Prawo miejscowe

 

PRAWO MIEJSCOWE


Prawo miejscowe to przepisy prawne mające moc obowiązującą na terenie gminy, znajdujące oparcie w przepisach powszechnie obowiązujących, czyli ustawach lub aktach wydawanych na mocy ustawowego upoważnienia. W świetle art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź zm.) , akty prawa miejscowego mogą być wydawane w zakresie:wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych, organizacji urzędów i instytucji gminnych, zasad zarządu mieniem gminy, zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Rada Gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, jedynie jednak w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących . Mogą one przewidywać za ich naruszenie karę grzywny wymierzoną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

Akta prawa miejscowego ustanawia Rada Gminy w formie uchwał. W sytuacjach niecierpiących zwłoki przepisy porządkowe może wydawać także Wójt Gminy w formie zarządzenia, podlegającego zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy. W przypadku odmowy zatwierdzenia lub nieprzedstawienia do zatwierdzenia traci ono moc w terminie określonym przez Radę Gminy.

Wójt ma obowiązek przesłania przepisów porządkowych do wiadomości organom wykonawczym sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.

Akty prawa miejscowego stanowione przez organa gminy ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Monika Gogacz | Data wprowadzenia: 2007-07-30 12:32:25 | Data modyfikacji: 2007-07-30 12:34:18.

Zobacz:
 Kadencja 2002 - 2006 .  Kadencja 2006 - 2007 . 
Data wprowadzenia: 2007-07-30 12:32:25
Data modyfikacji: 2007-07-30 12:34:18
Autor: Monika Gogacz
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak