Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku

Zawiadomienie

o czynnościach opisu stanu nieruchomości.


Działając w imieniu i na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA z siedzibą w Warszawie, na mocy:


a. decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 100/SPEC/2020 z dnia 22.09.2020 o lokalizacji budowy gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa DN 1000 relacji Gustorzyn – Wronów, ETAP III Rawa Mazowiecka – Wronów oraz


b. decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 400/SAAB/2021 z dnia 18.06.2021 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę zawiadamiamy, że zostanie sporządzony protokół z opisu nieruchomości w terminie zgodnie z załączonym dokumentem


 

 Pełna treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-10-06 11:51:26.
Postanowienie

w sprawie sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej.

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-09-05 22:06:52.
Obwieszczenie

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Wydobywaniu kruszywa naturalnego nieobjętego własnością górniczą bez użycia środków strzałowych na obszarze nie przekraczającym 2 ha i wydobyciu w roku kalendarzowym poniżej 20 000 m3 w miejscowości Oleksów, gm. Gniewoszów na części działek oznaczonych numerami ew. 449, 450.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-08-27 17:06:06.
Obwieszczenie

o wydaniu decyzji znak GK.6220.4.2021 z dnia 16.07.2021 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4MW realizowanych w granicach południowej części działki o nr ew.: 5 obręb Wólka Bachańska (woj. mazowieckie, gm. Gniewoszów) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Izabela Kierasińska | Data wprowadzenia: 2021-07-23 21:39:07.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. I i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkl 4, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust.l, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 202lr. poz. 247 z późn. zm., zwanej dalej ustawą ooś), § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm., zwanej dalej Kpa), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.04.2021 r. (data wpływu 14.04.2021 r.) firmy MQ Energy Sp. z o.o. ul. Browarowa 21. 43-100 Tychy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4MW realizowanych w granicach południowej części działki o nr ewidencyjnym 5, obręb Wólka Bachańska, gm. Gniewoszów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem.

 Treść decyzji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-07-23 21:36:27.
Postanowienie

Na podstawie art. 113 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. z 2021 r. poz. 735, zwanej dalej Kpa), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.06.2021r. (data wpływu 23.06.2021 r.) Standard Power Developmen Sp.zo.o. Sp.k. ul. Jana Dckerta 18, 30-703 Kraków w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Decyzji Wójta Gminy Gniewoszów z dnia I7.09.2020r. znak: GK.6220.2.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 53/2 w miejscowości Boguszówka"

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-07-23 21:24:10.
Obwieszczenie

Na podstawie art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, zwanej dalej „Kpa”) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”), w związku z art. 49 Kpa, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia Strony, że stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Zmianie lasu (bór mieszany świeży o pow. 0,20 ha) na użytek rolny.

 WOOS-II.420.8.2021.AP.6.pdf

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-07-07 10:49:42.
Obwieszczenie

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, zwanej dalej „Kpa”) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.), w związku z art. 49 Kpa, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia Strony, że prowadzi postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Pana Pawła Wójcika, który wpłynął 2 lutego 2021 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Zmianie lasu (bór mieszany świeży o pow. 0,20 ha) na użytek rolny. Uzupełnienia ww. wniosku wpłynęły w dniach 9 kwietnia 2021 r., 8 czerwca 2021 r., 30 czerwca 2021 r.

 WOOS-II.420.8.2021.AP.4.pdf

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-07-07 10:48:18.
Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji znak GK.6220.3.2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych Sarnów do 1,0 MW każda, o łącznej mocy do 12 MW, zlokalizowanych w miejscowości Sarnów, gm. Gniewoszów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości", na działkach o nr ew.: 494, 495 w obrębie Sarnów.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-06-21 13:17:40.
Decyzja z charakterystyką przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych Sarnów do 1,0 MW każda, o łącznej mocy do 12 MW, zlokalizowanych w miejscowości Sarnów, gm. Gniewoszów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości".

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-06-21 13:13:17.
Obwieszczenie

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW realizowanych w granicach południowej części działki o nr. ew.: 5 obręb Wólka Bachańska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem"

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-06-11 14:55:09 | Data modyfikacji: 2021-06-11 14:55:54.
Obwieszczenie

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych Sarnów do 1,0 MW każda, o łącznej mocy do 12 MW, zlokalizowanych w miejscowości Sarnów, gm. Gniewoszów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości".

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-05-26 17:08:26.
Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW realizowanych w granicach południowej części działki o nr ewidencyjnym 4, obręb Wólka Bachańska, gm. Gniewoszów wraz z niezbędną infrastrukturą, placem manewrowym i przyłączem

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-04-21 12:36:41.
Obwieszczenie

o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeb przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Sarnów 2, o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-03-31 12:40:40.
Obwieszczenie

o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeb przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Sarnów 1, o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-03-31 12:39:07 | Data modyfikacji: 2021-03-31 12:39:37.
Zawiadomienie

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-03-23 14:33:40.
Zawiadomienie

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-03-23 14:31:40.
Obwieszczenie

Wójta Gminy Gniewoszów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych SARNÓW dla 1,0 MW każda do łącznej mocy do 12 MW, zlokalizowanych w miejscowości Sarnów, gm. Gniewoszów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowaniu w całości.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-03-23 14:26:45.
Obwieszczenie

Wójta Gminy Gniewoszów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Sarnów 2, o mocy do 1,0 MW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działce nr 1020, obręb 0013 Sarnów, gmina Gniewoszów

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-02-10 18:57:46.
Obwieszczenie

Wójta Gminy Gniewoszów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Sarnów 1, o mocy do 1,0 MW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działce nr 911, obręb 0013 Sarnów, gmina Gniewoszów

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-02-10 18:56:11.
Obwieszczenie

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-11-10 23:07:40.
Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 Treść decyzji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-10-12 14:46:37.
Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 362, 364 w miejscowości Sarnów, Gmina Gniewoszów".

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-10-12 14:44:53.
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie twierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-09-29 13:35:46.
Zawiadomienie

o zakończeniu postepowania administracyjnego.

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-09-23 14:40:34.
Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 Treść decyzji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-09-21 14:37:54.
Zawiadomienie

o zakończeniu postępowania administracyjnego.

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-09-10 14:55:00.
Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia" Budowa dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid 53/2 w miejscowości Boguszówka"

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-06-25 11:57:09.
Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 Treść dezycji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-06-18 11:41:26.
Zawiadomienie

o zakończeniu postępowania administracyjnego.

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-06-10 14:19:46.
Postanowienie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 738.

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-01-21 13:21:02.
Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 Treść dezycji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-01-21 13:03:29.
Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738 w m. Regów Nowy i Wysokie Koło na odcinku od km 14+120 do km 15+972,12"

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-10-26 15:39:25.
Obwieszczenie

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.), Wójt Gminy Gniewoszów informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla opracowanego dokumentu: Program ochrony środowiska dla Gminy Gniewoszów na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022-2025.


Treść Obwieszczenia


Opinia sanitarna


Uzgodnienie - Program ochrony środowiska

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-11-20 16:12:33 | Data modyfikacji: 2017-11-21 10:32:14.
zawiadomienie o wszczęciu postepowania
administracyjnego

Zawiadomienie Wójta Gminy Gniewoszów o wszcęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia :Budowa sieci kanalizacji sanitranej  podciśnieniowej w technologii ISEKI wraz z przyłaczami w miejscowości Regów Stary oraz rozubudowy kanalizacji w miejscoowści Borek "Fort" gmina Gniewoszów. 

 treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2015-07-08 14:05:33 | Data modyfikacji: 2015-07-08 14:10:52.
Obwieszczenia Wójta Gminy Gniewoszów o
opracowywaniu projektu programu ochrony
środowiska i Prognozy oddziaływania na
środowisko dla Gminy Gniewoszów.
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2013-08-19 12:30:16.
Data wprowadzenia: 2013-08-19 12:30:16
ObowižEzuje od: 2013-08-19
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak