Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku

Obwieszczenie

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.), Wójt Gminy Gniewoszów informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla opracowanego dokumentu: Program ochrony środowiska dla Gminy Gniewoszów na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022-2025.


Treść Obwieszczenia


Opinia sanitarna


Uzgodnienie - Program ochrony środowiska

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-11-20 16:12:33 | Data modyfikacji: 2017-11-21 10:32:14.
Obwieszczenia Wójta Gminy Gniewoszów o
opracowywaniu projektu programu ochrony
środowiska i Prognozy oddziaływania na
środowisko dla Gminy Gniewoszów.
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2013-08-19 12:30:16.
zawiadomienie o wszczęciu postepowania
administracyjnego

Zawiadomienie Wójta Gminy Gniewoszów o wszcęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia :Budowa sieci kanalizacji sanitranej  podciśnieniowej w technologii ISEKI wraz z przyłaczami w miejscowości Regów Stary oraz rozubudowy kanalizacji w miejscoowści Borek "Fort" gmina Gniewoszów. 

 treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2015-07-08 14:05:33 | Data modyfikacji: 2015-07-08 14:10:52.
Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738 w m. Regów Nowy i Wysokie Koło na odcinku od km 14+120 do km 15+972,12"

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-10-26 15:39:25.
Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 Treść dezycji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-01-21 13:03:29.
Postanowienie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 738.

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-01-21 13:21:02.
Zawiadomienie

o zakończeniu postępowania administracyjnego.

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-06-10 14:19:46.
Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 Treść dezycji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-06-18 11:41:26.
Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia" Budowa dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid 53/2 w miejscowości Boguszówka"

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-06-25 11:57:09.
Data wprowadzenia: 2020-06-25 11:57:09
Autor: Marcin Szymon Gac
ObowižEzuje od: 2020-06-23
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak