Sesja VIII

 Uchwała Nr VIII/41/07 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2007r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-01-10 08:47:58.
 Uchwała Nr VIII/42/07 w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2007r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-01-10 09:06:06.
 Uchwała nr VIII/43/07 w sprawie wprowadzenia ponadplanowych dochodów do budżetu gminy na 2007r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-01-10 09:07:31.
 Uchwała nr VIII/44/07 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2007r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-01-10 09:08:46.
 Uchwała Nr VIII/46/07 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi, tj. : osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniaowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania , jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-01-10 09:10:11.
 Uchwała Nr VIII/47/07 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzone przez przedszkola publiczne na terenie gminy Gniewoszów
Utrata mocy obowiązującej Uchwała nr XXX/177/09

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-01-10 09:10:57 | Data modyfikacji: 2010-02-25 11:41:42.
 Uchwała Nr VIII/48/07 w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów oraz osobę fizyczną nie będącą sołtysem i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-01-10 09:11:46.
 Uchwała Nr VIII/49/07 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wodę.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-01-10 09:12:23.
 Uchwała Nr VIII/50/2007 w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu z realizacji gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla gmin zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kozienickiej tj. Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów n/Pilicą, Kozienice, Magnuszew i Sieciechów na lata 2004-2011.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-01-10 09:13:20.
 Uchwała Nr VIII/51/07 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-01-10 09:14:05.
 Uchwała Nr VIII/52/07 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr III/13/06 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-01-10 09:15:07.
 Uchwała Nr VIII/53/07 w sprawie powołania zespołu przygotowującego opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Kozienicach

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-01-10 09:16:32.
 Uchwała Nr VIII/45/07 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I-sze półrocze.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-01-10 10:44:40.

Zobacz:
 sesja V .  sesja VI .  Sesja VII .  Sesja VIII .  Sesja IX .  Sesja X .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII . 
Data wprowadzenia: 2008-01-10 10:44:40
Autor: Maria Halina Banaś
ObowižEzuje od: 2007-06-29
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak