Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW realizowanych w granicach południowej części działki o nr ewidencyjnym 4, obręb Wólka Bachańska, gm. Gniewoszów wraz z niezbędną infrastrukturą, placem manewrowym i przyłączem

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-04-21 12:36:41.
Obwieszczenie

o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeb przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Sarnów 2, o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-03-31 12:40:40.
Obwieszczenie

o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeb przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Sarnów 1, o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-03-31 12:39:07 | Data modyfikacji: 2021-03-31 12:39:37.
Zawiadomienie

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-03-23 14:33:40.
Zawiadomienie

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-03-23 14:31:40.
Obwieszczenie

Wójta Gminy Gniewoszów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych SARNÓW dla 1,0 MW każda do łącznej mocy do 12 MW, zlokalizowanych w miejscowości Sarnów, gm. Gniewoszów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowaniu w całości.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-03-23 14:26:45.
Obwieszczenie

Wójta Gminy Gniewoszów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Sarnów 2, o mocy do 1,0 MW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działce nr 1020, obręb 0013 Sarnów, gmina Gniewoszów

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-02-10 18:57:46.
Obwieszczenie

Wójta Gminy Gniewoszów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Sarnów 1, o mocy do 1,0 MW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działce nr 911, obręb 0013 Sarnów, gmina Gniewoszów

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-02-10 18:56:11.
Obwieszczenie

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-11-10 23:07:40.
Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 Treść decyzji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-10-12 14:46:37.
Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 362, 364 w miejscowości Sarnów, Gmina Gniewoszów".

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-10-12 14:44:53.
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie twierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-09-29 13:35:46.
Zawiadomienie

o zakończeniu postepowania administracyjnego.

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-09-23 14:40:34.
Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 Treść decyzji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-09-21 14:37:54.
Zawiadomienie

o zakończeniu postępowania administracyjnego.

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-09-10 14:55:00.
Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia" Budowa dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid 53/2 w miejscowości Boguszówka"

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-06-25 11:57:09.
Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 Treść dezycji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-06-18 11:41:26.
Zawiadomienie

o zakończeniu postępowania administracyjnego.

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-06-10 14:19:46.
Postanowienie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 738.

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-01-21 13:21:02.
Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 Treść dezycji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-01-21 13:03:29.
Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738 w m. Regów Nowy i Wysokie Koło na odcinku od km 14+120 do km 15+972,12"

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-10-26 15:39:25.
Obwieszczenie

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.), Wójt Gminy Gniewoszów informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla opracowanego dokumentu: Program ochrony środowiska dla Gminy Gniewoszów na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022-2025.


Treść Obwieszczenia


Opinia sanitarna


Uzgodnienie - Program ochrony środowiska

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-11-20 16:12:33 | Data modyfikacji: 2017-11-21 10:32:14.
zawiadomienie o wszczęciu postepowania
administracyjnego

Zawiadomienie Wójta Gminy Gniewoszów o wszcęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia :Budowa sieci kanalizacji sanitranej  podciśnieniowej w technologii ISEKI wraz z przyłaczami w miejscowości Regów Stary oraz rozubudowy kanalizacji w miejscoowści Borek "Fort" gmina Gniewoszów. 

 treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2015-07-08 14:05:33 | Data modyfikacji: 2015-07-08 14:10:52.
Obwieszczenia Wójta Gminy Gniewoszów o
opracowywaniu projektu programu ochrony
środowiska i Prognozy oddziaływania na
środowisko dla Gminy Gniewoszów.
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2013-08-19 12:30:16.
Data wprowadzenia: 2013-08-19 12:30:16
ObowižEzuje od: 2013-08-19
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak