Ogłoszenia

Zawiadomienie

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy


Wójt Gminy Puławy zawiadamia, że prowadzone postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa sieci drogowej zachodniej części gminy Puławy związana z planowaną przebudową drogi ekspresowej S 12: zadanie 4 — budowa drogi gminnej o długości 1,1” realizowanego w obrębach ewidencyjnych: Smogorzów, Anielin, Janów-Sosnów, na terenie gminy Puławy, powiat puławski, województwo lubelskie, z uwagi na konieczność zapewnienia stronom możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych zadań przy jednoczesnym uwzględnieniu obszaru oddziaływania wykraczającego poza teren gminy Puławy, nie może zostać zakończone w terminie wskazanym ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego


Przewidywany termin załatwienia sprawy: do dnia 15 listopada 2023 r.

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wójt Gminy Puławy | Data wprowadzenia: 2023-09-21 07:49:10 | Data modyfikacji: 2023-09-21 07:49:30.
Zawiadomienie

o zebraniu dowodów i materiałów


Wójt Gminy Puławy zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowisko uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci drogowej zachodniej części gminy Puławy związana z planowaną przebudową drogi ekspresowej S 12: zadanie 4 budowa drogi gminnej o długości 1,1” realizowanego w obrębach ewidencyjnych. Smogorzów, Anielin, Janów-Sosnów, na terenie gminy Puławy, powiat puławski, województwo lubelskie” realizowanego na terenie gminy Puławy, powiat puławski, województwo lubelskie oraz możliwości zapoznania i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów a także zgłoszonych www sprawie żądań.

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wójt Gminy Puławy | Data wprowadzenia: 2023-09-21 07:45:25.
Obwieszczenie

Wójta Gminy Puławy o wystąpieniu tut. organu o zaopiniowanie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „Rozbudowa sieci drogowej zachodniej części gminy Puławy związana z planowaną przebudową drogi ekspresowej S12: zadanie 4 budowa drogi gminnej o długości 1,1” 

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wójt Gminy Puławy | Data wprowadzenia: 2023-08-14 14:13:58.
Zawiadomienie

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wójt Gminy Puławy | Data wprowadzenia: 2023-07-18 09:36:57 | Data modyfikacji: 2023-07-18 09:37:24.
Obwieszczenie

Wójta Gminy Puławy o wezwaniu wnioskodawcy do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia: „Rozbudowa sieci drogowej zachodniej części gminy Puławy związana z planowaną przebudową drogi ekspresowej S12: zadanie 4 — budowa drogi gminnej o długości 1,1”

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wójt Gminy Puławy | Data wprowadzenia: 2023-07-18 09:35:32 | Data modyfikacji: 2023-07-18 09:38:03.
Zawiadomienie

Wójta Gminy Puławy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci drogowej zachodniej części gminy Puławy związana z planowaną przebudową drogi ekspresowej S12: zadanie 4 — budowa drogi gminnej o długości 1,1” realizowanego w obrębach ewidencyjnych: Smogorzów, Anielin, Janów-Sosnów, na terenie gminy Puławy, powiat puławski, województwo lubelskie.

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wójt Gminy Puławy | Data wprowadzenia: 2023-07-18 09:33:31.
POSTANOWIENIE Nr 42/2023

KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU II
z dnia 29 maja 2023 r.
w sprawie zmian w podziale Gminy Gniewoszów na stałe obwody głosowania

 Pełna treść postanowienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-06-02 14:55:33.
Ogłoszenie

Informacja Wójta Gminy Gniewoszów o przystąpieniu do sprzedaży końcowej paliwa stałego dla gospodarstw domowych


Na podstawie art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022.2236 z dnia 02.11.2022 r. z późn. zm.) informuję, że Gmina Gniewoszów od dnia 5 maja 2023 r. rozpoczyna sprzedaż końcową węgla.


Wnioski będzie można składać w terminie od dnia 5 maja 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.


Ilość węgla do sprzedaży: 37 ton


Węgiel będzie można kupić za kwotę: 2.000 zł brutto za tonę.

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-05-04 13:53:37.
Obwieszczenie

Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-03-24 15:50:48.
Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Rodzaj inwestycji:
Budowa sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem przy P.S.P. w Wysokim Kole wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

 Pełna treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-02-13 16:55:10.

Gniewoszów, 10 stycznia 2023 r.

GTK.6733.1.2023


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j. z dnia 2022.03.02) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 t.j. z dnia 2022.09.27), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.
Gmina Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.
Rodzaj inwestycji:
Budowa sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem przy P. S. P. w Wysokim
Kole wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
Lokalizacja inwestycji:
na terenie działki nr ewid. 195/2, położonej w obrębie Wysokie Koło, gm. Gniewoszów.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od dokonania zawiadomienia r. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy, pok. Nr 16, tel.: (048) 6215003 w. 27 , faks: 6215046, e-mail: gmina@gniewoszow.pl Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).
Obwieszczenie: od 10.01.2023 do 17.01.2023 r.
Otrzymują strony wg wykazu w drodze obwieszczenia:
Obwieszczenie z dnia 10 stycznia 2023 r.
1. umieszczono na stronie internetowej: www.bip.gniewoszow.pl
2. umieszczono na ogrodzeniu P.S.P. w Wysokim Kole
3. A/aWójt Gminy Gniewoszów


Sprawę prowadzi:
Krzysztof Szafranek

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2023-01-10 18:39:33 | Data modyfikacji: 2023-01-10 18:45:55.
Informacja

Informacja o przystąpieniu Gminy Gniewoszów do zakupu paliwa stałego do dnia 30 kwietnia 2023 r.


Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2236), informuję, że Gmina Gniewoszów przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 30 kwietnia 2023 r.


Wójt Gminy Gniewoszów


Marcin Szymon Gac

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-01-03 14:23:19.
Informacja

Informacja o przystąpieniu Gminy Gniewoszów do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.


Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2236), informuję iż Gmina Gniewoszów przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.


Wójt Gminy Gniewoszów


Marcin Szymon Gac


 

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-11-07 10:05:50 | Data modyfikacji: 2022-11-07 10:08:20.
Ogłoszenie dotyczące konsultacji społecznych

projektu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Gniewoszów na lata 2022-2028"

Treść ogłoszenia

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Formularz zgłaszania uwag w ramach konsultacji

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-08-22 22:55:20 | Data modyfikacji: 2022-08-22 23:02:05.

Gniewoszów, 3 lutego 2022 r.

GTK.6733.4.2021


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 , poz.717) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.Nr 98 , poz.1071 z 2000 r. z późn.zm), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PV Wielkopolska Sp. z o. o, ul. Szeroka 8, 62-080 Krokoszczyn.
Rodzaj inwestycji:
Budowa linii kablowej SN z możliwością budowy 1 słupa z rozłącznikiem radiowym dla elektrowni słonecznej Gniewoszów.
Lokalizacja inwestycji:
na terenie działki nr ewid. 437, 1057/5, 248, obręb Gniewoszów, Gmina Gniewoszów.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od dokonania zawiadomienia r. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy, pok. Nr 16, tel.: (048) 6215003 w. 27 , faks: 6215046, e-mail: gmina@gniewoszow.pl. Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).
Obwieszczenie: od 3.02 do 17.02.2022
Otrzymują strony wg wykazu w drodze obwieszczenia:
Obwieszczenie z dnia 4 października 2021 r.
1. umieszczono na stronie internetowej:www.bip.gniewoszow.pl
2. umieszczono na tablicy ogłoszeń w bud. U.G. Gniewoszów
3. A/a

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Szafranek

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2022-02-03 13:05:01 | Data modyfikacji: 2022-02-03 13:06:44.
Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV” na terenie dz. ew. 204 z obrębu 140703_2_.0013 Sarnów, gm. Gniewoszów, woj. mazowieckie.

 Pełna treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-01-23 14:38:07.

Gniewoszów, 21 stycznia 2022 r.


Wójt Gminy Gniewoszów
ul. Lubelska 16
26-920 Gniewoszów
GTK.6733.3.2021


Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 t.j. z dnia 2021.04.22 ) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j. z dnia 2021.04.21),
zawiadamia się o wydaniu 21 stycznia 2022 r., na wniosek Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Rodzaj inwestycji:
budowa budynku magazynowego na terenie oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
Lokalizacja inwestycji:
na terenie działki nr ewid. 657, położonej w obrębie Oleksów, gm. Gniewoszów.
W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy oraz otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia w pok. Nr 16, tel.: (048) 6215003 w.27, faks: 6215046 , e-mail:gmina@gniewoszow.pl oraz na http://www.bip.gniewoszow.pl/index.php?id=131. Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.P.A Dz.U.2021.735 t.j. z dnia 2021.04.21).

Otrzymują strony wg wykazu w drodze obwieszczenia opublikowanego w niżej wymienionych miejscach:

1. umieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
w Gniewoszowie, Gniewoszów, ul. Lubelska 16,
2. umieszczono na stronie www.bip.gniewoszow.pl,
3. umieszczono na ogrodzeniu oczyszczalni ścieków w Oleksowie

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2022-01-21 12:48:56 | Data modyfikacji: 2022-01-21 12:53:38.
Obwieszczenie

dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV, dz. ewid. 204 obręb 0013 Sarnów, gm. Gniewoszów, powiat kozienicki, woj. mazowieckie.

 Pełna treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-12-02 14:15:34.
Obwieszczenie

Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie sporządzenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich.

Pełna treść obwieszczenia

Formularz zgłaszania uwag

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-11-26 10:46:53 | Data modyfikacji: 2021-11-26 11:25:56.

Gniewoszów, 4 października 2021 r.

GTK.6733.3.2021


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 , poz.717) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.Nr 98 , poz.1071 z 2000 r. z późn.zm), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.
Gmina Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.
Rodzaj inwestycji:
budowa budynku magazynowego na terenie oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
Lokalizacja inwestycji:
na terenie działki nr ewid. 657, położonej w obrębie Oleksów, gm. Gniewoszów.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od dokonania zawiadomienia r. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy, pok. Nr 16, tel.: (048) 6215003 w. 27 , faks: 6215046, e-mail: gmina@gniewoszow.pl /> Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).
Obwieszczenie: od 5.10 do 19.10.2021
Otrzymują strony wg wykazu w drodze obwieszczenia:
Obwieszczenie z dnia 4 października 2021 r.
1. umieszczono na stronie internetowej:www.bip.gniewoszow.pl
2. umieszczono na ogrodzeniu oczyszczalni ścieków w Oleksowie
3. A/a

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Szafranek

Wójt Gminy Gniewoszów

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2021-10-04 13:34:27.

Gniewoszów, 28 września 2021 r.

Wójt Gminy Gniewoszów
ul. Lubelska 16
26-920 Gniewoszów
GTK.6733.2.2021


Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 t.j. z dnia 2021.04.22 ) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j. z dnia 2021.04.21),
zawiadamia się o wydaniu 28 września 2021 r., na wniosek Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Rodzaj inwestycji: budowa instalacji zbiornika na gaz wraz z przyłączem, niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w ramach zadania: „Modernizacja strażnicy OSP w Wysokim Kole – wykonanie instalacji ogrzewania gazowego”.
Lokalizacja inwestycji:
na terenie działki nr ewid. 34/11, położonej w obrębie Wysokie Koło, gm. Gniewoszów.
W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy oraz otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia w pok. Nr 16, tel.: (048) 6215003 w.27, faks: 6215046 , e-mail:gmina@gniewoszow.pl oraz na http://www.bip.gniewoszow.pl/index.php?id=131. /> Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.P.A Dz.U.2021.735 t.j. z dnia 2021.04.21).

Otrzymują strony wg wykazu w drodze obwieszczenia opublikowanego w niżej wymienionych miejscach:

1. umieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
w Gniewoszowie, Gniewoszów, ul. Lubelska 16,
2. umieszczono na stronie www.bip.gniewoszow.pl,
3. umieszczono na ogrodzeniu remizy OSP w Wysokim Kole

 

 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2021-09-28 14:53:28.
Zawiadomienie

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA z siedzibą w Warszawie, na mocy:

a. decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 100/SPEC/2020 z dnia 22.09.2020 o lokalizacji budowy gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa DN 1000 relacji Gustorzyn – Wronów, ETAP III Rawa Mazowiecka – Wronów oraz
b. decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 400/SAAB/2021 z dnia 18.06.2021 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę zawiadamiamy, że zostanie sporządzony protokół z opisu nieruchomości w terminie zgodnie z tabelą poniżej:

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-08-30 09:15:21.

Gniewoszów, 4 sierpnia 2021 r.

GTK.6733.2.2021


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 , poz.717) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.Nr 98 , poz.1071 z 2000 r. z późn.zm), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.
Rodzaj inwestycji: instalacja zbiornika na gaz wraz z przyłączem i niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w ramach zadania:„Modernizacja strażnicy OSP w Wysokim Kole - wykonanie instalacji ogrzewania gazowego”.
Lokalizacja inwestycji:
na terenie działki nr ewid. 34/11, położonej w obrębie Wysokie Koło, gm. Gniewoszów.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od dokonania zawiadomienia r. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy, pok. Nr 16, tel.: (048) 6215003 w. 27 , faks: 6215046, e-mail: gmina@gniewoszow.pl. Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).
Obwieszczenie: od 5.08 do 19.08.2021
Otrzymują strony wg wykazu w drodze obwieszczenia:
Obwieszczenie z dnia 4 sierpnia 2021 r.
1. umieszczono na stronie internetowej:www.bip.gniewoszow.pl
2. umieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
w Gniewoszowie, Gniewoszów,ul. Lubelska 16
3. umieszczono na ogrodzeniu
4. A/a

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Szafranek

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2021-08-05 17:13:59 | Data modyfikacji: 2021-08-05 17:18:07.

Gniewoszów, 20 lipca 2021 r.

Wójt Gminy Gniewoszów 
ul. Lubelska 16
26-920 Gniewoszów
GTK.6733.1.2021


Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 t.j. z dnia 2021.04.22 ) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j. z dnia 2021.04.21),
zawiadamia się o wydaniu 20 lipca 2021 r., na wniosek Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Rodzaj inwestycji: rozbudowa sieci wodociągowej.
Lokalizacja inwestycji:
na terenie części działek nr ewid. 1153, 662, 661, 660/1, 660/2, 659, 658, 1163, 657,1189, 656, 1180/1, 655, 654/2, 654/1, 653, 652, 647, 646, 645, 642, 641/3,1079/3,640/3, 1218/3, 1217/3, 639/3, 1216/3, 638/3, 637/3, 636/3, 635/3, 1282, 1076/2, położonych w obrębie Gniewoszów oraz części działek nr ewid. 610, 609, 608, 280, 414/1, położonych w obrębie Oleksów, gm. Gniewoszów.
W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy oraz otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia w pok. Nr 16, tel.: (048) 6215003 w.27, faks: 6215046 , e-mail:gmina@gniewoszow.pl oraz na http://www.bip.gniewoszow.pl/index.php?id=131.Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.P.A Dz.U.2021.735 t.j. z dnia 2021.04.21).

Otrzymują strony wg wykazu w drodze obwieszczenia opublikowanego w niżej wymienionych miejscach:

1. umieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
w Gniewoszowie, Gniewoszów, ul. Lubelska 16
2. umieszczono na stronie www.bip.gniewoszow.pl

 

 

 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2021-07-27 14:42:20 | Data modyfikacji: 2021-07-27 14:43:22.
Postanowienie

Na podstawie art. 113 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. z 2021 r. poz. 735, zwanej dalej Kpa), po rozpatrzeniu pisma z dnia 30.06.2021 r. (data wpływu 07.07.2021 r.) sprawy w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Decyzji Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 18.06.2021 r. znak: GK.6220.3.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych SARNÓW do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 12 MW, zlokalizowanych w miejscowości Samów, gm. Gniewoszów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości, na działkach o nr ew.: 494,495 w obrębie Samów.

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-07-12 09:06:40.
Obwieszczenie

Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielenia pozwolenia na budowę dla


inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM


inwestycja: "budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN 1000 relacji Gustorzyn - Wronów, ETAP III Rawa Mazowiecka - Wronów stanowiącego część inwestycji pn. "Budowa gazociągów Wronów - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego"


 

 Pełna treść obwieszczzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-07-05 09:14:56.
Obwieszczenie

Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o pozwoleniuna budowę dla:


inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.


Inwestycja: „budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN 1000 relacji Gustorzyn –Wronów, ETAP III Rawa Mazowiecka - Wronów stanowiącego część inwestycji pn. „Budowa gazociągów Wronów - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego”

 Pełna treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-06-01 13:13:07.

Gniewoszów, 12 maja 2021 r.

GTK.6733.1.2021


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 , poz.717) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.Nr 98 , poz.1071 z 2000 r. z późn.zm), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.
Rodzaj inwestycji: rozbudowa sieci wodociągowej.
Lokalizacja inwestycji:
na terenie części działek nr ewid. 1153, 662, 661, 660/1, 660/2, 659, 658, 1163, 657,1189, 656, 1180/1, 655, 654/2, 654/1, 653, 652, 647, 646, 645, 642, 641/3,1079/3,640/3, 1218/3, 1217/3, 639/3, 1216/3, 638/3, 637/3, 636/3, 635/3, 1282, 1076/2, położonych w obrębie Gniewoszów oraz części działek nr ewid. 610, 609, 608, 280, 414/1, położonych w obrębie Oleksów, gm. Gniewoszów.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od dokonania zawiadomienia r. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy, pok. Nr 16, tel.: (048) 6215003 w. 27 , faks: 6215046, e-mail: gmina@gniewoszow.pl Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).
Obwieszczenie: od 14.05 do 28.05.2021
Otrzymują strony wg wykazu w drodze obwieszczenia:
Obwieszczenie z dnia 12 maja 2021 r.
1. umieszczono na stronie internetowej:www.bip.gniewoszow.pl
2. umieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
w Gniewoszowie, Gniewoszów,ul. Lubelska 16
3. A/a

 

Wójt Gminy Gniewoszów

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Szafranek

 Skan obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-05-14 13:26:18 | Data modyfikacji: 2021-05-14 13:26:56.
Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie nabycia przez gminę Gniewoszów, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu zajętego pod drogę gminną nr 3427016 Sarnów - Wólka Bachańska - granica gminy - (Nowa Zawada), położonego w jednostce ewidencyjnej 140703_2 Gniewoszów, obręb 0013 Sarnów - działka nr 533 o powierzchni 0,5990 ha.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-04-29 14:10:50.

Obieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 18.11.2020 r, znak: WI-I-747.3.19.2020.JK o wpłynięciu odwołania od decyzji nr 100/SPEC/2020 z 22.09.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej  w z zakresie terminalu dla inwestora: Operator Gzociągów Przemysłowych Gaz System, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, inwestycja: Budowa gazociągu W/C DN1000 MOP 8.4 MPa Gustorzyn-Wronów Etap III Rawa Mazowiecka-Wronów”

skan obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2020-11-25 21:50:08.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w  wysprawiedania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w z zakresie terminalu dla inwestora: Operator Gzociągów Przemysłowych Gaz System, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, inwestycja: Budowa gazociągu W/C DN1000 MOP 8.4 MPa Gustorzyn-Wronów Etap III Rawa Mazowiecka-Wronów”

skan obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2020-11-17 20:39:50.

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 ze zm.) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18), zawiadamia się o wydaniu 12 listopada 2020 r., na wniosek Gmina Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.
Rodzaj inwestycji:
remont przypór (przyczółków) oraz przęseł mostowych wraz z wyminą nawierzchni istniejącego mostu na rzece Struga Anielin w miejscowości Markowola.
Lokalizacja inwestycji:
na terenie części działek nr ewid. 680, 676/2, 676/1, położonych w obrębie Markowola, gm. Gniewoszów.

skan obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2020-11-17 20:32:04 | Data modyfikacji: 2020-11-17 20:37:26.

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 ze zm.) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu 21 maja 2020 r., na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez Pełnomocnika, Pana Stefana Księżopolskiego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycjiPrzebudowa linii 15 kV Załazy 2 odg. Kolonia Sarnów 1. 2 Tartak 1, 2, Sarnów Tartak 1, 2, Cegielnia , Wieś, Mieścisko, gm. Gniewoszów- RE Kozienice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
Lokalizacja inwestycji: na terenie działek nr ewid. nr 489, 492/1 i 421, obręb Sarnów, Gmina Gniewoszów.

skan obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2020-11-17 20:23:47.

Obwieszczenie


Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 9 października 2020 r., znak: WA.RUZ.4210.123m.2020.JSM w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń wodnych w ramach inwestycji: "Budowa gazociągu W/C DN1000 MOP 8.4 MPa Gustorzyn-Wronów Etap III Rawa Mazowiecka-Wronów."

skan obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2020-10-16 15:08:49.
Obwieszczenie

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 15 września 2020 r.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-09-21 14:40:49.
Obwieszczenie

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554) oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) - dalej Kpa, niniejszym zawiadamia się, że w dniu 14 sierpnia 2020 r. na wniosek inwestora zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla:


inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wojewoda Mazowiecki | Data wprowadzenia: 2020-09-18 11:35:18.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego , znak: WI-I.747.3.19.2020.JK z 21.08.2020 r., w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu loklaizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w z zakresie terminalu dla inwestora: Operator Gzociągów Przemysłowych Gaz System, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, inwestycja: Budowa gazociągu W/C DN1000 MOP 8.4 MPa Gustorzyn-Wronów Etap III Rawa Mazowiecka-Wronów”

skan obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2020-09-14 14:35:43.

Gniewoszów, 8 września 2020 r.

GTK.6733.4.2020


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 , poz.717) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.Nr 98 , poz.1071 z 2000 r. z późn.zm), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów .
Rodzaj inwestycji:
Remont przypór (przyczółków) oraz przęseł mostowych wraz z wymianą nawierzchni istniejącego mostu na rzece Struga Anielin, w m. Markowola, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
Lokalizacja inwestycji:
na terenie działek nr ewid. nr 680, 676/2 i 676/1, obręb Markowola, Gmina Gniewoszów.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od dokonania zawiadomienia r. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy, pok. Nr 16, tel.: (048) 6215003 w. 27 , faks: 6215046, e-mail: gmina@gniewoszow.pl
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).
Obwieszczenie: od 9.09 do 16.09.2020


Otrzymują strony wg wykazu w drodze obwieszczenia:
Obwieszczenie z dnia 8 września 2020 r.
1. umieszczono na stronie internetowej:www.bip.gniewoszow.pl
2. umieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
w Gniewoszowie, Gniewoszów,ul. Lubelska 16
3. umieszczono na tablicy ogłoszeń w m. Markowola
4. A/a

skan obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2020-09-09 11:58:09 | Data modyfikacji: 2020-09-09 12:01:50.

Obwieszczenie


Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2020 r., znak: WA.RUZ.4210.123m.2020.JSM

treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2020-09-02 15:11:45.
Obwieszczenie

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-08-26 10:01:53 | Data modyfikacji: 2020-08-26 10:04:42.

Gniewoszów, 4 czerwca 2020 r.

GTK.6733.3.2020


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 , poz.717) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.Nr 98 , poz.1071 z 2000 r. z późn.zm), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin,reprezentowanej przez Pełnomocnika, Pana Stefana Księżopolskiego .
Rodzaj inwestycji:
Przebudowa linii 15 kV Załazy 2 odg. Kolonia Sarnów 1. 2 Tartak 1, 2, Sarnów Tartak 1, 2, Cegielnia , Wieś, Mieścisko, gm. Gniewoszów- RE Kozienice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
Lokalizacja inwestycji: na terenie działek nr ewid. nr 489, 492/1 i 421, obręb Sarnów, Gmina Gniewoszów.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od dokonania zawiadomienia r. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy, pok. Nr 16, tel.: (048) 6215003 w. 27 , faks: 6215046, e-mail: gmina@gniewoszow.pl Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).
Obwieszczenie: od 5.06 do 15.06.2020
Otrzymują strony wg wykazu w drodze obwieszczenia:
Obwieszczenie z dnia 16 marca 2020 r.
1. umieszczono na stronie internetowej:www.bip.gniewoszow.pl
2. umieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
w Gniewoszowie, Gniewoszów,ul. Lubelska 16
3. A/a

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Szafranek

skan obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2020-06-05 11:13:03 | Data modyfikacji: 2020-06-05 11:14:12.

Wójt Gminy Gniewoszów                                                                                                                     Gniewoszów, 21 maja 2020 r.
ul.Lubelska 16
26-920 Gniewoszów
GTK.6733.1.2019

 


Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 ze zm.) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu 21 maja 2020 r., na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez Pełnomocnika, Pana Stefana Księżopolskiego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przebudowy linii 15 kV Załazy 2 odg. Kolonia Sarnów 1. 2 Tartak 1, 2, Cegielnia , Wieś, Mieścisko, gm. Gniewoszów- RE Kozienice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na terenie działek nr ewid. 176, 1057/3, 1057/5, obręb Gniewoszów, Gmina Gniewoszów oraz na terenie działek nr ewid. 160, 162, 163, 489, 204, 427, 522, 772, 773/3, 773/4, obręb Sarnów, Gmina Gniewoszów.
W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy oraz otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia w pok. Nr 16, tel.: (048) 6215003 w.27, faks: 6215046 , e-mail:gmina@gniewoszow.pl oraz na http://www.bip.gniewoszow.pl/index.php?id=131. Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.P.A Dz. U. 2016 poz. 23).

Otrzymują strony wg wykazu w drodze obwieszczenia opublikowanego w niżej wymienionych miejscach:

1. umieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
w Gniewoszowie, Gniewoszów, ul. Lubelska 16
2. umieszczono na stronie www.bip.gniewoszow.pl

 

 

skan obwieszczenia i tekstu decyzji

załącznik graficzny do decyzji- cz. 1a

załącznik graficzny do decyzji- cz. 1 b

załącznik graficzny do decyzji- cz. 1 c

załącznik graficzny do decyzji- cz. 2a

załącznik graficzny do decyzji- cz. 2 b

załącznik graficzny do decyzji- cz. 2 c

załącznik graficzny do decyzji- cz. 3 a

załącznik graficzny do decyzji- cz. 3 b

załącznik graficzny do decyzji- cz. 3 c

załącznik graficzny do decyzji- cz. 4 a

załącznik graficzny do decyzji- cz. 4 b

załącznik graficzny do decyzji- cz. 4 c

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2020-05-27 13:35:44 | Data modyfikacji: 2020-05-27 13:46:51.

Wójt Gminy Gniewoszów                                                                                                                      Gniewoszów,20 maja 2020 r.
ul.Lubelska 16
26-920 Gniewoszów
GTK.6733.2.2019

 


Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 ze zm.) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu 20 maja 2020 r., na wniosek Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów,
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy instalacji zbiornikowej na gaz wraz z przyłączem w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa ogrzewania gazowego świetlicy wiejskiej w Borku”.
Lokalizacja inwestycji:
na terenie działek nr ewid. 1184/1, 1186, położonych w obrębie Borek, gm. Gniewoszów.
W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy oraz otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia w pok. Nr 16, tel.: (048) 6215003 w.27, faks: 6215046 , e-mail:gmina@gniewoszow.pl oraz na http://www.bip.gniewoszow.pl/index.php?id=131 Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.P.A Dz. U. 2016 poz. 23).

Otrzymują strony wg wykazu w drodze obwieszczenia opublikowanego w niżej wymienionych miejscach:

1. umieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
w Gniewoszowie, Gniewoszów, ul. Lubelska 16
2. umieszczono na stronie www.bip.gniewoszow.pl

                                                                                                                  Wójt Gminy Gniewoszów

 

 

 

obwieszczenie i decyzja

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2020-05-20 14:58:49 | Data modyfikacji: 2020-05-20 15:15:48.
Obwieszczenie

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 12 ust. l, w związku z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554 ze zm.) - dalej ustawy, oraz zgodnie z art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) - dalej Kpa, niniejszym zawiadamia się, że w dniu 7 maja 2020 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 40/SPEC/2020 o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości , w celu w celu wykonania badań podłoża gruntowego dla określenia warunków geotechnicznych, w celu wykonania w/w przedsięwzięć.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-05-12 13:51:12.
Obwieszczenie

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-05-07 14:11:26.
Obwieszczenie

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. art. 8 ust. 1 w związku z 19 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554 ze zm.), oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) - dalej Kpa, niniejszym zawiadamia się, że w dniu 7 kwietnia 2020 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu w celu wykonania badań podłoża gruntowego dla określenia warunków geotechnicznych, w celu wykonania w/w przedsięwzięć.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-05-06 12:03:59.
Obwieszczenie

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. art. 8 ust. 1 w związku z 19 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554 ze zm.), oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) - dalej Kpa, niniejszym zawiadamia się, że w dniu 7 kwietnia 2020 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu w celu wykonania badań podłoża gruntowego dla określenia warunków geotechnicznych, w celu wykonania w/w przedsięwzięć

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-04-30 12:37:59.

Gniewoszów, 16 marca 2020 r.

GTK.6733.1.2020


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 , poz.717) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.Nr 98 , poz.1071 z 2000 r. z późn.zm), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin,reprezentowanej przez Pełnomocnika, Pana Stefana Księżopolskiego .
Rodzaj inwestycji:
Przebudowa linii 15 kV Załazy 2 odg. Kolonia Sarnów 1. 2 Tartak 1, 2, Cegielnia , Wieś, Mieścisko, gm. Gniewoszów- RE Kozienice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
Lokalizacja inwestycji:
na terenie działek nr ewid. 176, 1057/3, 1057/5, obręb Gniewoszów, Gmina Gniewoszów oraz na terenie działek nr ewid. 160, 162, 163, 489, 204, 427, 522, 772, 773/3, 773/4, obręb Sarnów, Gmina Gniewoszów.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od dokonania zawiadomienia r. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy, pok. Nr 16, tel.: (048) 6215003 w. 27 , faks: 6215046, e-mail: gmina@gniewoszow.pl
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).
Obwieszczenie: od 16.03 do 31.03.2020
Otrzymują strony wg wykazu w drodze obwieszczenia:
Obwieszczenie z dnia 16 marca 2020 r.
1. umieszczono na stronie internetowej:www.bip.gniewoszow.pl
2. umieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
w Gniewoszowie, Gniewoszów,ul. Lubelska 16
3. umieszczono na tablicy ogłoszeń w Sarnowie obok posesji nr 26
4. A/a

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Szafranek

skan obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2020-03-16 14:20:53 | Data modyfikacji: 2020-03-16 14:21:30.

Gniewoszów, 16 marca 2020 r.

GTK.6733.2.2020


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 , poz.717) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.Nr 98 , poz.1071 z 2000 r. z późn.zm), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.
Rodzaj inwestycji:
instalacja zbiornika na gaz wraz z przyłączem w ramach zadania: „Budowa ogrzewania gazowego świetlicy wiejskiej w Borku”, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
Lokalizacja inwestycji:
na terenie działki nr ewid. 1186, 1184/1, obręb Borek, Gmina Gniewoszów
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od dokonania zawiadomienia r. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy, pok. Nr 16, tel.: (048) 6215003 w. 27 , faks: 6215046, e-mail: gmina@gniewoszow.pl
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).
Obwieszczenie: od 16.03 do 31.03.2020
Otrzymują strony wg wykazu w drodze obwieszczenia:
Obwieszczenie z dnia 16 marca 2020 r.
1. umieszczono na stronie internetowej:www.bip.gniewoszow.pl
2. umieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
w Gniewoszowie, Gniewoszów,ul. Lubelska 16
3. umieszczono na tablicy ogłoszeń w Borku (remiza OSP)
4. A/a

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Szafranek

skan obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2020-03-16 14:14:03 | Data modyfikacji: 2020-03-16 14:18:11.

Gniewoszów, 10 lipca 2019 r.

Wójt Gminy Gniewoszów
ul.Lubelska 16
26-920 Gniewoszów
GTK.6733.3.2019

 


Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 ze zm.) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu 10 lipca 2019 r., na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez Pana Macieja Dzika, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV linia SN Załazy relacji Wysokie Koło – Opatkowice, budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach nr 197 w Podmieściu (obręb 0010 Podmieście), w Wysokim Kole nr ewid. 303/1, 322, 323, 292, 144/3, 144/5, 145/2, 221, 145/6, 145/5, 144/4, 145/7, 146/2, 146/3, 146/6, 147/4, 147/5, 148/2, 149/11, 149/12, 149/13, 150, 362, 144/14 (obręb 0016 Wysokie Koło), w Boguszówce nr 94, 95 i 218 (obręb 0001 Boguszówka), w Markowoli nr 672/4, 574 i 575 (obręb 0006 Markowola) w gminie Gniewoszów..
W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy oraz otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia w pok. Nr 16, tel.: (048) 6215003 w.27, faks: 6215046 , e-mail:gmina@gniewoszow.pl oraz na http://www.bip.gniewoszow.pl/index.php?id=131. Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.P.A Dz. U. 2016 poz. 23).

Otrzymują strony wg wykazu w drodze obwieszczenia opublikowanego w niżej wymienionych miejscach:

1. umieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
w Gniewoszowie, Gniewoszów, ul. Lubelska 16

 

skan obwieszczenia

skan decyzji

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2019-07-17 10:18:32 | Data modyfikacji: 2019-07-17 10:34:44.
Zapytanie ofertowe

Zapytanie dotyczące odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gniewoszów.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-07-03 14:10:47.

Wójt Gminy Gniewoszów                                                                                                                      Gniewoszów,23 maja 2019 r.
ul.Lubelska 16
26-920 Gniewoszów
GTK.6733.1.2019

 


Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 ze zm.) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu 23 maja 2019 r., na wniosek Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego w budynku remizy O.S.P. w Gniewoszowie na klub seniora „SENIOR +”, na działkach nr ewid. 484/10, 477/4, położonych w miejscowości Gniewoszów, gm. Gniewoszów.
W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy oraz otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia w pok. Nr 16, tel.: (048) 6215003 w.27, faks: 6215046 , e-mail:gmina@gniewoszow.pl oraz na http://www.bip.gniewoszow.pl/index.php?id=131 Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.P.A Dz. U. 2016 poz. 23).

Otrzymują strony wg wykazu w drodze obwieszczenia opublikowanego w niżej wymienionych miejscach:

1. umieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
w Gniewoszowie, Gniewoszów, ul. Lubelska 16

 

 

 

skan obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-05-29 10:10:35 | Data modyfikacji: 2019-05-29 10:11:30.

Wójt Gminy Gniewoszów                                                                                                                   Gniewoszów, 23 maja 2019 r.
ul.Lubelska 16
26-920 Gniewoszów
GTK.6733.2.2019

 


Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 ze zm.) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu 23 maja 2019 r., na wniosek Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu przestrzeni wokół Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Gniewoszowie – budowa parkingu, na działce nr ewid. 508, położonej w miejscowości Gniewoszów, gm. Gniewoszów.
W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy oraz otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia w pok. Nr 16, tel.: (048) 6215003 w.27, faks: 6215046 , e-mail:gmina@gniewoszow.pl oraz na http://www.bip.gniewoszow.pl/index.php?id=131 Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.P.A Dz. U. 2016 poz. 23).

Otrzymują strony wg wykazu w drodze obwieszczenia opublikowanego w niżej wymienionych miejscach:

1. umieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
w Gniewoszowie, Gniewoszów, ul. Lubelska 16

 

 

 

 skan obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-05-29 09:48:06 | Data modyfikacji: 2019-05-29 10:01:05.
Informacja

o wynikach konkursu na stanowisko Kierownika SPZOZ w Gniewoszowie.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-05-15 11:27:55.
Ogłoszenie

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW
ogłasza konkurs
na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-04-26 20:09:49.
Informacja

o wyniku konkursu na stanowisko Kierownika SPZOZ w Gniewoszowie

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-04-26 20:07:43.
Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia Budowa Elektrowni Słonecznej "Boguszówka II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 89/23 o mocy 1 MW (obręb Boguszówka) w miejscowości Boguszówka gmina Gniewoszów"

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-04-24 12:06:39.
Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia Budowa Elektrowni Słonecznej "Boguszówka I" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 89/23 o mocy 1 MW (obręb Boguszówka) w miejscowości Boguszówka gmina Gniewoszów"

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-04-24 12:05:28.
Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia Budowa Elektrowni Słonecznej "Gniewoszów" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 437 o mocy 1 MW (obręb Gniewoszów) w miejscowości Gniewoszów gmina Gniewoszów"

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-04-24 12:02:14.
Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew.362, 364 (obręb 0013) w miejscowości Sarnów gmina Gniewoszów"

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-04-10 15:15:59 | Data modyfikacji: 2019-04-10 15:21:40.
Ogłoszenie

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie.

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-04-05 23:02:20.

Gniewoszów, 4 kwietnia 2019 r.

GTK.6733.2.2019


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 , poz.717) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.Nr 98 , poz.1071 z 2000 r. z późn.zm), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Gniewoszów ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.
Rodzaj inwestycji: zagospodarowanie przestrzeni wokół Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Gniewoszowie – budowa parkingu, na działce nr ewid. 508, położonej w miejscowości Gniewoszów, gm. Gniewoszów..
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od dokonania zawiadomienia r. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy, pok. Nr 16, tel.: (048) 6215003 w. 27 , faks: 6215046, e-mail: gmina@gniewoszow.pl
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).
Obwieszczenie: od 05.04 do 23.04.2019


Otrzymują strony wg wykazu w drodze obwieszczenia:
Obwieszczenie z dnia 4 kwietnia 2019 r.
1. umieszczono na stronie internetowej:www.bip.gniewoszow.pl
2. umieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
w Gniewoszowie, Gniewoszów,ul. Lubelska 16
3. A/a

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Szafranek

akan obwieszczenia zagsopodarowanie terenu ZSP Gniewoszów

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-04-05 14:16:42 | Data modyfikacji: 2019-04-05 14:20:52.

Gniewoszów, 4 kwietnia 2019 r.

GTK.6733.3.2019

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 , poz.717) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.Nr 98 , poz.1071 z 2000 r. z późn.zm), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Macieja Dzika, PRACOWNIA PROJEKTOWA CKTECH MACIEJ DZIK, 26-052 Nowiny, Słowik, ul. Markowizna 3, działającego w imieniu Inwestora PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin.
Rodzaj inwestycji: Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV linia SN Załazy relacji Wysokie Koło – Opatkowice, budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach nr 197 w Podmieściu (obręb 0010 Podmieście), w Wysokim Kole nr ewid. 303/1, 322, 323, 292, 144/3, 145/2, 221, 145/6, 145/5, 144/4, 144/5, 145/7, 146/2, 146/3, 146/6, 147/4, 147/5, 148/2, 149/11, 149/12, 149/13, 150, 362, 144/14 (obręb 0016 Wysokie Koło), w Boguszówce nr 94, 95 i 218 (obręb 0001 Boguszówka), w Markowoli nr 672/4, 574 i 575 (obręb 0006 Markowola) w gminie Gniewoszów.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od dokonania zawiadomienia r. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy, pok. Nr 16, tel.: (048) 6215003 w. 27 , faks: 6215046, e-mail: gmina@gniewoszow.pl
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).
Obwieszczenie: od 05.04 do 23.04.2019 r.

Otrzymują strony wg wykazu w drodze obwieszczenia:
Obwieszczenie z dnia 4 kwietnia 2019 r.
1. umieszczono na stronie internetowej:www.bip.gniewoszow.pl
2. umieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
w Gniewoszowie, Gniewoszów,ul. Lubelska 16
3. A/a

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Szafranek

skan obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-04-05 14:12:31 | Data modyfikacji: 2019-04-05 14:22:34.

Gniewoszów, 27 marca 2019 r.

GTK.6733.1.2019


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 , poz.717) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.Nr 98 , poz.1071 z 2000 r. z późn.zm), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Gniewoszów ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.
Rodzaj inwestycji: zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego w budynku remizy O.S.P. w Gniewoszowie na klub seniora „SENIOR +”, na działkach nr ewid. 484/10, 477/4, położonych w miejscowości Gniewoszów, gm. Gniewoszów.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od dokonania zawiadomienia r. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy, pok. Nr 16, tel.: (048) 6215003 w. 27 , faks: 6215046, e-mail: gmina@gniewoszow.pl /> Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).
Obwieszczenie: od 28.03 do 10.04.2019

skan obwieszczenia o wszczęciu postępowania SeniorPLUS

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-03-28 09:57:52.
Obwieszczenie

Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 21 marca 2019 r. o wynikach wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Oleksów - gmina Gniewoszów.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-03-25 10:59:02.
Obwieszczenie

Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 25 lutego 2019r. o wynikach wyborów na Sołtysów i Rad Sołeckich we wszytkich sołectwach gminy Gniewoszów.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-03-07 09:22:48.

Gniewoszów, 12.09.2018 r.

Wójt Gminy Gniewoszów
ul. Lubelska 16
26-920 Gniewoszów
GTK.6733.6.2018

 


Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 ze zm.) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 2017.06.27), zawiadamia się o wydaniu 12 września 2018 r., na wniosek Spółki P4 Sp. z o. o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika: Pana Artura Sokołowskiego (pełnomocnictwo nr 63/01/2016), Adres do korespondencji: ul. Złoty Potok 1/119, 02-699 Warszawa, decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 (PLAY), w skład której wchodzi: stalowa wieża kratowa, anteny sektorowe (9 szt.), anteny radioliniowe (2 szt.), urządzenia sterujące, drogi kablowe, ogrodzenie, instalacja elektroenergetyczna, położonej na terenie działki nr ewid. 154/3, obręb Regów Nowy, w Gminie Gniewoszów.
W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy oraz otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia w pok. Nr 16, tel.: (048) 6215003 w. 27 , faks: 6215046 , e-mail:gmina@gniewoszow.pl oraz na http://www.bip.gniewoszow.pl/index.php?id=131. Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 2017.06.27).

Otrzymują strony wg wykazu w drodze obwieszczenia opublikowanego w niżej wymienionych miejscach:

1. umieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
w Gniewoszowie, Gniewoszów,ul. Lubelska 16
2. umieszczono na tablicy ogłoszeń przy sklepie spożywczym w Regowie Nowym
3. A/a

 

skan obwieszczenia

skan decyzji

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-09-19 10:22:51 | Data modyfikacji: 2018-09-19 10:35:44.

Gniewoszów, 30 lipca 2018 r.

GTK.6733.6.2018


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 , poz.717) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.Nr 98 , poz.1071 z 2000 r. z późn.zm), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek P4 Sp. z o. o. , ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej KOZ 4430 A telefonii komórkowej sieci P4 (PLAY) wraz z wewnętrzną linia zasilającą na działce o nr ewid. 154/3, obręb ewidencyjny 0011, jednostka ewidencyjna 140703-2 w miejscowości Regów Nowy 21 gm. Gniewoszów.
W związku z powyższym informuje się,że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy, pok. Nr 16, tel.: (048) 6215003 w. 27 , faks: 6215046, e-mail: gmina@gniewoszow.pl /> Po upływie 14 dni od dnia obwieszczenia, zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane.

Otrzymują strony wg wykazu w drodze obwieszczenia:
Obwieszczenie z dnia 30 lipca 2018 r.
1. umieszczono na stronie internetowej:www.bip.gniewoszow.pl
2. umieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
w Gniewoszowie, Gniewoszów,ul. Lubelska 16
3. umieszczono na tablicy ogłoszeń w Regowie Nowym przy sklepie.
4. A/a

skan obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-08-03 17:01:01 | Data modyfikacji: 2018-08-03 17:03:04.

Gniewoszów, 26 lipca 2018 r.

GTK.6733.7.2018


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 , poz.717) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.Nr 98 , poz.1071 z 2000 r. z późn.zm), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Gniewoszów , ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części piwnic budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie z przeznaczeniem na Centrum Kultury i Edukacji, na działce nr ewid. 508 położonej w miejscowości Gniewoszów, gm. Gniewoszów.
W związku z powyższym informuje się,że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy, pok. Nr 16, tel.: (048) 6215003 w. 27 , faks: 6215046, e-mail:gmina@gniewoszow.pl /> Po upływie 14 dni od dnia obwieszczenia, zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane.

Otrzymują strony wg wykazu w drodze obwieszczenia:
Obwieszczenie z dnia 26 lipca 2018 r.
1. umieszczono na stronie internetowej:www.bip.gniewoszow.pl
2. umieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
w Gniewoszowie, Gniewoszów,ul. Lubelska 16
3. A/a

skan obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-08-03 16:58:44.

Gniewoszów, 6.07.2018 r.

Wójt Gminy Gniewoszów
ul.Lubelska 16
26-920 Gniewoszów
GTK.6733.3.2018

 


Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 ze zm.) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 2017.06.27), zawiadamia się o wydaniu 6 lipca 2018 r., na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin, Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko Kamienna w imieniu której działa pełnomocnik: Pan Jan Ryniewicz,
ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 117/19, 25-432 Kielce, reprezentujący firmę: EL-DJ Projekty Energetyczne Jan Ryniewicz, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie linii kablowej średniego napięcia 15 kV (SN), na działkach nr ewid. 90, 91, 92, 93, 94, 95, położonych w miejscowości Zalesie, gm. Gniewoszów.
W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy oraz otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia w pok. Nr 16, tel.: (048) 6215003 w.27 , faks: 6215046 , e-mail:gmina@gniewoszow.pl oraz na http://www.bip.gniewoszow.pl/index.php?id=131. /> Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 2017.06.27)

Otrzymują strony wg wykazu w drodze obwieszczenia opublikowanego w niżej wymienionych miejscach:

1. umieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
w Gniewoszowie, Gniewoszów,ul. Lubelska 16
2. umieszczono na tablicy ogłoszeń w Zalesiu
3. A/a

skan obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-07-26 14:25:04 | Data modyfikacji: 2018-07-26 14:33:07.

Gniewoszów, 21 czerwca 2018 r.

GTK.6733.5.2018


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 , poz.717) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.Nr 98 , poz.1071 z 2000 r. z późn.zm), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ALGO POLAND Sp. z o.o. , ul. Świętokrzyska 31/35, 26-600 Radom.
Rodzaj inwestycji: budowa wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem bezpośrednio posadowionej na fundamencie płytowym, na terenie części działki nr ewid. 26, obręb Regów Nowy, w Gminie Gniewoszów
W związku z powyższym informuje się,że w terminie do 9.07.2018 r. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy, pok. Nr 16, tel.: (048) 6215003 w. 27 , faks: 6215046, e-mail:gmina@gniewoszow.pl


Po upływie 14 dni od dnia obwieszczenia, zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane.

Otrzymują strony wg wykazu w drodze obwieszczenia:
Obwieszczenie z dnia 21 czerwca 2018 r.
1. umieszczono na stronie internetowej:www.bip.gniewoszow.pl
2. umieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
w Gniewoszowie, Gniewoszów,ul. Lubelska 16
3. A/a

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Szafranek

skan obwieszczenia

Obiweszczenie decyzja

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-06-25 11:27:18 | Data modyfikacji: 2018-06-25 11:29:38.

Gniewoszów, 21 maja 2018 r.

GTK.6733.3.2018


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 , poz.717) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.Nr 98 , poz.1071 z 2000 r. z późn.zm), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin, Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko Kamienna w imieniu której działa pełnomocnik: Pan Jan Ryniewicz, ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 117/19, 25-432 Kielce, reprezentujący firmę: EL-DJ Projekty Energetyczne Jan Ryniewicz, dotyczący wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia 15 kV (SN), na działkach nr ewid. 90, 91, 92, 93, 94, 95, położonych w miejscowości Zalesie, gm. Gniewoszów.
W związku z powyższym informuje się,że w terminie 6.06.2018 r. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy, pok. Nr 16, tel.: (048) 6215003 w. 27 , faks: 6215046; e-mail:gmina@gniewoszow.pl /> Po upływie 7 dni od dnia obwieszczenia, zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane.

Otrzymują strony wg wykazu w drodze obwieszczenia:
Obwieszczenie z dnia 21 maja 2018 r.
1. umieszczono na stronie internetowej:www.bip.gniewoszow.pl
2. umieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
w Gniewoszowie, Gniewoszów,ul. Lubelska 16
3. umieszczono na na tablicy ogłoszeń w Zalesiu.
4. A/a

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Szafranek

skan obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-05-23 09:24:28 | Data modyfikacji: 2018-05-23 09:26:49.

Gniewoszów, 20 marca 2018 r.

GTK.6733.2.2018


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 , poz.717) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.Nr 98 , poz.1071 z 2000 r. z późn.zm), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Gniewoszów ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.
Rodzaj inwestycji: budowa dwóch zbiorników na wodę pitną na działce nr ewid. 657 w miejscowości Oleksów, gm. Gniewoszów.
W związku z powyższym informuje się,że w terminie do 4.04.2018 r. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy, pok. Nr 16, tel.: (048) 6215003 w. 27 , faks: 6215046, e-mail:gmina@gniewoszow.pl


Po upływie 7 dni od dnia obwieszczenia, zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane.

skan obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-03-21 14:28:47 | Data modyfikacji: 2018-03-21 14:31:23.

Gniewoszów, 23 stycznia 2018 r.

OGŁOSZENIE
o pisemnym nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż drzew na pniu

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drzew z gatunku brzoza i dąb rosnących na działce nr 388 o pow. 0,62 ha w m. Markowola.

Kupujący drzewa na pniu zobowiązany jest do :
- wycięcia drzew na całej powierzchni działki,
- uprzątnięcia gałęzi i konarów i usunięcia karp wraz z korzeniami,
- oczyszczenia terenu po wycince,
- uporządkowanie terenu,
Wszystkie ww. czynności winny zostać wykonane przez uprawnione do tego osoby, zgodnie z przepisami prawa i zasadami bhp w terminie do 30.03.2018 r. Za bezpieczeństwo przeprowadzonych prac oraz ewentualne szkody podczas ich wykonywania wyłączną odpowiedzialność ponosi oferent , którego oferta zostanie wybrana.
Zainteresowani winni złożyć ofertę na załączonym druku do dnia 31 stycznia 2018 r., do godziny 12:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów, pok. nr 11. Decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i umieszczona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta przetarg na sprzedaż drzew na pniu.”
Zaleca się żeby Kupujący obejrzał rosnące drzewa oraz zgromadził wszelkie informacje , które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy .
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
Osoba do kontaktu:Krzysztof Szafranek, e-mail: gmina@gniewoszow.pl ,faks 48 62 15 046, tel. 48 62 15 003 w. 27

Pełna treść ogłoszenia o przeatargu na sprzedaż drzew "na pniu" na działce nr 388 w Markowoli wraz z formularzem oferty

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-01-24 08:37:54 | Data modyfikacji: 2018-01-24 08:40:56.

Gniewoszów,13 grudnia 2017 r.GTK.6733.4.2017

 


Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 ze zm.) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu 15 listopada 2017 r., na wniosek Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce fragmentów ścian, rozbudowie i przebudowie budynku remizy O.S.P., na działkach nr ewid. 484/10, 477/4, położonych w miejscowości Gniewoszów, gm. Gniewoszów.
W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy oraz otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia w pok. Nr 16, tel.: (048) 6215003 w.27, faks: 6215046 , e-mail:gmina@gniewoszow.pl oraz na

http://www.bip.gniewoszow.pl/index.php?id=131.


Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.P.A Dz. U. 2016 poz. 23).

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce fragmentów ścian, rozbudowie i przebudowie budynku remizy O.S.P., na działkach nr ewid. 484/10, 477/4, położonych w miejscow

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2017-12-13 14:28:55 | Data modyfikacji: 2017-12-13 14:32:48.
Ogłoszenie

o rozstrzygnięciu ofert otwartego konkursu ofert na realizację w 2017r. zadania publicznego pn. warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Gniewoszów tematycznie związane z obchodami "Roku Rzeki Wisły na Mazowszu" ogłoszonego zarządzeniem Nr 51/2017 z dnia 30 sierpnia 2017r. z zakresu kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2017-11-13 16:00:30.

Gniewoszów, 9 października 2017 r.

GTK.6733.4.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 , poz.717) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.Nr 98 , poz.1071 z 2000 r. z późn.zm), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Gniewoszów ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.
Rodzaj inwestycji: rozbiórka fragmentów ścian, rozbudowa i przebudowa budynku remizy O.S.P. na działkach nr ewid. 484/10, 477/4, położonych w miejscowości Gniewoszów, gm. Gniewoszów.
W związku z powyższym informuje się,że w terminie do 25.10.2017 r. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy, pok. Nr 16, tel.: (048) 6215003 w. 27 , faks: 6215046,  e-mail:gmina@gniewoszow.pl

Po upływie 7 dni od dnia obwieszczenia, zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane.

Otrzymują strony wg wykazu w drodze obwieszczenia:
Obwieszczenie z dnia: 9 października 2017 r. :
1. umieszczono na stronie internetowej:www.bip.gniewoszow.pl
2. umieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
w Gniewoszowie, Gniewoszów,ul. Lubelska 16
3. A/a

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Szafranek

skan obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2017-10-13 15:18:10 | Data modyfikacji: 2017-10-13 15:20:33.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 56/2017
Wójta Gminy Gniewoszów
z dnia 26 września 2017 r.

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW
OGŁASZA NIEOGRANICZONY PRZETARG PISEMNY OFERTOWY DOTYCZĄCY SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO

Na podstawie art. art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.-Dz.U. z 2016, poz. 446, z późn. zm.), Wójt Gminy Gniewoszów informuje o zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży
1. Data ogłoszenia przetargu: 29 września 2017 r.
2. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów, pok. nr 11,sekretariat, do dnia 6.10.2017 r. do godz. 12.00.
3. Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego ( po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym):
W dni robocze (od poniedziałku do piątku) od dnia 29.09.2017 roku do dnia 5.10.2017 roku w godzinach 7.00 – 15.00 na terenie P.S.P. i Gimnazjum w Gniewoszowie, ul. M.Konopnickiej 19, 26-920 Gniewoszów.
4. Rodzaj sprzedawanego majątku ruchomego, wysokość wadium, cena wywoławcza:
Autobus AUTOSAN S.A. A0909L.04 12,5t, S TRAMP, Nr rejestracyjny: WKZP060, Rok prod.: 2005, Rodzaj pojazdu: autobus,
Nr identyfikacyjny (VIN): SUASW3RAP5S680561
Data pierwszej rejestracji: 2005/05/27
Przebieg na dzień 2017/07/15: 336 943 km
Okres eksploatacji pojazdu :146 mies.
Kolor powłoki lakierowej: pomarańczowy,
Dop. masa całkowita: 12 500 kg
Liczba miejsc siedzących: 42
Rodzaj autobusu: szkolny 2 drzwiowy 42 osobowy
Liczba osi/Rodzaj napędu/Skrzynia biegów: 2 / 4x2 / manualna
Silnik DCI4-CJ01 z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika: 4116 ccm / 128kW (174 KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów: 4 / rzędowy
Długość / Szerokość / Wysokość 9300 mm / 2500 mm / 3150 mm
Stan techniczny dobry, lakier wyblakniety, z rysami odpryskami i zarysowaniami,ściana tylna boczna lewa pod światłem obrysowum lekko wgnieciona, zderzak przedni pękniety z prawej strony, zderzak tylny pękniety z lewej strony
Cena 26 000,00 zł brutto
Wadium: 2 600,00 zł brutto

 

Wójt Gminy Gniewoszów

%MCEPASTEBIN%

 Ogłoszenie o przetargu wraz z formularzem ofertowym

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2017-10-02 10:31:48.

Zapytanie ofertowe

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016 r. poz. 831) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych
1. Zamawiający: Gmina Gniewoszów, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gniewoszowie,Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokim Kole.
2. Przedmiot zamówienia :
obsługa i eksploatacja kotłowni c.o. oraz instalacji c.o. w :
1. Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gniewoszowie -kotłownia olejowa (zadanie nr 1),
2. Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole-kotłownia węglowa (zadanie nr 2),
3. Urzędzie Gminy w Gniewoszowie -kotłownia węglowa (zadanie nr 3).
3. Termin realizacji zamówienia od 15.10.2017 do 15.04.2018 r.
4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie oznakowanej nazwą Wykonawcy oraz zaadresowanej i podpisanej w sposób następujący:
Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16,26-920 Gniewoszów
„Obsługa i eksploatacja kotłowni c.o. w sezonie grzewczym 2017/2018”
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok 11 , przesłać pocztą, kurierem, pocztą elektroniczną na adres gmina@gniewoszow.pl lub faksem pod nr 48 62 15 046
Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć należy do dnia 29.09.2017 godz 12:00. Oferta w ww. dacie musi znaleźć się u zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy Gniewoszów

 zapytanie2017-2018 z załacznikami.pdf

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2017-09-21 13:53:13.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 49/2017 Wójta Gminy Gniewoszów
z dnia 30 sierpnia 2017 r .,w sprawie sprzedaży mienia
komunalnego stanowiącego własność Gminy Gniewoszów
- autobusu AUTOSAN,

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW
OGŁASZA NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY DOTYCZĄCY SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO

Na podstawie art. art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.-Dz.U. z 2016, poz. 446, z późn. zm.), Wójt Gminy Gniewoszów informuje o zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży
1. Data ogłoszenia przetargu: 30 sierpnia 2017 r.
2. Miejsce i termin przetargu: Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów, sala konferencyjna, II-p., 7.09.2017 r. do godz. 12.00.
3. Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym):
w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od dnia 31.08.2017 roku do dnia 6.09.2017 roku w godzinach 7.00 – 15.00 na terenie P.S.P. i Gimnazjum w Gniewoszowie, ul. M.Konopnickiej 19, 26-920 Gniewoszów.
4. Rodzaj sprzedawanego majątku ruchomego, wysokość wadium, cena wywoławcza:

Autobus AUTOSAN S.A. A0909L.04 12,5t, S TRAMP, Nr rejestracyjny: WKZP060, Rok prod.: 2005, Rodzaj pojazdu: autobus,
Nr identyfikacyjny (VIN): SUASW3RAP5S680561
Data pierwszej rejestracji: 2005/05/27
Przebieg na dzień 2017/07/15: 336 943 km
Okres eksploatacji pojazdu :146 mies.
Kolor powłoki lakierowej: pomarańczowy,
Dop. masa całkowita: 12 500 kg
Liczba miejsc siedzących: 42
Rodzaj autobusu: szkolny 2 drzwiowy 42 osobowy
Liczba osi/Rodzaj napędu/Skrzynia biegów: 2 / 4x2 / manualna
Silnik DCI4-CJ01 z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika: 4116 ccm / 128kW (174 KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów: 4 / rzędowy
Długość / Szerokość / Wysokość 9300 mm / 2500 mm / 3150 mm
Stan techniczny dobry, lakier wyblakniety, z rysami odpryskami i zarysowaniami, ściana tylna boczna lewa pod światłem obrysowum lekko wgnieciona, zderzak przedni pękniety z prawej ststrony, zderzak tylny pękniety z lewej strony
Cena wywoławcza: 34 300,00 zł brutto
Kwota wadium: 3500,00 zł brutto

Wójt Gminy Gniewoszów

ogłoszenie o sprzedaży autobusu

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2017-08-30 15:21:53.

Gniewoszów, 3 sierpnia 2017 r.


Znak sprawy: GTK.6733.3.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 , poz.717) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.Nr 98 , poz.1071 z 2000 r. z późn.zm), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Gniewoszów ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.
Rodzaj inwestycji: przebudowa odcinka drogi w miejscowości Wysokie Koło „Powiśle”, na działkach nr ewid. 128/2, 128/1, 221, położonych w miejscowości Wysokie Koło, gm. Gniewoszów.
W związku z powyższym informuje się,że w terminie do 21.08.2017 r. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy, pok. Nr 16, tel.: (048) 6215003 w. 27 , faks: 6215046, e-mail:gmina@gniewoszow.pl

Po upływie 7 dni od dnia obwieszczenia, zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane.

 

 Wójt Gminy Gniewoszów

 

Otrzymują strony wg wykazu w drodze obwieszczenia:
Obwieszczenie z dnia: 3 sierpnia 2017 r. :
1. umieszczono na stronie internetowej:www.bip.gniewoszow.pl
2. umieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
w Gniewoszowie,Gniewoszów,ul. Lubelska 16
3. wysłano Sołtysowi Sołectwa Wysokie Koło
4. A/a

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Szafranek

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2017-08-04 14:55:38 | Data modyfikacji: 2017-08-04 14:56:31.

Wójt Gminy Gniewoszów                                                                                          Gniewoszów,17 lipca 2017 r.
ul.Lubelska 16
26-920 Gniewoszów
GTK.6733.2.2017

 


Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 ze zm.) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu 17 lipca 2017 r., na wniosek Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na na przebudowie budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom kultury, na działkach nr ewid. 465, 467, położonych w miejscowości Gniewoszów, gm. Gniewoszów.
W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy oraz otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia w pok. Nr 16, tel.: (048) 6215003 w.27 , faks: 6215046 , e-mail:gmina@gniewoszow.pl oraz na target=_new>http://www.bip.gniewoszow.pl/index.php?id=131.


Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.P.A Dz. U. 2016 poz. 23).

Otrzymują strony wg wykazu w drodze obwieszczenia opublikowanego w niżej wymienionych miejscach:

1. umieszczono na stronie internetowej:www.bip.gniewoszow.pl
2. umieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
w Gniewoszowie, Gniewoszów, ul. Lubelska 16
3. wysłano Sołtysowi Wsi Gniewoszów

 

 

skan obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2017-08-04 14:37:35 | Data modyfikacji: 2017-08-04 14:54:20.

Gniewoszów, 12 czerwca 2017 r.


Znak sprawy: GTK.6733.2.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 , poz.717) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.Nr 98 , poz.1071 z 2000 r. z późn.zm), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Gniewoszów ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.
Rodzaj inwestycji: przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom kultury.
Lokalizacja inwestycji: działki nr ewid. 465, 467, obręb Gniewoszów, Gmina Gniewoszów.
W związku z powyższym informuje się,że w terminie do 28.06.2017 r. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy, pok. Nr 16, tel.: (048) 6215003 w. 27 , faks: 6215046, e-mail: gmina@gniewoszow.pl

Po upływie 7 dni od dnia obwieszczenia, zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane.

Otrzymują strony wg wykazu w drodze obwieszczenia

skan obwieszczenia

Postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu liklaizacji inwestcyji celu publiczbnego dla domu kultury

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2017-06-14 07:41:52 | Data modyfikacji: 2017-06-14 07:45:19.

Gniewoszów, 12 czerwca 2017 r.


Znak sprawy: GTK.6733.1.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 , poz.717) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.Nr 98 , poz.1071 z 2000 r. z późn.zm), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Gniewoszów ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.
Rodzaj inwestycji: przebudowa targowiska.
Lokalizacja inwestycji: działki nr ewid. 296, 1180, obręb Gniewoszów, Gmina Gniewoszów.
W związku z powyższym informuje się,że w terminie do 28.06.2017 r. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy, pok. Nr 16, tel.: (048) 6215003 w. 27 , faks: 6215046, e-mail: gmina@gniewoszow.pl

Po upływie 7 dni od dnia obwieszczenia, zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane.

Otrzymują strony wg wykazu w drodze obwieszczenia.

                                                                                                    Wójt Gminy Gniewoszów

skan obwieszczenia

Postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu liklaizacji inwestcyji celu publiczbnego dla targowiska

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2017-06-14 07:40:57 | Data modyfikacji: 2017-06-14 07:45:50.
Informacja

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 ze zmianami) Wójt Gminy Gniewoszów w załączeniu przedstawia ofertę na realizację zadania publicznego złożonego przez Puławskie Centrum Piłki Siatkowej:


Rodzaj zadania publicznego – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.


Tytuł zadania publicznego – Trening sportowy z piłki siatkowej.


Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w cytowanej ustawy, każdy w terminie do dnia 10 kwietnia 2017r. (7 dni od daty zamieszczenia) może zgłosić uwagi dotyczące oferty.


Uwagi proszę składać na piśmie na adres Urzędu Gminy Gniewoszów ul. Lubelska 16 26-920 Gniewoszów lub e- mailem na adres gmina@gniewoszow.pl.Wójt Gminy Gniewoszow


Marcin Szymon Gac

 Treść oferty

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-04-03 14:28:24 | Data modyfikacji: 2017-04-03 14:30:54.

Gniewoszów, 16 stycznia 2017 r.


Znak sprawy: GTK.6733.2.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 , poz.717) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.Nr 98 , poz.1071 z 2000 r. z późn.zm), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Macieja Dzika, PRACOWNIA PROJEKTOWA CKTECH MACIEJ DZIK, 26-052 Nowiny, Słowik, ul. Markowizna 3, działającego w imieniu Inwestora PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV „Kamelanka 1” na działkach nr ewid. 13, 14, 15, 16/2, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 (obręb 00002 Borek) położonych w miejscowości Borek w gminie Gniewoszów..
W związku z powyższym informuje się,że w terminie do 7.02.2017 r. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy,uzyskać wyjaśnienia,składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy, pok.Nr 15, tel.: (048) 6215003 w. 27 , faks:6215046,  e-mail:gmina@gniewoszow.pl


Po upływie 7 dni od dnia obwieszczenia ,zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane.

                                                                                                                          Wójt Gminy Gniewoszów

skan obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV „Kamelanka 1” na działkach nr ewid. 13, 14, 15, 16/2, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 w Borku

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2017-01-17 11:51:12 | Data modyfikacji: 2017-01-17 11:56:00.

Gniewoszów,10 listopada 2016 r.

Wójt Gminy Gniewoszów
ul.Lubelska 16
26-920 Gniewoszów
GTK.6730.P.2.2014

 


Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 ze zm.) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu 10 listopada 2016 r., decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: “BUDOWA STACJI BAZOWEJ KOZ 4430 A TELEFONII KOMÓRKOWEJ SIECI P4 zlokalizowanej na działce nr 154/3 położonej w miejscowości Regów Nowy“.Inwestor: P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowana przez pełnomocnika Artura Sokołowskiego
W związku z powyższym informuje się,że w terminie do 28.11.2016 r. strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy oraz otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia w pok. Nr 15, tel.: (048) 6215003 w.22 , faks: 6215046 , e-mail: gmina@gniewoszow.pl oraz na www.bip.gniewoszow.pl/index.php?id=131


Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.P.A Dz. U. 2016 poz. 23).

skan obwieszczenia

skan decyzji

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-11-17 09:14:17 | Data modyfikacji: 2016-11-17 09:18:38.
Wykaz nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-10-10 14:03:20.

Wójt Gminy Gniewoszów                                                                                        Gniewoszów,14 lipca 2016 r.
ul.Lubelska 16
26-920 Gniewoszów
GTK.6733.2.2015

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 , poz.717) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016 poz. 23), zawiadamia się o wydaniu 14 lipca 2016 r.,decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej” w miejscowościach Regów Stary i Borek, w gminie Gniewoszów
- na działkach o nr ewid: 140, 141, 142, 143/1, 144/3, 144/4, 145/1, 145/2, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 341, 393/1, 394, 395, 396, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 414, 432, 436/3, 440, 447/2, 447/3, 448, 449, 454, 455/1, 455/2, 456, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 486, 488, 489, 490, 493, 494, 495, 496, 497, 498/2, 499, 500, 501,502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510/1, 510/2, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 528, 529, 530, 531, 532, 533/2, 536, 538, 539/1, 539/2, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 586, 716/2, 718, 719/1, 727/2, 731, 757, 760, 761, 762, 789 położonych w miejscowości Regów Stary w gminie Gniewoszów,
- na działkach o nr ewid: 1, 13, 14, 15, 16/1, 16/2, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 292/2, 292/3, 293/1, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 2027, 2028/1, 2029,2030, 2031, 2032, 2033/1, 2033/2, 2034, 2036, 2039, 2040, 2041, 2166, 2167, 2168, 2171/1, 2171/2, 2172, 2173, 2174, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180/2, 2180/3, 2181, 2182, 2183, 2184, 2200, 2201, 2202, 2204, 2207, 2209, 2210 położonych w miejscowości Borek w gminie Gniewoszów
- na działkach o nr ewid: 7,położonych w miejscowości Zajezierze w gminie Sieciechów,
- na działkach o nr ewid: 33, 152,położonych w miejscowości Wólka Wojcieszkowska w gminie Sieciechów .
W związku z powyższym informuje się,że w terminie do 14 dni od dokonania niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy oraz otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia w pok. Nr 15, tel.: (048) 6215003 w.22 , faks: 6215046 ,e-mail:gmina@gniewoszow.pl oraz na http://www.bip.gniewoszow.pl/index.php?id=131    


Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.P.A Dz.U. 2016 poz. 23).

Otrzymują strony wg wykazu w drodze obwieszczenia:
Obwieszczenie dnia:15.07.2016 r:
1. umieszczono na stronie internetowej:www.bip.gniewoszow.pl
2. umieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
w Gniewoszowie,Gniewoszów,ul. Lubelska 16
3. umieszczono na tablicy ogłoszeń w miejscowości Borek (remiza OSP)
4. umieszczono na tablicy ogłoszeń w miejscowości Borek „Fort”
5. wysłano Sołtysowi Sołectwa Regów Stary
6. wysłano Sołtysowi Sołectwa Borek
7. wysłano Wójtowi Gminy Sieciechów

Wójt Gminy Gniewoszów

 

 

treść decyzji

 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej” w miejscowościach Regów Stary i Borek, w gminie Gniewoszów

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-07-15 11:46:14 | Data modyfikacji: 2016-07-15 11:54:34.
Postanowienie Nr 7/W/16

Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta gminy Gniewoszów

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-04-07 09:57:07.

Gniewoszów,18.03.2016 r.Dotyczy decyzji Nr GTK.6730.P.2.2014

POSTANOWIENIE
o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji

Na podstawie art. 113 § 1 KPA prostuję z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji znak: GTK.6730.P.2.2014 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie: ustalenia na wniosek firmy P4 Sp. z o. o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Artura Sokołowskiego warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:
BUDOWA STACJI BAZOWEJ KOZ 4430 A TELEFONII KOMÓRKOWEJ SIECI P4
zlokalizowanej na działce nr 154/3 położonej w miejscowości Regów Nowy,
polegającą na zamieszczeniu omyłkowo zapisu w treści ww. decyzji na stronie szóstej w wierszach od 15 do 18 zamiast: „Pozostałe strony postępowania zawiadomiono w drodze obwieszczenia z dnia 17.02.2016 r., wywieszonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gniewoszów,na tablicy Ogłoszeń przy sklepie spożywczym w Regowie Nowym przesłanego Sołtysowi Sołectwa Wysokie Koło oraz opublikowanego na stronie www.bip.gniewoszow.pl w dniach od 18.01.2016 r. do 4. 03.2016”
winno być: „Pozostałe strony postępowania zawiadomiono w drodze obwieszczenia z dnia 17.02.2016 r., wywieszonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gniewoszów,na tablicy Ogłoszeń przy sklepie spożywczym w Regowie Nowym przesłanego Sołtysowi Sołectwa Wysokie Koło oraz opublikowanego na stronie www.bip.gniewoszow.pl w dniach od 18.02.2016 r. do 4. 03.2016 „.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
Otrzymują:
1. P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowana przez pełnomocnika Artura Sokołowskiego
2. Wójt Gminy Gniewoszów
3. Sołtys Sołectwa Wysokie Koło
4. Pani Krystyna Madejska,Regów Nowy 8,26-920 Gniewoszów
5. Pan Zachariusz Marek Madejski,Regów Nowy 8,26-920 Gniewoszów
6. A/A
Pozostałe strony zawiadomiono poprzez wywieszenie niniejszego postanowienia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gniewoszów,na tablicy Ogłoszeń przy sklepie spożywczym w Regowie Nowym przesłanie Sołtysowi Sołectwa Wysokie Koło oraz opublikowanego na stronie www .bip. gniewoszow.pl w dniach od ___.03.2016 r. do ___03.2016 .Zgodnie z art 49 K.P.A. (Dz.U. 2016 poz. 23),po upływie 14 dni od dnia obwieszczenia ,zawiadomienie uważa się za dokonane.

 skan postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji znak GTK.6730.P.2.2014 z 17.02.2016 r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-03-24 13:31:34 | Data modyfikacji: 2016-03-24 13:37:24.

Wójt Gminy Gniewoszów                                                                                                                     Gniewoszów,17 lutego 2016 r.
ul.Lubelska 16
26-920 Gniewoszów
GTK.6730.P.2.2014

 


Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 , poz.717) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016 poz. 23), zawiadamia się o wydaniu 6 lutego 2015 r.,decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: “BUDOWA STACJI BAZOWEJ KOZ 4430 A TELEFONII KOMÓRKOWEJ SIECI P4 zlokalizowanej na działce nr 154/3 położonej w miejscowości Regów Nowy“.Inwestor: P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowana przez pełnomocnika Artura Sokołowskiego
W związku z powyższym informuje się,że w terminie do 4.03.2016 r. strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy oraz otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia w pok. Nr 15, tel.: (048) 6215003 w.22 , faks: 6215046 , e-mail:gmina@gniewoszow.pl oraz

na target=_new>http://www.bip.gniewoszow.pl/index.php?id=131


Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.P.A Dz.U. 2016 poz. 23).

Otrzymują strony wg wykazu w drodze obwieszczenia opublikowanego w niżej wymienionych miejscach:

1. umieszczono na stronie internetowej:www.bip.gniewoszow.pl
2. umieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
w Gniewoszowie,Gniewoszów,ul.Lubelska 16
3. umieszczono na tablicy ogłoszeń przy sklepie spożywczym w miejscowości Regów Nowy
4. wysłano Sołtysowi Sołectwa Wysokie Koło

skan obwieszczenia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: “BUDOWA STACJI BAZOWEJ KOZ 4430 A TELEFONII KOMÓRKOWEJ SIECI P4 zlokalizowanej na działce nr 154/3 położonej w miejscowości Regów Nowy

skan decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: “BUDOWA STACJI BAZOWEJ KOZ 4430 A TELEFONII KOMÓRKOWEJ SIECI P4 zlokalizowanej na działce nr 154/3 położonej w miejscowości Regów Nowy

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-02-18 10:01:05 | Data modyfikacji: 2016-02-18 10:02:40.
O B W I E S Z C Z E N I E

Gniewoszów,9 listopada 2015 r.

Wójt Gminy Gniewoszów

ul.Lubelska 16

26-920 Gniewoszów

GTK.6730.P.2.2014

 

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 


Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 , poz.717) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.Nr 98 , poz.1071 z 2000 r. z późn.zm), zawiadamia się o wszczęciu na wniosek P4 Spółka z o.o. ,ul.Taśmowa 17,03-821 Warszawa reprezentowanej przez Pana Artura Sokołowskiego postępowania administracyjnego w sprawie: ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: “Budowa Stacji Bazowej KOZ 4430 A telefonii komórkowej sieci P4 w miejscowości Regów Nowy,na działce nr 154/3”.

W związku z powyższym informuje się,że w terminie do 30.11.2015 r. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy,uzyskać wyjaśnienia,składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy, pok.Nr 15, tel.: (048) 6215003 w.22 , faks:6215046 , e-mail:gmina@gniewoszow.pl

Po upływie 14 dni od dnia obwieszczenia ,zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane.

 

Wójt Gminy Gniewoszów

skan obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2015-11-09 09:57:36.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na eksploatację kotłowni  od 15.10.2015 do 15.04.2016 r.

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę usługi  obsługa i eksploatacja kotłowni c.o. oraz instalacji c.o.
1. Zamawiający :Gmina Gniewoszów,Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gniewoszowie,Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokim Kole
2. Przedmiot zamówienia :
obsługa i eksploatacja kotłowni c.o. oraz instalacji c.o. w :
A) Zespole Szkolno-Przedszkolnymw Gniewoszowie -kotłownia olejowa (zadanie nr 1),
B) Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole-kotłownia węglowa (zadanie nr 2),
C) Urzędzie Gminy w Gniewoszowie -kotłownia węglowa (zadanie nr 3),w tym:
bieżąca oraz okresowa konserwacja kotłów, pomp, instalacji c.o. oraz pomieszczeń kotłowni,
utrzymanie we wszystkich pomieszczeniach szkolnych i biurowych stałej temperatury wg wskazań administratora obiektu,
utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń kotłowni i instalacji c.o.
utrzymanie czystości a w okresie zimowym odśnieżanie terenu przyległego do ogrzewanego obiektu (szkoły w granicach ogrodzenia a Urząd Gminy w ogrodzeniu oraz na parkingu) oraz chodników przy drogach przyległych do ogrodzenia obiektu,
racjonalne gospodarowanie opałem,
zabezpieczanie opału przed kradzieżą,
przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych , bezpieczeństwa i higieny pracy
wybieranie żużlu z pieca (powstałego w wyniku spalania) i wywożenie go we własnym zakresie i na własny koszt
oczyszczenie pieca po zakończeniu sezonu grzewczego.
po zakończeniu sezonu grzewczego malowanie pomieszczeń kotłowni oraz konserwacja i zabezpieczenie urządzeń i kotłów.

 

Pełny tekst zapytania,formularz oferty oraz projekt umowy znajduje sie w załaczniku poniżej.

 zapytanie z załacznikami.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2015-08-26 09:44:10 | Data modyfikacji: 2015-08-26 09:50:48.

Gniewoszów,6 lutego 2015 r.


 


Wójt Gminy Gniewoszów                                                                                                


ul.Lubelska 16


26-920 Gniewoszów


 GTK.6730.P.2.2014


 


Obwieszczenie


o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 , poz.717) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.Nr 98 , poz.1071 z 2000 r. z późn.zm), zawiadamia się o wydaniu 6 lutego 2015 r.,decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: “BUDOWA STACJI BAZOWEJ KOZ 4430 A TELEFONII KOMÓRKOWEJ SIECI P4 zlokalizowanej na działce nr 154/3 położonej w miejscowości Regów Nowy“.


Inwestor:P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowana przez pełnomocnika Artura Sokołowskiego


W związku z powyższym informuje się,że w terminie do 24.02.2015 r. strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy, pok. Nr 15, tel.: (048) 6215003 w.22 , faks: 6215046 , e-mail: gmina@gniewoszow.pl oraz na http://www.bip.gniewoszow.pl/index.php?id=131


 


Zastępca Wójta Gminy Gniewoszów

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla “BUDOWY STACJI BAZOWEJ KOZ 4430 A TELEFONII KOMÓRKOWEJ SIECI P4 zlokalizowanej na działce nr 154/3 położonej w miejscowości Regów Nowy“ wraz z ww.decyzją

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2015-02-08 22:50:49 | Data modyfikacji: 2015-02-08 23:05:09.
Sprawozdanie

z przebiegu konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014r."

 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-04-24 12:14:41.
Ogłoszenie

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu "program współpracy samorzadu Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnosci pozytku publicznego i o wolonatariacie na 2014"


Treść ogłoszenia


Projekt uchwały


 


 

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-03-13 13:30:45 | Data modyfikacji: 2014-03-13 13:45:20.
Ogłoszenie
Szanowni Państwo!

W związku z pojawiającymi się sygnałami świadczącymi o niedostatecznej wiedzy obywateli w zakresie konieczności ochrony swoich danych osobowych oraz dokumentów tożsamości, uprzejmie informuję iż należy zwrócić szczególna uwagę na fakt udostępniania osobom postronnym własnego dowodu osobistego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymać naszego dowodu osobistego, chyba, ze możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Nikt nie może zadać od nas pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw". W przypadku utraty dowodu osobistego tj. /zagubienia, kradzieży! Należy ten fakt zgłosić niezwłocznie w urzędzie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co gwarantuje bezpieczeństwo posiadaczowi dowodu osobistego. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku. Powyższe zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp maja wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.


Stefan Marek Banaś
Wójt Gminy

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-02-13 14:16:50 | Data modyfikacji: 2014-02-13 14:17:51.
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Ubezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisły wzdłuż wału wału przeciwpowodziowego w m. Regów Stary, gm. Gniewoszów, pow. kozienicki, woj. mazowieckie”

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-01-28 08:30:17.
 Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Ubezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisły wzdłuż wału wału przeciwpowodziowego w m. Regów Stary, gm. Gniewoszów, pow. kozienicki, woj. mazowieckie”.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-01-19 10:10:40.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-01-16 12:01:07.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środkowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia "Ubezpieczenie lewego brzegu Wisły wzdłuż wału przeciwpowodziowego w m.Regów Stary"

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2013-12-19 12:26:19 | Data modyfikacji: 2013-12-19 12:28:54.
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dotycząca wniosku inwestora ,,EKO-BUD”

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2013-11-26 10:33:05.
 Postanowienie dotyczace braku potrzeby przeprowadzenia ocenyoddziaływania na środkowisko dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu skupu złomu i metali kolorowych na działce o nr ew. 94/2 w Gniewoszowie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2013-10-29 14:36:44.
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących przebudowy drogi wojewódzkiej nr 738 w gminie Gniewoszów przechodzącej przez teren miejscowości Gniewoszów i Wysokie Koło.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2013-03-03 15:14:46.
 Postanowienie dotyczące przebudowy drogi wojewódzkiej nr 738 w gminie Gniewoszów przechodzącej przez teren miejscowości Gniewoszów i Wysokie Koło.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2013-02-20 09:01:09.
 Regulamin otwartego konkursu na wybór partnera

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2013-02-12 08:25:56 | Data modyfikacji: 2013-02-12 08:26:47.
 Ogłoszenie o konsultacjach i naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu współfinansowanegi w ramach PO IG 8.3 eInclusion

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2013-02-12 08:22:31.
 Decyzja dotyczaca przebudowy drogi wojewódzkiej nr 738

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2012-10-18 12:59:17.
 Zaproszenie na XIV sesję Rady Gminy w Gniewoszowie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2012-05-23 15:04:19.
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2017"
 Sprawozdanie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2012-04-20 12:57:38 | Data modyfikacji: 2012-04-20 12:58:16.
 Formularz zgłaszania uwag

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2012-03-02 14:14:48 | Data modyfikacji: 2012-03-02 14:17:30.
 Projekt programu współpracy

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2012-03-02 14:14:14 | Data modyfikacji: 2012-03-02 14:17:46.
Ogłoszenie
Wójt Gminy Gniewoszów ogłasza przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektu „Program współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2017”
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2012-03-02 14:11:03 | Data modyfikacji: 2012-03-02 14:13:15.
 Wójt Gminy Gniewoszów ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: K.Szafranek | Data wprowadzenia: 2012-02-24 14:33:22.
 Nabór do pracy w projekcie „Uwierz w siebie”

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2012-01-31 21:07:48.
 Konkurs na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2012-01-20 08:17:48.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2012-01-20 08:13:29.
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2012-01-04 13:31:51.
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - stawy rybne.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Mieczysław Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-27 13:48:31.
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Sarnów.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Mieczysław Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-27 13:47:16.

Wójt Gminy Gniewoszów – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,wskazane jest aby rachmistrzami byli studenci lub osoby z wyższym wykształceniem,w związku z tym ,że praca rachmistrza potrwa ponad 3 miesiące,nie jest zalecane aby rachmistrzami były osoby zatrudnione na pełny etat,
  • zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie gminy Gniewoszów,
  • posiadać pełną sprawność fizyczną,
  • posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady, być asertywny uprzejmy i cierpliwy,
  • umieć zachować spokój podczas prowadzenia rozmów, radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,
  • być dyspozycyjnym,
  • posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera, mile widziana znajomość funkcjonowania systemu GPS oraz umiejętność praktycznego wykorzystania map cyfrowych.

Wymagane dokumenty: zgłoszenie z podaniem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu, adres e-mail, data urodzenia, miejsce zatrudnienia, numer emerytury lub renty – w przypadku emeryta lub rencisty, w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny, dokument poświadczający wykształcenie, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu. Szkolenie trwać będzie 4 dni i według wstępnych ustaleń odbędzie się w Radomiu – biuro spisowe nie pokrywa kosztów dojazdu osób biorących udział w szkoleniach. Zaznacza się, że rachmistrzowie w dniach 1 – 17 marca 2011 r. biorą udział w obchodzie przedspisowym, który ma na celu zapoznanie się z terenem, na którym będą przeprowadzać spis. Rachmistrzowie spisowi rozpoczynają spisywanie w dniu 8 kwietnia 2011 r. i kończą w dniu 30 czerwca 2011r.- jest to data nieprzekraczalna dla zebrania danych spisowych. Oferty należy składać w terminie do 20 grudnia 2010 r. w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Gniewoszów, w sekretariacie pok. nr 11 lub przesłać pocztą. Szczegółowe informacje pod nr telefonu (48) 6215 003   wew. 22 .

Wójt Gminy Gniewoszów

Stefan Marek Banaś   

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-12-10 15:19:03 | Data modyfikacji: 2010-12-10 15:24:08.
Wójt Gminy Gniewoszów
poszukuje kandydata na stanowisko
Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Gniewoszowie
wykonującego zawód medyczny udzielającego
świadczeń zdrowotnych w zakładzie
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-07-12 09:05:20.
W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Gniewoszów uzyskała dotację w wysokości 65000 EURO, część tej dotacji w kwocie 34 000.00 PLN przeznacza na realizację niżej określonych usług...
Zaproszenie do składania ofert
Oferta techniczno-finansowa
Sprawozdanie 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2010-06-24 11:38:01 | Data modyfikacji: 2010-06-24 11:39:49.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Gniewoszów położonej w Gniewoszowie ul. Oleksowska
 Wykaz nieruchomości

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-03-29 14:38:34 | Data modyfikacji: 2010-03-29 14:39:23.
Ogłoszenie
OGŁOSZENIE

Gmina Gniewoszów zatrudni od dnia 01 września 2009r. lekarza na stanowisku Kierownika i lekarza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie.
Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać wymogi określone w § 3 w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2000r. Nr 44, poz. 520) tj. między innymi posiadać: specjalizację z zakresu medycyny rodzinnej bądź chorób wewnętrznych i co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie; obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku oraz niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
Osoby zainteresowane mogą składać dokumenty (cv, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, wykształcenie i zatrudnienie) w sekretariacie Urzędu Gminy w Gniewoszowie ul. Lubelska 16 pokój nr 11 do dnia 31 lipca 2009r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu(048) 6215 003. 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2009-07-10 12:37:52 | Data modyfikacji: 2012-03-02 14:17:06.
 Karta informacyjna przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Mieczysław Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-06-18 13:35:39.
 Załącznik do decyzji Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 16.06.2009 r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2009-06-18 13:34:37.
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Mieczysław Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-06-18 13:32:21.
 Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ,"Budowa zespołu boisk wielofunkcyjnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole”

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Mieczysław Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-06-09 13:15:46 | Data modyfikacji: 2009-06-18 13:34:08.
 Zawiadomienie o opiniowaniu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Mieczysław Szewczyk | Data wprowadzenia: 2008-11-27 14:28:37.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Mieczysław Szewczyk | Data wprowadzenia: 2008-10-30 12:37:39.
 Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Wójt Gminy Gniewoszów informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Borek, Oleksów, Regów Stary”

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Mieczysław Szewczyk | Data wprowadzenia: 2008-10-30 12:35:43 | Data modyfikacji: 2008-10-30 12:36:00.
 Urząd Gminy w Gniewoszowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na konserwacji rowu melioracyjnego.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2008-09-18 14:57:59 | Data modyfikacji: 2008-09-18 14:58:44.
 Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2008-09-01 13:17:12 | Data modyfikacji: 2008-09-01 13:17:41.
 Załącznik do zarządzenia nr 10/2008 z dnia 08.04.2008

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 22:48:46 | Data modyfikacji: 2008-06-19 22:52:00.
 Zarządzenie Nr 10/08 z dnia 08.04.2008r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 22:36:39 | Data modyfikacji: 2008-06-19 22:51:25.
 Zalacznik do zarządzenia - wzór oferty.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2008-06-19 15:10:56 | Data modyfikacji: 2008-06-19 22:45:25.
 Zarządzenie Nr 19/08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań publicznych Gminy Gniewoszów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 15:06:10 | Data modyfikacji: 2008-06-19 22:50:00.
 Załącznik do zarządzenia nr 19/2008

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 15:04:48 | Data modyfikacji: 2008-06-19 22:50:25.
 

KOMUNIKAT


Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

w Warszawie w sprawie wystąpienia na terenie województwa mazowieckiego zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej – Diabrotica virgifera Le Conte


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie informuje, że pierwsze ognisko zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej – Diabrotica virgifera Le Conte na terenie woj. mazowieckiego wykryto we wrześniu bieżącego roku, na plantacji kukurydzy w miejscowości Nowa Wieś, gmina Sienno, powiat Lipsko.


Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa jest organizmem kwarantannowym i podlega obowiązkowi zwalczania. W przypadku wystąpienia ww. szkodnika lub podejrzenia o wystąpienie istnieje obowiązek powiadomienia o tym najbliższej jednostki Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Postępowanie w przypadku wykrycia zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 roku w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Dz. U. Nr 82, poz. 763).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem wyznacza się strefę porażenia w odległości co najmniej 1 km wokół miejsca uprawy kukurydzy, na którym stwierdzono występowanie zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej oraz strefę bezpieczeństwa co najmniej 5 km od granicy strefy porażenia.


W ww. strefach obowiązują środki zwalczające i zapobiegające rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej:


w strefie porażenia:


- zakaz uprawy kukurydzy przez kolejne 2 lata następujące po roku wykrycia lub zmianowanie dopuszczające uprawę kukurydzy tylko raz w okresie trzech kolejnych lat,

- niszczenie samosiewów kukurydzy,

- zbiór kukurydzy w okresach, kiedy nie stwierdza się występowania stonki, tj. późną jesienią,

- zakaz przemieszczania poza strefę porażenia świeżych roślin kukurydzy i ich części przez okres roku od dnia wystąpienia szkodnika,

- zakaz wywożenia poza strefę porażenia gleby lub innego podłoża pochodzącego z gruntów, na których uprawiana jest kukurydza,

- przed opuszczeniem strefy porażenia oczyszczanie z resztek roślinnych i ziemi maszyn używanych na gruntach, na których uprawiana jest kukurydza,

- stosowanie środków ochrony roślin do końca okresu składania jaj przez stonkę, w roku jej wystąpienia i w roku następnym (Karate Zeon 050 CS).


w strefie bezpieczeństwa:


- zmianowanie dopuszczające uprawę kukurydzy tylko raz w okresie dwóch kolejnych lat,

- stosowanie środków ochrony roślin do końca okresu składania jaj przez stonkę, w roku jej wystąpienia i w roku następnym (Karate Zeon 050 CS).


Szczegółowe informacje dotyczące szkodliwości i zwalczania zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej można uzyskać w jednostkach PIORiN (adresy i telefony: www.piorin.gov.pl )
 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2006-10-04 12:04:25.
Wójt Gminy Gniewoszów podaje do publicznej wiadomości :

wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2005.
Art. 14 ust. 1, i ust. 2 pkt. e ustawy z dn. 30 czerwca 2005r. Dz. U nr 249 poz. 2104.


Umorzenia:
1.Walaszczyk Henryk
2.Pietura Paweł
3.Hentel Elżbieta
4.Rembiś Andrzej
5.Różycki Witold
6.Piotrowska Maria
7.Witek Maria
8.Rybicki Witold
9.Błażejewska Janijna
10.Gogacz Andrzej
11.Gugała Michalina
12.Gołda Agnieszka
13.Cieśla Teresa
14.Stepień Jarosław
15.Majcher Andrzej
16.Kamela Janusz
17.Urbanowicz Jan
18.Kowalczyk Zacheusz
19.Gawron Leszek
20.Jędryszek Teresa
21.Pyra Alina
22.Kobiałka Jadwiga
23.Kempka Andrzej
24.Groszek Stanisław
25.Zdun Michał
26.Bachanek Jan Eugeniusz
27.Szczepaniak Adam
28.Bąk Waldemar
29.Wspólnota wsi Zalesie
30.Banaś Danuta
31.Dobrowolska Alicja
32.Sikora Wiesława
33.Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
34.Ziemski Krzysztof
Rozłożono na raty:
35.Zębek Andrzej
36.Sadura Irmina
37.Leonhard Stanisława
Odroczono:
38.Granowicz Waldemar
39.Szafranek Tadeusz
40.Spółdzielnia Ogrodnicza 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2006-05-24 15:19:07 | Data modyfikacji: 2008-06-19 22:45:45.
Wójt Gminy Gniewoszów odda w najem budynek po szkole podstawowej w Sarnowie o powierzchni ok.750 m2,wyposażony w instalacje wod-kan i co.Budynek położony jest przy drodze powiatowej Gniewoszów Zwoleń.Najemca ,który stworzy nowe miejsca pracy dla mieszkańców gminy zostanie zwolniony z podatków lokalnych.Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.0486215003 lub adresem e-mail:gmina@gniewoszow.pl

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2006-03-17 14:50:46 | Data modyfikacji: 2008-06-19 22:44:49.
Wójt Gminy Gniewoszów podaje do publicznej wiadomości wymagania jakie winien spełniać przedsiębiorca starający się o uzyskanie zezwolenia na :

1)odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2)opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Starający się winien złożyć do Wójta wniosek zawierający
1)Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie , oraz jego numer identyfikacji podatkowej
2)Określenie przedmiotu i obszaru działalności
3)Określenie środków technicznych jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie objęte wnioskiem
4)Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie objętym wnioskiem
5)Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej proponowane po zakończonej działalności
6)Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej działania

Do wniosku przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć zaświadczenie o braku zaległości podatkowej i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
Przedsiębiorca starający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien do wniosku dodatkowo określić:
1)Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości
2)Sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów oraz udokumentować obecność ich przyjęcia przez przedsiebiorcę prowadzącego działalność
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o których mowa w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.2)) oraz w art. 7 ust. 3 ustawy.
2a. Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować
gotowość ich odbioru przez stację zlewną.
2b. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, obejmujące niesegregowane odpady
komunalne, jest obowiązany również do odbierania wszystkich selektywnie
zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego i odpadów z remontów.

4. Działając na podstawie odrębnych decyzji, przedsiębiorca, który odbiera od
właścicieli nieruchomości odpady komunalne na podstawie zezwolenia na
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przed
przekazaniem ich do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania wskazanych w
tym zezwoleniu, może prowadzić sortowanie lub kompostowanie tych odpadów
w instalacjach, do których posiada tytuł prawny, z zastrzeżeniem art. 9
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2006-02-23 09:24:55 | Data modyfikacji: 2008-06-19 22:44:08.
Data wprowadzenia: 2006-02-23 09:24:55
Data modyfikacji: 2008-06-19 22:44:08
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak