sesja XXI

 Uchwała Nr XXI/194/05 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004r. i udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy w Gniewoszowie.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 14:01:42.
 Uchwała Nr XXI/195/05 w sprawie wprowadzenia ponadplanowych dochodów do budżetu gminy na 2005r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 14:02:24.
 Uchwała Nr XXI/196/05 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005r

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 14:03:31.
 Uchwała Nr XXI/197/05 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za 2004 r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 14:04:15.
 Uchwała Nr XXI/198/05 w sprawie ustalenia na 2005r. regulaminu wynagradzania dla nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę regulującego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego , szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, nagród oraz wysokości i zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 14:05:15.
 Uchwała Nr XXI/199/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 14:05:55.
 Uchwała Nr XXI/200/05 w sprawie reasumpcji Uchwały Nr XX/193/05 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 marca 2005r. w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Ziemi Kozienickiej.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 14:06:50.

Zobacz:
 sesja XIX .  sesja XX .  sesja XXI .  sesja XXII .  sesja XXIII .  sesja XXIV .  sesja XXV .  Sesja XXVI . 
Data wprowadzenia: 2007-07-30 14:06:50
Autor: Marek Banaś
ObowižEzuje od: 2005-04-28
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak