Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
° aktualne ogłoszenia
° Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy Gniewoszów na rok 2017
° Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.
- ogłoszenia o przetargu
- ogłoszenia o wyniku przetargu
° archiwum ogłoszeń
° Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy Gniewoszów na rok 2019
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > aktualne ogłoszenia > Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r. > Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy Gniewoszów na rok 2017 > ogłoszenia o wyniku przetargu strona główna 

ogłoszenia o wyniku przetargu
Numer ogłoszenia: 42528 - 2009; data zamieszczenia: 26.02.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Wywóz stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Gniewoszów


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 8707 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, Gniewoszów, woj. mazowieckie, tel. 048 6215003 w. 22, faks .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Gniewoszów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Selektywna zbiórka odpadów komunalnych ,wielkogabarytowych i niebezpiecznych z gospodarstw domowych,budynków zbiorowego zamieszkania,budynku U.G.Gniewoszów i budynków administrowanych przez Urząd Gminy Gniewoszów . Odbiór odpadów komunalnych będzie się odbywał: raz w miesiącu ( w miesiącach: styczeń, luty, marzec kwiecień, listopad, grudzień). dwa razy w miesiącu (w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik). Odbiór odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych będzie się odbywał 2 razy do roku. Placówki podległe U.G.Gniewoszów zostaną wyposażone w pojemniki 1100 l przez Zamawiającego.Wykonawca wyposaży mieszkańców w odpowiednio oznakowane worki na makulaturę,szkło,plastik oraz pozostałe odpady.W terminie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy Wykonawca wysposaży mieszkańców budynków jednorodzinnych w pojemniki 110 l na pozostałe odpady a budynki zbiorowego zamieszkania w pojemniki 1100 l lub KP-7. Liczba ludności w gminie :4256, Liczba gospodarstw domowych:około 1100. miejscowości w gminie: Boguszówka,Borek,Gniewoszów,Kociołek,Marianów,Markowola,Markowola Kolonia,Mieścisko,Oleksów,Podmieście,Regów Nowy,Regów Stary,Sarnów,Sławczyn,Wólka Bachańska,Wysokie Koło,Zalesie,Zdunków.Zwola. Placówki podległe U.G.Gniewoszów:Szkoły Podstawowe w Gniewoszowie,Wysokim Kole i Borku,Gimnazjum w Gniewoszowie. Budynki zbiorowego zamieszkania:osiedle po byłym PGR w Boguszówce,osiedle po byłym SKR w Regowie Nowym,dom nauczyciela w Gniewoszowie,budynek po byłym ośrodku zdrowai w Sarnowie. Terminy odbioru wszystkich odpadów zostaną ustalone w harmonogramie wywozu sporządzonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Urząd Gminy Świadczona usługa będzie obejmowała w szczególności: -dostawę worków i pojemników na śmieci -załadunek worków, odpadów z pojemników, -transport oraz dostawa na wysypisko śmieci, Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza: -środki techniczne odpowiednie do zakresu zamówienia, -pracowników, -odbiór odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów / odpowiednio :odbiór odpadów przez składowisko odpadów wraz z kosztami ich utylizacji /. Wykonawca przedmiotową usługę świadczy zgodnie z: -przepisami o ruchu drogowym, -wymogami ochrony sanitarnej -przepisami z zakresu prawa ochrony środowiska. -przepisami BHP..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.13.00-5, 90.51.31.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 275436.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.02.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* ATK Recykling, ul.Chorzowska 3,26-600 Radom, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

* Cena wybranej oferty: 9300.00
* Oferta z najniższą ceną: 9300.00 oferta z najwyższą ceną: 9548.96
* Waluta: PLN.
 
Data wprowadzenia informacji 2009-03-20 14:38:45, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Krzysztof Szafarnek
 

Gniewoszów,12 lipca 2010 r.

ZP/3/B/2010

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art.92, ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie" wybrano ofertę firmy Ecol-Unicon Sp. z o.o. ul.Równa 2,80-067 Gdańsk,jako najtańszą w zbiorze ofert. Ceny złożonych ofert oraz punktacja w kryterium cena:

 

Nr oferty

Wykonawca

Cena brutto [zł]

Punktacja w kryterium cena równa punktacji łącznej (cena była jedynym ocenianym kryterium)

1

Firma Gutkowski Jan Gutkowski,ul.17 stycznia 92,64-100 Leszno

4 279 980,57

68,62

2

Ecol-Unicon Sp. z o.o. ul.Równa 2,80-067 Gdańsk

2 937 105,62

100

3

Przedsiebiorstwo Wdrożeniowo Wykonawcze „ELTECH” Sp.z o.o.,ul.Metalowców 25,39-200 Dębica

3 271 332,12

89,78

4.

P.I.S.K.Dybowski-Bakart Sp.z o.o.,ul.Goździków 25,04-231 Warszawa

3 395 928,84

86,49

5.

Instalart Sp.z o.o.,ul.Limanowskiego 95H,26-600 Radom

3 226 659,55

91,03

6.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „A-Z BUD” Zbigniew Frąk,ul.Zientarskiego 1A/114,26-600 Radom

4 154 853,66

70,69

7.

Hydrex Sp.z o.o.,ul.Zemborzycka 53 Ł,20-445 Lublin

3 061 753,14

95,93

Umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie"” zostanie zawarta po 19 lipca br.

Dziękujemy,za złożenie ofert.

Wójt Gminy Gniewoszów

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-29 15:06:40 Informację zaktualizowano 2010-12-29 15:15:04, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Informacja (zgodnie z art.92 ustawy z 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych , Dz.U.z 2007 r.Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz ofertach złożonych w przetargu na:”Termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Borku” informacja o wygrywaj i ofertach złożonyvch.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-04-07 10:45:52, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Krzysztof Szafranek
Przetarg na "Rozbudowę ogrodzenia boisk,rozbudowę bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Publicznym Gimnazjum w Gniewoszowie." z datą otwarcia ofert wyznaczoną na 2.09.2009 r. został unieważniony z powodu niewpłynięcia ani jednej oferty. 
Data wprowadzenia informacji 2009-09-04 13:50:08, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Krzysztof Szafranek
``
W przetargu na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Marianów." wybrano ofertę złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z o.o.ul.Perzyny 86,26-700 Zwoleń.
Cena wybranej oferty:349 997,60 zł
Ww. wymieniona oferta jest jedyną złożoną w tym przetargu. 
Data wprowadzenia informacji 2009-09-09 08:40:47 Informację zaktualizowano 2009-09-09 08:44:23, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Krzysztof Szafranek
``
Ogłoszenie o wyniku przetargu
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „ Dostawę gruzu betonowego do remontów dróg gminnych ” została wybrana oferta Pana Dariusza Omilianowicza ,”Trans-Syp” ,ul. Składowa 10,24-100 Puławy.
Cena wybranej oferty wynosi 141 520,00 zł.

Streszczenie oceny i porównania ofert:

1.„Wojtpol „ Spółka Jawna ul. Przemysłowa 1 ,26-900 Kozienice,cena:144 448,00 zł,Liczba punktów w kryterium cena:388


2.”Trans-Syp” ,ul. Składowa 10, 24-100 Puławy ,cena:141 520,00 zł,Liczba punktów w kryterium cena :400
 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-18 09:13:29 Informację zaktualizowano 2009-11-18 09:14:35, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Krzysztof Szafranek
````````````

Gniewoszów,7 kwietnia 2010 r.
ZP/1/B/2010
Wykonawcy (wszyscy)zgodnie z listą złożonych ofert

Na podstawie art.92, ustawy 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole” wybrano ofertę Pana Zbigniewa Seredyna,Zakład Remontowo-Budowlany,Regów Nowy 14,26-920 Gniewoszów,jako ofertę z największą liczbą punktów za kryterium „cena” ,które było jedynym ocenianym kryterium. Cena wybranej oferty: 298 900,00 zł.
Informuję także,że nie odrzucono żadnej oferty ,jak również nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Poniżej przedstawiam porównanie złożonych ofert.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole” zostanie zawarta po 14 kwietnia br.Wójt Gminy Gniewoszów porównanie złożonych ofert
Data wprowadzenia informacji 2010-04-09 14:31:13 Informację zaktualizowano 2010-12-27 13:43:43, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Krzysztof Szafranek
Gniewoszów,23 września 2010 r.
ZP/4/B/2010

Na podstawie art.92, ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :
1.Modernizację drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw w Regowie Starym na odcinku od drogi powiatowej do wału wiślanego.
2.Remont drogi gminnej w Boguszówce. ,wybrano oferty Pana Leszka Smolaka Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SMOLKOP,ul.Firlejowska 16 i,20-306 Lublin,jako jedyne złożone i niepodlegające odrzuceniu oferty .
Ceny i punktacja ofert:

1.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw w Regowie Starym na odcinku od drogi powiatowej do wału wiślanego.Cena brutto :141 861,42 zł,punktacja łączna:100 pkt.

2.Remont drogi gminnej w Boguszówce.Cena brutto :174 776,71zł,punktacja łączna:100 pkt.


Umowy zostaną podpisane 29 września 2010 r. 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-24 12:23:09, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Na podstawie art.92, ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :Remont drogi gminnej w miejscowości Podmieście ,wybrano ofertę Pana Leszka Smolaka Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SMOLKOP,ul.Firlejowska 16 i,20-306 Lublin,jako ofertę o najniższej cenie . Złożono następujące oferty:

1 FEDRO Sp. z o.o.,ul. Kolejowa 1,08-445 Osieck
Cena brutto [zł]:283 785,42
Punktacja w kryterium cena równa punktacji łącznej (cena była jedynym ocenianym kryterium):97,48

2 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SMOLKOP ul.Firlejowska 16 i
20-306 Lublin
Cena brutto [zł]:276 641,83
Punktacja w kryterium cena równa punktacji łącznej (cena była jedynym ocenianym kryterium):100

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-08 15:15:24, wprowadzający: Mikołaj Mizak
``````````
 

Gniewoszów,16 grudnia 2010 r.

ZP/6/D/2010

Wykonawcy (wszyscy) zgodnie z listą złożonych ofert


Na podstawie art.92, ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawy oleju opalowego lekkiego do kotłowni w budynku P.S.P. i Gimnazjum w Gniewoszowie” wybrano ofertę firmy Term-Oil Sp. z o.o. ul.Ofiar Firleja 7,26-600 Radom,jako najtańszą w zbiorze ofert.

Ceny złożonych ofert :

Nr zadania

Wykonawca

Cena brutto [zł] za 1 litr

1

Term-Oil Sp. z o.o. ul.Ofiar Firleja 7,26-600 Radom

2,76

2

Petrolis Sp.zo.o. Kieszek 52,26-670 Pionki

2,78


Umowa w sprawie zamówienia publicznego na Dostawy oleju opalowego lekkiego do kotłowni w budynku P.S.P. i Gimnazjum w Gniewoszowie” zostanie zawarta po 27 grudnia br.

Dziękujemy,za złożenie ofert.


 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 15:26:36 Informację zaktualizowano 2010-12-27 13:44:24, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 

Gniewoszów,26 stycznia 2011 r.

ZP/7/U/2010Ogłoszenie o wyniku postępowania

Na podstawie art.92, ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi polegające na zbieraniu i usuwaniu odpadów komunalnych z terenu gminy Gniewoszów wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych ATK Recykling ul.Chorzowska 3,26-600 Radom,jako najtańszą w zbiorze ofert. Ceny złożonych ofert :


Nr zadania

Wykonawca

Cena brutto [zł]

1

Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych ALMAX Sp.zo.o.,ul.Wrocławska 3,26-600 Radom

14 759,28

2

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling ul.Chorzowska 3,26-600 Radom

11 340,00


Umowa w sprawie zamówienia publicznego na „usługi polegające na zbieraniu i usuwaniu odpadów komunalnych z terenu gminy Gniewoszów” zostanie zawarta po 3 lutego br.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-27 14:25:47, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 

Gniewoszów,24 maja 2010 r.

ZP/2/B/2010

Wykonawcy (wszyscy) zgodnie z listą złożonych ofert


Na podstawie art.92, ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizacje i remonty dróg gminnych na terenie gminy Gniewoszów” wybrano oferty Przedsiębiorstwa Robót Drogowych spólka z o.o.,26-700 Zwoleń,jako jedyne oferty niepodlegające odrzuceniu. Ceny wybranych ofert:

Nr zadania

zadanie

Cena brutto [zł]

Punktacja w kryterium cena równa punktacji łącznej (cena była jedynym ocenianym kryterium)

1

Remont drogi gminnej w miejscowości Wólka Bachańska o długości 500 m i szerokości 3,5 m.

Remont drogi gminnej w miejscowości Borek o długości 327 m i szerokości 3,0 m.

Remont drogi gminnej w miejscowości Regów Nowy o długości 521 m i szerokości 3,0 m.

214 279,47

100

2

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw w miejscowości Kolonia Markowola. (o długości 700 m i szerokości 4,0 m)

175 882,42

100

3

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw w miejscowości Sławczyn. (o długości 650 m i szerokości 4,0 m).

155 261,99

100


 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-21 12:30:49, wprowadzający: Mikołaj Mizak
``
**************************************************************
Na podstawie art.92, ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :”Remont drogi gminnej w m. Podmieście etap II „ wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Zwoleniu Sp. z o.o. ul.Doktora Perzyny 86 26-700 Zwoleń,jako jedyną niepodlegającą odrzuceniu..
Cena wybranej oferty (brutto) :325 900,98 zł.
Umowa zostanie zawarta po 15 kwietnia 2011 r.

Wójt Gminy Gniewoszów
************************************************************** 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-05 13:44:54 Informację zaktualizowano 2011-04-05 13:47:40, wprowadzający: Mikołaj Mizak
  *****************************************************************************************************

ZP/2/D/2011

Na podstawie art.92, ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę gruzu betonowego do remontów dróg gminnych” wybrano ofertę P.S.T.H.TRANS-Syp Dariusz Omilianowicz,ul.Składowa 10,24-100 Puławy,jako ofertę z najniższą ceną. Ceny złożonych ofert:

lp.

Wykonawca

Cena brutto [zł]

1

FABRYKA DOMÓW BOGUCIN ,Bogucin 81,26-930 Garbatka Letnisko

98 895,00

2

P. S. T. H .TRANS-SYP Dariusz Omilianowicz,ul.Składowa 10,24-100 Puławy

54 450,00

Wójt Gminy Gniewoszów
************************************************************************************************************************

 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-06 11:37:38 Informację zaktualizowano 2011-05-06 11:43:00, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 

Gniewoszów,12 lipca 2011 r.

ZP.271.5.2011


 


 

                                                                                                                                      Wykonawcy wg rozdzielnikaNa podstawie art.92, ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :”MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI MIEŚCISKO „ wybrano ofertę ofertę Zakładu Budowy Wodociągów i Kanalizacji ,Góry 85A,24-173 Markuszów z ceną 74 000,51 zł.

Zestawienie złożonych ofert:

lp.

Nazwa firmy

Cena oferty [zł ](brutto)

Punktacja w kryterium cena

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Zwoleniu Sp. z o.o. ul.Doktora Perzyny 84A 26-700 Zwoleń

78 707,40

94,02

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A.,ul. Składowa 1,24-100 Puławy

80 877,37

80,87

3

Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji ,Góry 85A,24-173 Markuszów.

74 000,51

100,00

Umowa zostanie zawarta po 15 lipca 2011 r.

Dziękujemy za złożenie oferty.

                                                                                                                  Wójt Gminy Gniewoszów

                                                                                                                     Stefan Marek Banaś

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-22 14:59:36, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 

********************************************************************************* 

Gniewoszów,18 maja 2011 r.

ZP/4/U/2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Na podstawie art.92, ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na finansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy Gniewoszów” wybrano ofertę:Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Puławach, ul.Piłsudskiego 30,24-100 Puławy.

Liczba złożonych ofert:1

Parametry oferty:prowizja przygotowawcza:2 %.

Oprocentowanie kredytu wraz z marżą banku: 5,3 %.


Wójt Gminy

Stefan Marek Banaś

***********************************************************************************

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-22 15:08:06, wprowadzający: Mikołaj Mizak


                                                                                                          Gniewoszów,13 lipca 2009 r.


ZP/5/B/09

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o. o. ul.Perzyny 86

26-700 Zwoleń


Informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego na „ Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sarnów została wybrana Państwa oferta z ceną 114 913,63 zł .O terminie podpisania umowy powiadomimy osobnym pismem.

Z poważaniem


Otrzymują:

 1. Adresat

 2. A/a


 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-27 14:08:23, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 


Gniewoszów,2 marca 2009 r.


ZP/1/B/09

                                                                                    Wykonawcy zgodnie z rozdzielnikiem

Informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego na “Remont budynku Urzędu Gminy w Gniewoszowie” została wybrana oferta Pana Piotra Pomorskiego,Przedsiębiorstwo ASPO z siedzibą w Starachowicach,przy ul.Waryńskiego 1c/3,cena wybranej oferty: 98 486,93 zł .

                                                                                     Wójt Gminy Gniewoszów


 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-28 07:53:21, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 

Gniewoszów,8.08.2011 r.

Znak sprawy :ZP.271.6.2011

 

Ogłoszenie

Uprzejmie informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” wybrano ofertę firmy „Wawrzaszek ISS Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością” Spółka Komandytowa  ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biala .

Cena wybranej oferty: 779 220,00 zł brutto.


Wójt Gminy Gniewoszów

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-11 07:57:38, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 


Gniewoszów,6 września 2011 r.

ZP.271.7.2011
Wykonawcy (wszyscy) zgodnie z listą złożonych ofert


Na podstawie art.92, ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Oleksów, Gniewoszów, Regów Nowy, Sławczyn Stary, gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji SP1. Etap 1" wybrano ofertę firmy Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki, Kozłów 91, 26-613 Radom, jako najtańszą w zbiorze ofert. Ceny złożonych ofert oraz punktacja w kryterium cena:

Nr oferty

Wykonawca

Cena brutto [zł]

Punktacja w kryterium cena równa punktacji łącznej (cena była jedynym ocenianym kryterium)

1

Gazomontaż S.A.,ul.Powstańców 2C,

05-091 Ząbki

2 988 993,48

83,62

2

Lubelskie Przedsiebiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. ul.Zemborzycka 53,20-455 Lublin

2 821 542,51

88,58

3

AMAR” Sp.z o.o.,ul.Energetyków 1,

20-477 Lublin

2 869 590,00

87,09

4.

WODROL Sp.z o.o.,ul.Misjonarska 20,

20-107 Lublin

2 824 791,69

88,48

5.

Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki, Kozłów 91, 26-613 Radom

2 499 268,39

100,00

6.

Zaklad Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. ,ul.Główna 45,08-400 Garwolin

2 768 940,53

90,26


Umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Oleksów, Gniewoszów, Regów Nowy, Sławczyn Stary, gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji SP1. Etap 1” zostanie zawarta po 12 września br.

Dziękujemy,za złożenie ofert.


                                                                                                                               Z poważaniem

                                                                                                                              Stefan Marek Banaś

                                                                                                                              Wójt Gminy Gniewoszów


 

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-08 13:02:49, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 

Gniewoszów,5 kwietnia 2012 r.

ZP.271.1.2012Ogłoszenie o wyniku postępowania


Na podstawie art. 92. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,informuję,że w przetargu na :„Remont drogi gminnej nr 170308W w m. Podmieście etap III,odcinek od km 1+313 do km 2+063” złożono następujące oferty:

lp.

Nazwa oferenta

Cena oferty brutto

Punktacja w kryterium cena (jedyne kryterium w przetargu)

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A. ul.Składowa 1,24-100 Puławy

140 173,88

94,64

2

STRABAG Sp.z o.o.,ul.Parzniewska 10,05-800 Pruszków

144 809,07

91,61

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z o.o., ul. Doktora Perzyny 84A,26-700 Zwoleń

132 660,11

100,00

4

Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji,Góry 85 A,24-173 Markuszów

145 870,31

90,94

.

Spośród ww. ofert wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84A,26-700 Zwoleń, jako ofertę o najniższej cenie w zbiorze ofert.

Dziękujemy,za złożenie oferty.

  
Data wprowadzenia informacji 2012-04-13 09:44:02 Informację zaktualizowano 2012-04-13 09:46:46, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 

Gniewoszów,24 sierpnia 2012 r.

ZP.278.2.2012
Ogłoszenie o wyniku przetargu

Na podstawie art.92, ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :”Remont drogi gminnej w m. Zwola w km 0 + 000,00 do km 0+350,00 „ wykluczono z przetargu firmę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Zwoleniu Sp. z o.o. ul.Doktora Perzyny 84a 26-700 Zwoleń i odrzucono ofertę tej firmy z powodu nie wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert tj. godz.12:00 w dniu 21 sierpnia 2012 r.

Zgodnie z art.24 ust.2 punkt 2 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców,którzy nie wnieśli wadium.

Zestawienie pozostałych ofert przedstawiam poniżej.

lp.

Nazwa oferenta

Cena oferty brutto

1

STRABAG Sp.z o.o., ul.Parzniewska 10,05-800 Pruszków

146 851,74

2

Zakład Budowy Dróg i Mostów,Góry 85 A,24-173 Markuszów

105 663,53

Spośród ww. wymienionych ofert wybrano ofertę Zakładu Budowy Dróg i Mostów,Góry 85 A,24-173 Markuszów jako ofertę z najniższą ceną. Umowa zostanie zawarta po 3 września br.Wójt Gminy Gniewoszów


 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-29 08:58:10, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 

Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania na:”Remont drogi gminnej w m. Zwola w km 0 + 000,00 do km 0+350,00


Na podstawie art.92, ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :”Remont drogi gminnej w m. Zwola w km 0 + 000,00 do km 0+350,00 „ uznano odwołanie wniesione przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Zwoleniu Sp. z o.o. ul.Doktora Perzyny 84a ,26-700 Zwoleń ,unieważniono wykluczenie tej firmy z przetargu i odrzucenie jej oferty .


Jednocześnie ,ze względu na niemożność zawarcia ważnej umowy ,na podstawie art.93 ust.1,punkt 7 ustawy z 29.01.2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) postępowanie zostało unieważnione.


Ze względu na postępowanie odwoławcze ,postępowanie przetargowe przedłużyło się . Natomiast termin realizacji zamówienia został wyznaczony w sposób bezwzględny (datą 30.09.2012 r.) a jego dotrzymanie nie jest już możliwe .Nie jest także możliwa zmiana tego terminu ,ponieważ wymagana byłaby zmiana m.in. złożonych już ofert ,co jest zabronione.


W związku z powyższym, mając na uwadze niemożność zawarcia ważnej umowy na realizację przedmiotu zamówienia postanowiono o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :”Remont drogi gminnej w m. Zwola w km 0+000,00 do km 0+350,00 „.


Zastępca Wójta Gminy Gniewoszów

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-03 14:49:25, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 

Gniewoszów,25 października 2012 r.

ZP.278.2.2012
Ogłoszenie o wyniku przetargu


Na podstawie art.92, ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :”Remont drogi gminnej w m. Zwola w km 0 + 000,00 do km 0+350,00.-przetarg II „ wybrano ofertę Zakładu Budowy Dróg i Mostów,Góry 85 A,24-173 Markuszów z ceną 104 888,63 zł

Zestawienie ofert przedstawiam poniżej.

lp.

Nazwa oferenta

Cena oferty brutto [zł]

1

Zakład Transportowo-Budowlany Krzysztof Wach, ul.Wspólna 23,26-670 Pionki

109 881,50

2

Zakład Budowy Dróg i Mostów,Góry 85 A,24-173 Markuszów

104 888,63

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Zwoleniu Sp. z o.o. ul.Doktora Perzyny 84a,26-700 Zwoleń

194 548,90

Umowa zostanie zawarta po 29 października br.

Wójt Gminy Gniewoszów

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-29 09:22:06, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 

Gniewoszów,22 października 2012 r.ZP.271.3.2012


Wykonawcy zgodnie z lista złożonych ofert


Na podstawie art.92, ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na na „Budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm.Gniewoszów. Zlewnia stacji SP2 . Etap I „ ,wybrano ofertę złożoną przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp zo.o,ul. Zemborzycka 53,24-445 Lublin jako ofertę z najniższa ceną.Cana wybranej oferty:2 397 997,86 zł.

Poniżej zestawienie wszystkich złożonych ofert:

Nazwa firmy

Cena [zł]

INSTALBUD-RZESZÓW Sp. z o.o.ul.T. Boya-Żeleńskiego 6a
35-105 Rzeszów

3 380 662,72

GAZOMONTAŻ S.A.,ul.Powstańców 2c,05-091 Ząbki

2 901 570,00

Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych,Józef Piwnicki,Kozłów 91, 26-613 Radom

2 478 894,80

WODROL Sp.z o.o.,ul.Misjonarska 20,20-107 Lublin

2 775 285,69

Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp zo.o.,ul. Zemborzycka 53,24-445 Lublin

2 397 997,86


Umowa na realizacje z wybranym wykonawca zostanie podpisana po 26 października 2012 r.

Wójt Gmiony Gniewoszów

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-29 09:24:04, wprowadzający: Mikołaj Mizak

Gniewoszów: Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm.Gniewoszów. Zlewnia stacji SP2 . Etap I.
Numer ogłoszenia: 231363 - 2012; data zamieszczenia: 31.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 363766 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gniewoszów, Ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów, woj. mazowieckie, tel. 48 621 50 03, faks 48 621 50 46.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm.Gniewoszów. Zlewnia stacji SP2 . Etap I..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm.Gniewoszów. Zlewnia stacji SP2 . Etap I. Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w systemie ISEKI w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm.Gniewoszów oraz stacji podciśnieniowej w m.Regów Stary. Zakres zamówenia: - kolektory podciśnieniowe z rur : PE 160 mm L= 3 666,0 m, PE 125 mm L= 657,0 m, PE 110 mm L= 314,0 m, PE 90 mm L= 305,0 m, ŁĄCZNIE : L= 4942,0 m, - rurociag tłoczny 160 PE L=3231, - sieci grawitacyjne (kwalifikowane) 200 PVC : łączna długość L= 52,0 m, 160 PVC : łączna długość L= 227,0 m, - przyłącza grawitacyjne 160 PVC : łączna długość L= 146,0 m, - studzienki zbiorczo-zaworowe żelbetowe o wym. 1,0x1,0mx2,05m (2,55m) wyposażone w zawór podciśnieniowy ISEKI dz 90mm - 27 szt., - studzienki połączeniowe z tworzywa sztucznego 400 mm, na sieci - 16 kpl., - liczba podłączonych budynków: - 30 szt...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.21.00.00-2, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.44.21.00-8, 45.43.11.00-8, 45.43.12.00-9, 45.43.12.00-9, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.70.00-2, 45.23.20.00-2, 45.23.13.00-8, 45.33.22.00-5, 45.23.21.00-3, 45.23.24.00-6, 45.23.24.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: PROW.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. zo.o., ul. Zemborzycka 53, 24-445 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2763980,71 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1949591,76

 • Oferta z najniższą ceną: 1949591,76 / Oferta z najwyższą ceną: 2748506,28

 • Waluta: PLN. 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-31 12:24:21, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 

Gniewoszów,31 grudnia 2012 r.


ZP.278.4.2012


Wykonawcy wg rozdzielnikaUprzejmie informuję,że przetarg na Usługi polegające na usuwaniu odpadów komunalnych z terenu gminy Gniewoszów” został unieważniony z powodów wskazanych w art.93,ust1 punkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.),tj: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Zastępca Wójta Gminy Gniewoszów

Bogdan Przychodzeń             

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 11:51:34, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uprzejmie informuję,że przetarg na „Usługi polegające na usuwaniu odpadów komunalnych z terenu gminy Gniewoszów” został unieważniony z powodów wskazanych w art.93,ust1 punkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.),tj: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Gniewoszów,24.05.2013 r.
Stefan Marek Banaś
Wójt Gminy Gniewoszów 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-29 09:49:43, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 

Gniewoszów,3 lipca 2013 r.

ZP.271.6.2013


 

Wykonawcy

Wszyscy


 

Na podstawie art.92, ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :” Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych w miejscowości Sarnów „Prusiny” „ wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. ul.Doktora Perzyny 84a,26-700 Zwoleń.

Zestawienie ofert przedstawiam poniżej.

lp.

Nazwa oferenta

Cena oferty brutto [zł]

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A.,ul.Składowa 1,24-100 Puławy

151 775,85

2

Zakład Budowy Dróg i Mostów,Góry 85 A,24-173 Markuszów

137 746,47

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul.Doktora Perzyny 84a,26-700 Zwoleń

126 929,85

Dziękujemy za złożenie oferty


Bogdan Przychodzeń

Zastępca Wójta Gminy Gniewosżów

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-03 11:17:08, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Gniewoszów,24 czerwca 2013 r.


ZP.271.2.2013


Wykonawcy/Wszyscy


Na podstawie art.92, ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.) informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na na „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Oleksów, gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji SP1 . Etap II-kolektor KP2„ ,wybrano ofertę Pana Marek Jeduta , ul. Jana Sapiehy 2/61,20-095 Lublin,cena wybranej oferty: 724 268,58 zł brutto.
Poniżej zestawienie wszystkich złożonych ofert:

1.Marek Jedut ,ul. Jana Sapiehy 2/61,20-095 Lublin,cena:724 268,58 zł.
2.Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych,Józef Piwnicki,Kozłów 91, 26-613 Radom
cena: 724 716,90 zł.
3.Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp zo.o.,ul. Zemborzycka 53,24-445 Lublin cena:847 213,96 zł.
4.ALMAR Sp.z o.o.,ul.Energetyków 1,20-447 Lublin cena:910 200,00 zł
5.Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp.z o.o.Miętne,ul.Główna 45,08-400 Garwolin ,cena:970 700,55 zł.


Wójt Gminy Gniewoszów 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-09 08:09:47, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Gniewoszów,30 stycznia 2013 r.
ZP.278.1.2013
Wykonawcy

Na podstawie art. 92. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,informuję,że w przetargu na dostawy oleju opalowego lekkiego do kotłowni w budynku P.S.P. i Gimnazjum w Gniewoszowie złożono następujące oferty:
lp.
Nazwa oferenta
Cena oferty
1 Konkret Sp z o.o.,ul.Mariańskiego 26,26-600 Radom,3,63 zł/l brutto.
2TERM-OIL sp.z o.o. ul.Ofiar Firleja 7,26-600 Radom,3,60 zł/l brutto.
3 PETROLIS sp.z o.o. ul.Władysława Jagiełły 10A/204, 26-700 Zwoleń,3,62 zł/l brutto.
Spośród ww ofert wybrano ofertę TERM-OIL sp.z o.o. ul.Ofiar Firleja 7,26-600 Radom jako ofertę z najniższa ceną.
Dziękujemy za złożenie Państwa ofert.

Otrzymują:
1. Konkret Sp z o.o.,ul.Mariańskiego 26,26-600 Radom
2. PETROLIS sp.z o.o. ul.Władysława Jagiełły 10A/204, 26-700 Zwoleń

Wójt Gminy Gniewoszów  
Data wprowadzenia informacji 2013-07-22 08:40:56, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Gniewoszów,30 stycznia 2013 r.

ZP.278.4.2012
Uprzejmie informuję,że w drugim przetargu na „Usługi polegające na usuwaniu odpadów komunalnych z terenu gminy Gniewoszów”-przetarg II, została wybrana oferta Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych ALMAX Sp. zo.o.ul.Wrocławska 3 26-600 Radom
jako jedyna złożona.

Wójt Gminy Gniewoszów 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-22 13:53:58, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Gniewoszów,24 maja 2013 r.

ZP.271.3.2013Uprzejmie informuję,że przetarg na „Usługi polegające na usuwaniu odpadów komunalnych z terenu gminy Gniewoszów” został unieważniony z powodów wskazanych w art.93,ust1 punkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn. zm.),tj: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Wójt Gminy Gniewoszów 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-22 15:13:10, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Gniewoszów,21 czerwca 2013 r.

ZP.271.3.2013


Uprzejmie informuję,że w przetargu na „Usługi polegające na usuwaniu odpadów komunalnych z terenu gminy Gniewoszów” wybrano ofertę Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych ALMAX Sp. zo.o. ul.Wrocławska 3 26-600 Radom.

Wójt Gminy Gniewoszów 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-25 15:17:12, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 

Gniewoszów,27 września 2013 r.

ZP.271.7.2013Wykonawcy WszyscyInformuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :” Utworzenie placu zabaw na działce o nr ewidencyjnym 508 w miejscowości Gniewoszów” „ złożono następujące oferty:

lp.

Nazwa oferenta

Cena oferty brutto [zł]

1

Saternus Distribution Sp z o.o. ul.Nowa 32,41-500 Chorzów

106 268,92

2

P.W. Apis Jadwiga Oziębło,ul.Kolaniki 19,37-500 Jarosław

70 359,52

3

PPHU Drewnogród Robert Lis,Podzamcze.ul.Żródlana 14,26-65 Piekoszów

85 878,60

4

Garden Designers Mirosław Derkacz,ul.Poligonowa 2B/40 20-817 Lublin

91 176,65

Spośród ww. wymienionych wybrano ofertę złożoną przez Panią Jadwigę Oziębło

P.W. Apis ,ul.Kolaniki 19,37-500 Jarosław ,jako ofertę z najniższą ceną.

Dziękujemy za złożenie ofert.Z poważaniem          

Stefan Marek Banaś     

Wójt Gminy Gniewoszów

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-03 10:39:55, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 

Gniewoszów,8 listopada 2013 r.

ZP.271.8.2013

Na podstawie art.92, ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) informuję,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Remont drogi gminnej w miejscowości Regów Stary,wzdłuż wału przeciwpowodziowego w km 0+000-1+171.” wybrano ofertę Zakładu Budowy Dróg i Mostów,Góry 85 A,24-173 Markuszów.

Zestawienie ofert przedstawiam poniżej.

lp.

Nazwa oferenta

Cena oferty brutto [zł]

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A.,ul.Składowa 1,24-100 Puławy

422 586,65

2

Zakład Budowy Dróg i Mostów,Góry 85 A,24-173 Markuszów

303 321,79

 

                                                                                                      Wójt Gminy Gniewoszów

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-14 11:02:32, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Gniewoszów,28 stycznia 2014 r.
ZP.278.1.2014Ogłoszenie o wyniku przetargu

Na podstawie art. 92. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,informuję,że w przetargu na dostawy oleju opalowego lekkiego do kotłowni w budynku P.S.P. i Gimnazjum w Gniewoszowie wybrano ofertę ofertę firmy:TERM-OIL sp. z o.o. ul.Ofiar Firleja 7,26-600 Radom z ceną 3,48 zł/l brutto.

Była to jedyna oferta złozona w tym przetargu


Wójt Gminy Gniewoszów 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-10 13:32:57, wprowadzający: Mikołaj Mizak

Gniewoszów,31 marca 2014 r.


ZP.271.3.2014


Wykonawcy/wszyscy


Na podstawie art. 92. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,informuję,że w przetargu na na roboty remontowo-budowlane obejmujące :„Adaptację budynku po szkole podstawowej w Oleksowie na świetlicę wiejską.”,złożono następujące oferty:
lp.
Nazwa oferenta/Cena oferty brutto [zł]
1.Firma Handlowo-Usługowa PANELEX Tomasz Kuchcik,ul.Kielecka 36,26-600 Radom,tel./faks: 48 360 85,cena:  10 430 500,00
2.Usługi Remontowo-Budowlane Waldemar Rzeźnik,ul.Rapackiego ,11/63a 26-600 Radom,tel./faks: 793 003 303,cena: 448 613,83
3.P.P.H.U.DAWBUD., ul.Krótka 16,26-670 Pionki,faks:48 3848404,cena:358 016,76
4.SKADAR, ul.Mokra 2, 26-600 Radom,faks:48 344 17 87,cena:349 679,04
5.Spółdzielnia Rzemieślnicza BUDOWLANA , ul.Kilińskiego 15/17,26-600 Radom,faks: 48363 16 79,cena:326 462,10
6.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe UNIBUD Zygmunt Wojdat,Antoniówka 48, 26-630 Jedlnia Letnisko,faks: 48 322 20 71,cena:
367 770,00
7.Zakład Usługowy Remontowo-Budowlany Andrzej Skrok,ul.PCK 7 m.22,26-600 Radom,faks:48 363 62 57,cena:328 927,02
8.Zakład Remontowo-Budowlany Radosław Bańcerowski,ul.Ordona 14,26-600 Radom,faks:48 3316606,cena:276 134,33
Spośród ww. ofert wybrano ofertę złożoną przez Zakład Remontowo-Budowlany Radosław Bańcerowski,ul.Ordona 14,26-600 Radom , jako ofertę z najniższą ceną wynoszącą 276 134,33 zł. brutto.
Informuję jednocześnie ,że nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Wójt Gminy Gniewoszów

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-02 11:42:41, wprowadzający: Mikołaj Mizak

 

Gniewoszów,31 marca 2014 r.

ZP.271.2.2014

 

Wykonawcy/Wszyscy

 

Na podstawie art. 92. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,informuję,że w przetargu na na roboty remontowo-budowlane obejmujące :

 1. Przebudowę drogi gminnej nr 170312W w miejscowości Zwola.

 2. Przebudowę drogi gminnej nr 170307W w miejscowości Markowola -Kolonia.

 3. Remont drogi gminnej w miejscowości Markowola -Kolonia na odcinku od drogi powiatowej WYSOKIE KOŁO – MARKOWOLA .

 4. Przebudowę odcina drogi gminnej nr 170305W w miejscowości Boguszówka . ,Złożono następujące oferty:

lp.

Nazwa oferenta

Cena oferty brutto [zł]

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla , Chybice 77,27-225 Pawłów,tel./faks:48 41 273 13 17

310 532,88

2

Zakład Transportowo-Budowlany Krzysztof Wach,ul.Wspólna 23,26-670 Pionki,tel./faks: 486125078

320 035,88

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul.Krańcowa 7,21-100 Lubartów,faks:818545665

345 239,94

4

Zakład Budowy Wodociagów i Kanalizacji Góry 85A,24-173 Markuszów,faks:815037374

309 040,33

5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z o.o. , ul.Doktora Perzyny 84A,26-700 Zwoleń,faks: 486762011

399 700,61

Spośród ww. ofert wybrano ofertę złożoną przez Zakład Budowy Wodociagów i Kanalizacji Góry 85A,24-173 Markuszów,jako ofertę z najniższą ceną wynoszącą 309 040,33 zł. brutto.

Informuję jednocześnie ,że nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

 Wójt Gminy Gniewoszów

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-02 11:48:55, wprowadzający: Mikołaj Mizak

Gniewoszów,10 kwietnia 2014 r.

ZP.271.4.2014

 


 

Wykonawcy zgodnie wykazem

 


Na podstawie art. 92. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,informuję,że w przetargu na :„Budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm.Gniewoszów. Zlewnia stacji SP2 . Etap II” złożono następujące oferty:

1.Konsorcjum firm: Urtech Sp. z o. o. ul.Wiślana 12,05-110 Jabłonna,Robert Ulanicki Łazy 27A,07-130 Łochów,cena:1 009 199,99
2.Instalbud Sp.z o.o.,ul.Boya Żeleńskiego 6a,35-105 Rzeszów,faks: 17 860 99 80,cena:1 192 751,59
3.Marek Jedut ul. Jana Sapiehy 2/61 20-095 Lublin,cena:853 989,64
4.Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp.z o.o. ul.Zemborzycka 53,20-455 Lublin,faks:81 744 11 64,cena:926 262,78
5.Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociagowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. Mietne, ul. Główna 45,08-400 Garwolin,faks:25 682 16 44,cena:1 044 730,28
6.Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki,Kozłów 91,26-613 Radom,cena:1 078 583,74
 

Spośród ww. ofert wybrano ofertę złożoną przez Marka Jeduta ul. Jana Sapiehy 2/61 20-095 Lublin,jako ofertę z najniższą ceną wynoszącą 853 989,64 zł. brutto.

Informuję jednocześnie ,że nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 Stefan Marek Banaś

Wójt Gminy Gniewoszów

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-15 12:32:54, wprowadzający: Mikołaj Mizak

Gniewoszów,2 września 2014 r.

ZP.271.7.2014

 


 

Wykonawcy/Wszyscy

 


Na podstawie art. 92. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,informuję,że w przetargu na :„Budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm.Gniewoszów. Zlewnia stacji SP2 . Etap III” wybrano ofertę złożoną przez Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki,Kozłów 91,26-613 Radom ,jako ofertę z najniższą ceną wynoszącą 1 056 868,57 zł. brutto .

lp  nazwa wykonawcy  cena brutto [zł] 
 1   Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp.z o.o. ul.Zemborzycka 53,20-455 Lublin  1 183 638,08
 2  Usługi Tansportowe Edward Antoni Wilczyński,Stara Iwiczna,ul.Kielecka 19a,05-500 Piaseczno  1 556 766,87
 3  Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki,Kozłów 91,26-613 Radom  1 056 868,57
 4  AMAR Sp.z o.o. ul.Energetyków 1,20-447 Lublin  1 156 200,00
 5  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELTAR Sp. z o.o. ul. Starodąbrowska 20,33-100 Tarnów  1 095 068,90

Informuję jednocześnie ,że nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Umowa na realizację ww. zadania zostanie zawarta po 8.09.2014 r.

 

Wójt Gminy Gniewoszów

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-13 10:48:28 Informację zaktualizowano 2014-10-13 10:50:33, wprowadzający: Mikołaj Mizak

Gniewoszów,6 października 2014 r.

ZP.271.8.2014

 


 

Wykonawcy zgodnie wykazem

 


Na podstawie art. 92. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,informuję,że w przetargu na :„Budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm.Gniewoszów. Zlewnia stacji SP2 . Etap III” złożono następujące oferty:

lp.  Nazwa wykonawcy
Cena oferty brutto [zł] 
 1  Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp.z o.o. ul.Zemborzycka 53,20-455 Lublin  786 407,08
 2  Zakład Budowy i Ekspolatacji Urządzeń Wodociagowych i Kanalizacyjnych Sp z o.o.Miętne,ul.Garwolińska 3, 08-400 Garwolin  1 143 900,00
 3  Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki,Kozłów 91,26-613 Radom  887 691,25

Spośród ww. ofert wybrano ofertę złożoną przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp.z o.o. ul.Zemborzycka 53,20-455 Lublin,,jako ofertę z najniższą ceną wynoszącą 786 407,08 zł. brutto.

Informuję jednocześnie ,że nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Umowa na realizację ww. zadania zostanie zawarta po 13.10.2014 r.

Wójt Gminy Gniewoszów

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-13 10:58:36 Informację zaktualizowano 2014-10-22 08:48:19, wprowadzający: Mikołaj Mizak

Gniewoszów,10 lipca 2014 r.

ZP.271.6.2014

 


 

Wykonawcy/Wszyscy

 


Na podstawie art. 92. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,informuję,że w przetargu na na roboty remontowo-budowlane obejmujące :

Modernizacja odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zdunków,
Przebudowa ulicy Zwoleńskiej w Gniewoszowie,
Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Wólka Bachańska ,
Przebudowa ulicy Zacisze w Gniewoszowie ,

złożono następujące oferty:

lp.  Nazwa oferenta 
Cena oferty brutto [zł] 
 1  Zakład Budowy Wodociagów i Kanalizacji Góry 85A,24-173 Markuszów  313 912,27
 2  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z o.o. , ul.Doktora Perzyny 84A,26-700 Zwoleń  292 690,41


Spośród ww. ofert wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp.z o.o. , ul.Doktora Perzyny 84A,26-700 Zwoleń,jako ofertę z najniższą ceną wynoszącą 292 690,41 zł. brutto.

Informuję jednocześnie ,że nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Wójt Gminy Gniewoszów

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-13 11:07:11, wprowadzający: Mikołaj Mizak

Gniewoszów,5 stycznia 2015 r.

ZP.271.9.2014

 

Uprzejmie informuję,że w przetargu na „Usługi polegające na usuwaniu odpadów komunalnych z terenu gminy Gniewoszów” wybrano ofertę firmy MA-GA Maciej Gabryś ul.Jagiellońska 2/138,26-600 Radom z ceną brutto 13 211,64 zł za 1 miesiąc świadczenia usługi.
W ww. postępowaniu złożono następujące oferty:

lp.    Wykonawca                                                                                                                     Cena oferty brutto za 1 miesiąc świadczenia usługi.
1 MA-GA Maciej Gabryś ul.Jagiellońska 2/138,26-600 Radom 13 211,64 zł
2 Tӧnsmeier Wschód Sp. z o.o. ul.Wrocławska 3, 26-600 Radom 21 384,00 zł
                                                                                                                               Wójt Gminy Gniewoszów

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-07 15:13:33, wprowadzający: Mikołaj Mizak

Gniewoszów,27 lipca 2015 r.

ZP.271.1.2015

 


 

Ogłoszenie o wyniku przetargu

 


Na podstawie art. 92. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,informuję,że w przetargu na na roboty remontowo-budowlane obejmujące :Remont odcinka drogi nr 170309W w Borku

złożono następujące oferty:

 

 lp.  Nazwa oferenta Cena oferty brutto [zł] Okres gwarancji [lata]

Punktacja wg kryterium cena

Punktacja wg kryterium okres gwarancji

Punktacja razem 
 1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.ul.Krańcowa 7,21-100 Lubartów  126 817,97  6  82,8  10  92,8
 2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z o.o. , ul.Doktora Perzyny 84A,26-700 Zwoleń  117 416,72  4  90  6,67  96,67 Spośród ww. ofert wybrano  ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp.z o.o. , ul.Doktora Perzyny 84A,26-700 Zwoleń,jako ofertę z najwyższą liczbą uzyskanych punktów wynoszącą 96,67.

Informuję jednocześnie ,że nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty w związku z czym,zgodnie z art.94 ust.2 pkt.3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie obowiązują minimalne terminy w jakich można zawrzeć umowę .

 


 

Wójt Gminy Gniewoszów

 

 
Data wprowadzenia informacji 2015-08-27 13:34:27 Informację zaktualizowano 2015-08-27 13:37:32, wprowadzający: Krzysztof Szafranek

Gniewoszów,5 października 2015 r.

ZP.271.2.2015

 


 

Ogłoszenie o wyniku przetargu

 


Na podstawie art. 92. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,informuję,że w przetargu na na roboty remontowo-budowlane obejmujące :

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Regów Stary .
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Boguszówka
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Oleksów-”Gruszka”

złożono następujące oferty:

lp.  Nazwa oferenta  Cena oferty brutto [zł] Okres gwarancji [lata] Punktacja wg kryterium cena Punktacja wg kryterium okres gwarancji  Punktacja razem
 1  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z o.o. , ul.Doktora Perzyny 84A,26-700 Zwoleń  219 856,36  4  90  6,67 96,67
 2  Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji,Góry 85A,24-173 Markuszów  268 317,74  6  73,34  10 83,74


  Spośród ww. ofert wybrano Państwa ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. , ul.Doktora Perzyny 84A,26-700 Zwoleń,jako ofertę z najwyższą liczbą uzyskanych punktów wynoszącą 96,67.

Informuję jednocześnie ,że nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty w związku z czym,zgodnie z art.94 ust.2 pkt.3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie obowiązują minimalne terminy w jakich można zawrzeć umowę .

 

 


Wójt Gminy Gniewoszów

 

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-07 08:30:20, wprowadzający: Krzysztof Szafranek

Gniewoszów,31 grudnia 2015 r.


ZP.271.3.2015

 


Ogłoszenie o wyniku przetargu

Na podstawie art. 92. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,informuję,że w przetargu na dostawy oleju opalowego lekkiego do kotłowni w budynku P.S.P. i Gimnazjum w Gniewoszowie złożono następujące oferty:
1.PETROJET sp. z o. o. Kieszek 52,26-670 Pionki ,cena 1,94 zł/l brutto
2.TERM-OIL sp. z o. o. ul.Ofiar Firleja 7,26-600 Radom ,cena 1,93 zł/l brutto
Wybrano ofertę firmy TERM-OIL sp. z o. o. ul.Ofiar Firleja 7,26-600 Radom,jako ofertę z najniższą ceną .
Informuję jednocześnie ,że nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty w związku z czym,zgodnie z art.94 ust.2 pkt.3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie obowiązują minimalne terminy po upływie których można zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą.

Wójt Gminy Gniewoszów

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-04 13:59:43, wprowadzający: Mikołaj Mizak

Zobacz:
 ogłoszenia o przetargu .  ogłoszenia o wyniku przetargu . 
wersja do druku