczet wodociągowania i kanalizacji - 60.000 zł,


- wpłaty mieszkańców za pobór wody z wodociągu gminnego- 160.000 zł,


- dochody z czynszów mieszkalnych i sprzedaży mienia -47.000 zł,


- wpływy z podatku rolnego - 324.700 zł,


- wpływy z podatku leśnego - 15.875 zł,


- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości - 720.000 zł,


- wpływy z podatku od środków transportowych- 30.000 zł,


- wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 620.877 zł (podatek dochodowy od osób fizycznych 620.377 zł, podatek dochodowy od osób prawnych 500 zł)


- wpływy z podatku od działalności gospodarczej rozliczanej w formie karty podatkowej-1.000 zł,


- wpływy z podatku od spadków i darowizn-1.600 zł,


- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- 25.000 zł


- wpływy za wydawanie zaświadczeń o wpisie do działalności gospodarczej -2.000 zł


- wpływy z opłaty targowej-9.000 zł,


- wpływy z opłaty skarbowej- 23.000 zł,


- wpływy z odsetek za zwłokę - 6.500 zł,


- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- 35.000 zł,


- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych-15.000 zł,


- wpłaty za korzystanie z przedszkola i za zakup obiadów w stołówkach szkolnych-112.000 zł,


- dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych -6.000 zł


-wpłaty mieszkańców za wywóz nieczystości stałych 15.000 zł - inne dochody - 4.152 zł.


2.Subwencja ogólna z budżetu państwa 3.816.823 zł z tego: 1.468.902 zł subwencja wyrównawcza i 2.347.921 zł subwencja oświatowa


3.Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1.395.881 ,


4.Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych -145.000 zł


5.Dotacja celowa z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na zadania z zakresu ochrony środowiska (wodociągowanie i termomodernizacja budynku) - 225.000 zł,


6.Dotacja celowa z budżetu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na wodociągowanie gminy na terenach objętych suszą 150.000 zł.


Wydatki budżetu gminy zaplanowano w kwocie 8.112.685 zł w tym:wydatki bieżące -7.278.865 złwydatki inwestycyjne - 833.820 zł


Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2007r przedstawiają się następująco:


- wodociągowanie uzupełniające w gminie - 60.000 zł


-wodociągowanie terenów objętych suszą -169.800 zł modernizacja (zakończenie) stacji uzdatniania wody w Oleksowie -77.580 zł,


- wykonanie sieci wodociągowej w Oleksowie do P. Pawlonki 11.000 zł,


- wykonanie dokumentacji drogi wojewódzkiej Gniewoszów Sarnów -30.000 zł,


- wykonanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 738 -63.440 zł,


- modernizacja drogi gminnej w Sarnowie/do ośrodka zdrowia/ - 60.000 zł


- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy -197.000 zł


- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji-15.000 zł,


- dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Kozienickiego na zakupy inwestycyjne dla szpitala Powiatowego w Kozienicach -30.000 zł,


- Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji gminy -100.000 zł,


- wykonanie bieżni na boisku w Gniewoszowie -20.000 zł


Planowane wydatki bieżące w szczególności przeznaczone są na:


- wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej (2% uzyskanych wpływów z tyt. podatku rolnego) - 6.494 zł


- utrzymanie 3 hydroforni na terenie gminy tj.płace i pochodne od plac konserwatora, zakup energii elektrycznej,drobne remonty, wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska (pobór wody)-151.448 zł,


- pomoc finansową na rzecz Powiatu Kozienickiego z przeznaczeniem na współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy -120.000 zł, (z tej kwoty środki będą również przeznaczone na wydatki związane z modernizacją dróg gminnych w Sławczynie i w Wysokim Kole w części dotyczącej obowiązującego udziału gminy przy pozyskiwaniu dotacji celowych z budżetu Województwa Mazowieckiego)


- remonty.odśnieżanie ,częściowe uregulowanie stanu prawnego dróg gminnych - 220.000 zł


- pokrycie kosztów utrzymania mienia komunalnego tj.drobne remonty budynków komunalnych opłaty za liczniki i przydział mocy w pustostanach, wyceny nieruchomości -15.854 zł


- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy (w związku z brakiem aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego) - 16.000 zł,


- utrzymanie biura Urzędu Gminy ,diety radnych,sołtysów, zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych, promocje gminy - 1.284.069 zł,


- prowadzenie stałego rejestru wyborców -700 zł,


- utrzymanie 5 jednostek OSP szkolenie formacji OC - 79.050


- prowizję sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych i inne wydatki związane z poborem podatków- 21.800 zł,


- zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek- 41.755 zł,


- zapłatę składki na Związek Gmin Ziemi Kozienickiej - 4.859 zł,


- utrzymanie 3 szkół podstawowych (w Borku.Gniewoszowie i w Wysokim Kole) 1.993.492 zł


- utrzymanie oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Wysokim Kole 44.179 zł,


- utrzymanie Przedszkola w Gniewoszowie-176.362 zł,


- utrzymanie Gimnazjum w Gniewoszowie- 753.614 zł,


- pokrycie kosztów dowozu uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i gimnazjum, oraz częściowe pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców - 161.376 zł,

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Woźniak | Data wprowadzenia: 2007-04-26 08:30:31 | Data modyfikacji: 2007-04-26 09:46:12.
Data wprowadzenia: 2007-04-26 08:30:31
Data modyfikacji: 2007-04-26 09:46:12
Autor: Maria Woźniak
ObowižEzuje od: 2007-02-09
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak