sesja XXIX

 Uchwała Nr XXIX/245/06 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005r. i udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy w Gniewoszowie.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2007-03-12 10:06:33 | Data modyfikacji: 2007-03-12 10:07:06.
 Uchwała Nr XXIX/246/06 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za 2005 r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2007-03-12 09:58:40 | Data modyfikacji: 2007-03-12 10:07:20.
 Uchwała Nr XXIX/247/06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006r

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2007-03-12 10:08:41.
 Uchwała Nr XXIX/248/06 w sprawie wprowadzenia ponadplanowych dochodów w budżecie gminy na 2006r

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2007-03-12 10:09:24.
 Uchwała Nr XXIX/249/06 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między działami i rozdziałami w budżecie gminy na 2006r

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2007-03-12 10:10:08.
 Uchwała Nr XXIX/250/06 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2006r

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2007-03-12 10:11:01.
 Uchwała Nr XXIX/251/06 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2007-03-12 10:11:50.
 Uchwała Nr XXIX/252/06 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2007-03-12 10:12:33.
 Uchwała Nr XXIX/253/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/243/06 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 27 marca 2006r. w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pana mgr Wiesława Andrzeja Pawlonki.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2007-03-12 10:24:59.
 Uchwała Nr XXIX/254/06 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowej nazwy miejscowości – wsi „Stawki” na „Stawki” stanowiącą przysiółek wsi Boguszówka

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2007-03-12 10:25:52.
 Uchwała Nr XXIX/255/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych o pow. 5,4363 ha położonych we wsi

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2007-03-12 10:26:31.
 Uchwała Nr XXIX/256/06 w sprawie liczby punktów i zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Gniewoszów

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2007-03-12 10:27:20.
 Uchwała Nr XXIX/257/06 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-04-19 08:13:00 | Data modyfikacji: 2010-02-12 12:21:19.
 Uchwała Nr XXIX/258/06 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-04-19 08:14:54 | Data modyfikacji: 2010-02-12 12:23:40.
 Uchwała Nr XXIX/259/06 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Gniewoszów oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2007-03-12 10:30:13 | Data modyfikacji: 2007-04-19 08:15:12.

Zobacz:
 sesja XXVI .  sesja XXVII .  sesja XXVIII .  sesja XXIX .  sesja XXX .  sesja XXXI .  sesja XXXII .  sesja XXXIII .  sesja I .  sesja II .  sesja III .  sesja IV . 
Data wprowadzenia: 2007-03-12 10:30:13
Data modyfikacji: 2007-04-19 08:15:12
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak