Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
° aktualne ogłoszenia
° Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy Gniewoszów na rok 2017
° Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.
° archiwum ogłoszeń
° Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy Gniewoszów na rok 2019
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > archiwum ogłoszeń strona główna 

archiwum ogłoszeń
``
Przetag II na rozbudowę stacji wodociągowej w miejscowości Zdunków,ogłoszony w Biuletynie zamówien Publicznych,numer ogłoszenia: 133954 - 2008; data zamieszczenia: 18.06.2008,został unieważniony z powodu faktu,że cena najniższej oferty przekracza kwotę jaką zamawiający może przeznaczyc na realizację zamówienia.
 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-31 12:16:45 Informację zaktualizowano 2010-04-09 14:41:27, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: K.Szafranek
``

Gniewoszów: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych w miejscowości Markowola.
Numer ogłoszenia: 114192 - 2008; data zamieszczenia: 29.05.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów, woj. mazowieckie, tel. 048 6215003 w. 22.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gniewoszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych w miejscowości Markowola..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych w miejscowości Markowola.Długośc odcinka 603 m.szerokośc 4,5 m.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.09.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: 1500 zł.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - posiadanie niezbędnej wiedzę i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia npdst. art.24 ustawy prawo zamówień publicznych
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo Zamówień Publicznych (zał. nr 3 do s.i.w.z.) 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert 3) Pełnomocnictwo od osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy, dla osób podpisujących ofertę 4) Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 5)WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBOT za ostatnie 3 lata(zał. nr 5 do s.i.w.z.) 6)INFORMACJA FINANSOWA WYKONAWCY ZA ROK 2006 i 2007 (zał. nr 4 do s.i.w.z.)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gniewoszow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gniewoszów,ul.Lubelska 16,26-920 Gniewoszów.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gniewoszów,ul.Lubelska 16,26-920 Gniewoszów,sekretariat,pok.nr 11.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

siwz-droga-markowola.pdf

przedmiarMarkowola.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2008-05-29 13:27:51 Informację zaktualizowano 2008-06-20 13:48:49, wprowadzający: Mikołaj Mizak
``
Gniewoszów: Budowa bieżni oraz wyposażenie boisk sportowych w m. Gniewoszów

Numer ogłoszenia: 96317 - 2008; data zamieszczenia: 08.05.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów, woj. mazowieckie, tel. 048 6215003 w. 22.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.gniewoszow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa bieżni oraz wyposażenie boisk sportowych w m. Gniewoszów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa bieżni oraz wyposażenie boisk sportowych w m. Gniewoszów zgodnie z przedmiarem robót.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.08.2008.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

* Informacja na temat wadium: 1000 zł.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - posiadanie niezbędnej wiedzę i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia npdst. art.24 ustawy prawo zamówień publicznych

* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: * 1) oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo Zamówień Publicznych (zał. nr 3 do s.i.w.z.) 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert 3) Pełnomocnictwo od osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy, dla osób podpisujących ofertę 4) Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 5)WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBOT za ostatnie 3 lata(zał. nr 5 do s.i.w.z.) 6)INFORMACJA FINANSOWA WYKONAWCY ZA ROK 2006 i 2007 (zał. nr 4 do s.i.w.z.)SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gniewoszow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gniewoszów,ul.Lubelska 16,26-920 Gniewoszów.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2008 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Gniewoszów,ul.Lubelska 16,26-920 Gniewoszów,pok.Nr 11.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

siwzbieznia.pdf

przedmiar_new.pdf

przekrój.pdf

siwzbieznia-wersja poprawiona,poprawki dotyczą warunków wnoszenia wadium w pieniądzu

 
Data wprowadzenia informacji 2008-05-08 13:34:57 Informację zaktualizowano 2008-06-20 14:09:20, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Krzysztof Szafranek
``
Gniewoszów: Remont łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gniewoszowie

Numer ogłoszenia: 95789 - 2008; data zamieszczenia: 08.05.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów, woj. mazowieckie, tel. 048 6215003 w. 22.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.gniewoszow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gniewoszowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gniewoszowie zgodnie z przedmiarem robót.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.43.10.00-7, 45.43.11.00-8, 45.44.21.00-8, 45.33.22.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.08.2008.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

* Informacja na temat wadium: 1000 zł.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - posiadanie niezbędnej wiedzę i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia npdst. art.24 ustawy prawo zamówień publicznych

* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo Zamówień Publicznych (zał. nr 3 do s.i.w.z.) 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert 3) Pełnomocnictwo od osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy, dla osób podpisujących ofertę 4) Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 5)WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBOT za ostatnie 3 lata(zał. nr 5 do s.i.w.z.) 6)INFORMACJA FINANSOWA WYKONAWCY ZA ROK 2006 i 2007 (zał. nr 4 do s.i.w.z.)SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gniewoszow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gniewoszów,ul.Lubelska 16,26-920 Gniewoszów.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gniewoszów,ul.Lubelska 16,26-920 Gniewoszów,pok.nr 11 (sekretariat ,1 -sze piętro).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

siwz-lazienki2008.pdf

przedmiarrobot.PDF

siwzlazienki-wersja poprawiona,poprawki dotyczą warunków wnoszenia wadium w pieniądzu

 
Data wprowadzenia informacji 2008-05-08 09:54:59 Informację zaktualizowano 2008-06-20 14:39:03, wprowadzający: Mikołaj Mizak
``
Gniewoszów: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zwola
Numer ogłoszenia: 89020 - 2008; data zamieszczenia: 29.04.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów, woj. mazowieckie, tel. 048 6215003 w. 22.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.gniewoszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zwola.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zwola .Długość odcinka 1010 m,szerkość 4 m.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.09.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

* Informacja na temat wadium: 5 000,00.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - posiadanie niezbędnej wiedzę i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia npdst. art.24 ustawy prawo zamówień publicznych
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo Zamówień Publicznych (zał. nr 3 do s.i.w.z.) 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert 3) Pełnomocnictwo od osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy, dla osób podpisujących ofertę 4) Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 5)WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBOT za ostatnie 3 lata(zał. nr 5 do s.i.w.z.) 6)INFORMACJA FINANSOWA WYKONAWCY ZA ROK 2006 i 2007 (zał. nr 4 do s.i.w.z.)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gniewoszow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gniewoszów,ul.Lubelska 16,26-920 Gniewoszów.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.05.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gniewoszów,ul.Lubelska 16,26-920 Gniewoszów,pok.nr 11.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

siwz-droga-zwola.pdf

przedmiar robót.pdf

siwzdroga-zwola-wersja poprawiona,poprawki dotyczą warunków wnoszenia wadium w pieniądzu

 
Data wprowadzenia informacji 2008-04-29 14:02:09 Informację zaktualizowano 2008-06-20 15:13:50, wprowadzający: Mikołaj Mizak
````
Przetarg na "Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Gniewoszowie.Docieplenie stropodachu i ścian" został unieważniony z powodu nie złożenia żadnej oferty. 
Data wprowadzenia informacji 2007-06-25 13:41:31 Informację zaktualizowano 2010-04-09 14:39:03, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Krzysztof Szafranek
````
Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:
Urząd Gminy Gniewoszów

Adres pocztowy:

Ulica:
Lubelska 16
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Gniewoszów 26-920 mazowieckie


Osoba upoważniona do kontaktów: Telefon:
Krzysztof Szafranek 0486215003 w.22
e-mail: Fax:
inwestycje@gniewoszow.pl 0486215046

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
target=_new>http://www.bip.gniewoszow.pl
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
Modernizacja odcinka drogi gminnej o dł 660 m w miejscowości Sarnów.

Kryteria oceny ofert:
cena -100 %

Terminy: (jeżeli dotyczy)


Termin składania ofert:
Data: 2007/06/19

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Gniewoszów,ul.Lubelska 16,26-920 Gniewoszów
pok.nr 11 ,1-sze piętro (sekretariat)

Uwaga:poprawiono przedmiar robót!Przedmiar zawarty jest w pliku : siwzpoprawionadrogaSarnów.pdf

drogaSarnówSIWZ-poprawiona.pdf

 drogaSarnowSIWZ.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-06-11 09:19:09 Informację zaktualizowano 2007-06-29 08:18:48, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Krzysztof Szafranek
````````
Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:
Urząd Gminy Gniewoszów

Adres pocztowy:

Ulica:
Lubelska 16
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Gniewoszów 26-920 mazowieckie


Osoba upoważniona do kontaktów: Telefon:
Krzysztof Szafranek 0486215003 w.22
e-mail: Fax:
inwestycje@gniewoszow.pl 0486215046

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
target=_new>http://www.bip.gniewoszow.pl
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gniewoszowie.Docieplenie stropodachu i ścian.

Kryteria oceny ofert:
cena-100%

Terminy: (jeżeli dotyczy)


Termin składania ofert:
Data: 2007/06/19

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Gniewoszów,ul.Lubelska 16,26-920 Gniewoszów, pok. nr 11 (sekretariat)

przedmdocieplenie.pdf

Specyfikacja Techniczna docieplenie UG Gniewoszow.pdf

 siwz-docieplenieug.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-06-11 09:11:54 Informację zaktualizowano 2007-06-25 13:51:50, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Krzysztof Szafranek
Zamawiający: Urząd Gminy w Gniewoszowie ul .Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. ogłasza przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz U Nr 19 poz. 177 z póź. zmianami), zwanej w dalszej części SIWZ „Ustawą”.na wykonanie zadania : " Karosacja samochodu pożarniczego Star 266 o podwoziu Nr 3112067" Opis przedmiotu zamówienia: Zgodnie z załączonymi wymaganiami parametrów techniczno – użytkowych dołączonym do specyfikacji zawarty na 10 stronach. Pożądany termin wykonania: - 31.12.2006 r. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: Barbara Mokrzyńska tel. 048/6215003 Paweł Mytytch 048/6215003 Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Gniewoszowie, przy ul. Lubelskiej 16, w sekretariacie, pok .Nr 11, do dnia 13.11.2006 r.do godz. 10.00 Oferty winny być umieszczone w 2 trwale zamkniętych kopertach, z których zewnętrzna winna być zaadresowana do Urzędu Gminy Gniewoszów oraz posiadać napis: Oferta przetargowa na modernizację samochodu pożarniczego Star 266. Koperta wewnętrzna powinna być opatrzona w nazwę i adres Wykonawcy. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwote, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pok. Nr 11 w dniu 13.11.2006.r. o godz 11.00 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać tutaj:  siwz-karosacja samochodu pożarniczego
Data wprowadzenia informacji 2006-11-06 19:55:50 Informację zaktualizowano 2007-05-31 09:56:49, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Gmina Gniewoszów ogłasza przetarg nieograniczony na: "Modernizacji instalacji technologicznej uzdatniania wody na stacji Oleksów gmina Gniewoszów" Termin wykonania:20.12.2006 termin składania ofert:02.11.2006,godz.11:00 miejsce składania ofert:Urząd Gminy Gniewoszów,ul.Lubelska 16,26-920 Gniewoszów,pok.Nr 11 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać tutaj:  siwz-technologia Oleksów
Data wprowadzenia informacji 2006-10-24 15:05:35 Informację zaktualizowano 2007-05-31 09:57:42, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Gmina Gniewoszów ogłasza przetarg nieograniczony na: "Wodociągowanie uzupełniającew gminie Gniewoszów" Zadanie obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o dł.1984 m i 9 szt.przyłaczy. Termin wykonania:15.12.2006 termin składania ofert:26.10.2006,godz.11:00 miejsce składania ofert:Urząd Gminy Gniewoszów,ul.Lubelska 16,26-920 Gniewoszów,pok.Nr 11 wadium:3900 zł Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać tutaj:

siwzOleksowtechnologia.pdf

 siwz-dowodociągowanie gminy
Data wprowadzenia informacji 2006-10-23 08:38:26 Informację zaktualizowano 2007-05-31 09:58:10, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Gmina Gniewoszów ogłasza przetarg nieograniczony na: "Dowodociągowanie gminy na terenach objętych suszą" Zadanie obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o dł.2104 m i 10 szt.przyłaczy. Termin wykonania:15.12.2006 termin składania ofert:26.10.2006,godz.10:00 miejsce składania ofert:Urząd Gminy Gniewoszów,ul.Lubelska 16,26-920 Gniewoszów,pok.Nr 11 wadium:3900 zł Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać tutaj:  siwz-dowodociagowanie-na -terenach-objętych-suszą
Data wprowadzenia informacji 2006-10-23 08:31:36 Informację zaktualizowano 2007-05-31 09:59:58, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Urząd Gminy w Gniewoszowie ogłasza przetarg nieograniczony na ” Remont drogi gminnej w miejscowości Sławczyn „ o długości odcinka 172 mb i szerokości 4,0 m . Opis przedmiotu zamówienia: Roboty pomiarowe Mechaniczne wykonanie koryta drogi o głębokości 30 cm w gruncie kat. II Mechaniczne wykonanie warstwy odsączającej o grubości po zagęszczeniu 10 cm Mechaniczne wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego ,gruz betonowy frakcji 0/61 o grubości po zagęszczeniu 16 cm. Mechaniczne wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,50 grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową Mechaniczne wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej ,grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm Wykonanie poboczy obustronnie z ziemi dowiezionej z odległości 2km Kryterium oceny ofert -cena 100% Termin wykonania: - 30.11.2006 r Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Gniewoszowie, przy ul. Lubelskiej 16, w sekretariacie, pok .Nr 11, do dnia 24.10.2006 r.do godz.10.00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pok. Nr 11 w dniu 24.1O.2006 r. o godz.11.00 specyfikację istotnych warunków zamówienia mozna pobrać tutaj :  specyfikacja istotnych warunków zamówienia-remont drogi w Borku
Data wprowadzenia informacji 2006-10-20 08:57:45 Informację zaktualizowano 2007-05-31 10:00:27, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Urząd Gminy w Gniewoszowie ogłasza przetarg nieograniczony na ” Remont drogi gminnej w miejscowości Sławczyn „ o długości odcinka 270 mb i szerokości 4,0 m . Opis przedmiotu zamówienia: Roboty pomiarowe Mechaniczne wykonanie koryta drogi o głębokości 30 cm w gruncie kat. II Mechaniczne wykonanie warstwy odsączającej o grubości po zagęszczeniu 10 cm Mechaniczne wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego ,gruz betonowy frakcji 0/61 o grubości po zagęszczeniu 16 cm. Mechaniczne wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,50 grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową Mechaniczne wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej ,grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm Wykonanie poboczy obustronnie z ziemi dowiezionej z odległości 2km Kryterium oceny ofert -cena 100% Termin wykonania: - 30.11.2006 r Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Gniewoszowie, przy ul. Lubelskiej 16, w sekretariacie, pok .Nr 11, do dnia 24.10.2006 r.do godz.9.00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pok. Nr 11 w dniu 24.10.2006 r. o godz.10.00 specyfikację istotnych warunków zamówienia mozna pobrać tutaj :  specyfikacja istotnych warunków zamówienia-remont drogi w Sławczynie
Data wprowadzenia informacji 2006-10-20 08:52:45 Informację zaktualizowano 2007-05-31 10:00:55, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Oleksów ,gm.Gniewoszów, na działce nr. 657. Termin składania ofert:20.10.2006,do godz.9:00 Miejsce składania ofert:Urząd Gminy Gniewoszów,ul.Lubelska 16,26-920 Gniewoszów,pok.nr 11,I-sze piętro (sekretariat) Termin otwarcia ofert:20.10.2006,do godz.10:00 Kryterium oceny ofert:cena-100 % Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobać tutaj:

Oleksów-rzut poziomy.pdf

 siwz-rozbudowa stacji wodociągowej w Oleksowie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2006-10-06 10:00:52 Informację zaktualizowano 2007-05-31 10:01:20, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Wykonanie boiska szkolnego wielofunkcyjnego - o wymiarach zewnętrznych 17,5m x 34,5 m.Projektowane warstwy boiska wielofunkcyjnego przedstawiają się następująco: warstwa ścieralna z asfaltobetonu zagęszczonego gr.3,0cm warstwa wiążąca z asfaltobetonu gr.4,0 cm podbudowa: - warstwa górna gr.15,0 cm z kruszywa łamanego - warstwa dolna gr.20,0 cm z kruszywa naturalnego (piasek zagęszczony mechanicznie) Płaszczyzna boiska po stronie gruntu wyznaczona jest obrzeżami chodnikowymi o wymiarach 6 x 20 cm układanymi na podsypce piaskowej. Boisko wyposażyć docelowo w odpowiednie liniowanie wykonane farbą chlorokauczukową. Teren wokół boiska odpowiednio ukształtować w sposób umożliwiający odpowiednie odwodnienie. Termin wykonania: - 30.11.2006 r Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Gniewoszowie, przy ul. Lubelskiej 16, w sekretariacie, pok. Nr 11, do dnia 04.10.2006 r. do godz.10:00 siwz mozna pobrać tutaj:  siwz Gniewoszów- wielofunkcyjne boisko.pdf
Data wprowadzenia informacji 2006-10-03 14:46:05 Informację zaktualizowano 2007-05-31 10:01:45, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Remont dróg gminnych mieszanką z kruszywa kwarcytowego w ilości 840 ton według zamówienia Inwestora z Kopalni i Zakładu wzbogacania kwarcytu „Bukowa Góra”,polegający na : przywiezieniu , rozplantowaniu i zagęszczeniu kruszywa w/w miejscowościach . Termin wykonania: - 30.11.2006 r Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Gniewoszowie, przy ul. Lubelskiej 16, w sekretariacie, pok. Nr 11, do dnia 06.10.2006 r. do godz.10:00 siwz jest do pobrania tutaj:  siwz Gniewoszów- remont dróg -transport.pdf
Data wprowadzenia informacji 2006-10-03 14:36:27 Informację zaktualizowano 2007-05-31 10:02:08, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Urząd Gminy Gniewoszów Ulica: Lubelska 16 26-920 Gniewoszów ogłasza przetarg nieograniczony na wywóz odpadów komunalnych z kontenerów KP-7 i 1,1 m2 z terenu gminy Gniewoszów oraz dzierżawa kontenerów na odpady komunlane Kryteria oceny ofert: Cena -100% Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Mytych,tel. 0486215003 w.27 Barbara Mokrzyńska,tel.0486215003 w.37 e-mail: gmina@gniewoszow.pl Fax:0486215046 Termin składania ofert: Data: 2006/09/15 Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Gniewoszowie 26 -920 Gniewoszów ul.Lubelska 16 pokój nr.11 (I-sze piętro,sekretariat) specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania tutaj:  siwz-odpady-komunalne2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2006-08-31 11:51:42 Informację zaktualizowano 2007-05-31 10:02:32, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Urząd Gminy Gniewoszów Ulica: Lubelska 16 26-920 Gniewoszów ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawy węgla opałowego w ilości około 120 ton na sezon grzewczy (2006 -2007). Dostawy węgla opałowego dokonywane będą środkami transportu Wykonawcy i na jego koszt do kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Gniewoszowie,szkoły podstawowej w Wysokim Kole i w Borku. Wadium -800 zł /płatne do 05.09.2006r./ Kryteria oceny ofert: Cena -100% Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Mytych 0486215003 w.27 e-mail:gmina@gniewoszow.pl Fax:0486215046 Termin składania ofert: Data: 2006/09/06 Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Gniewoszowie 26 -920 Gniewoszów ul.Lubelska 16 pokój nr.11 specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania tutaj:  SIWZ WĘGIEL OPAŁOWY-2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2006-08-24 13:05:56 Informację zaktualizowano 2007-05-31 10:02:55, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Urząd Gminy Gniewoszów Ulica: Lubelska 16 26-920 Gniewoszów ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawy oleju opałowego w ilości ok.65000 litrów do szkoły w Gniewoszowie Vadium - 1000 zł /płatne do 2006.09.02 / Kryteria oceny ofert: Cena -100% Osoba upoważniona do kontaktów: Telefon: Paweł Mytych 0486215003 w.27 e-mail:gmina@gniewoszow.pl Fax:0486215046 Termin składania ofert: Data: 2006/09/04 Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Gniewoszowie 26 -920 Gniewoszów ul.Lubelska 16 pokój nr.11 specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania tutaj:  SIWZ OLEJ OPAŁOWY 2006.pdf
Data wprowadzenia informacji 2006-08-24 12:59:14 Informację zaktualizowano 2007-05-31 10:03:20, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Urząd Gminy w Gniewoszowie ul.Lubelska 16 tel./048/ 6215003 ,faks /048/ 6215046 e – mail : gmina @gniewoszow ogłosza przetarg nieograniczony na dowóz i odwóz uczniów z poszczególnych miejscowości do szkoły w Gniewoszowie t.j z Sarnowa , Kociołka ,Wólki Bachańskiej , Sławczyna , Zalesia , Mieściska i Zwoli - zgodnie z harmonogramem dowozu i odwozu. Do wykonania przedmiotu zamówienia konieczny jest przynajmniej jeden autobus z odpowiednią ilością miejsc /stosownie do przewożonych uczniów / - Liczba przewożonych uczniów - 124 osoby - Zapewnienie opieki nad przewożonymi uczniami , zagwarantowanie im bezpieczeństwa podczas wsiadania , przewozu i wysiadania w tym ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków /Kierowca nie może pełnić roli opiekuna /. - Zajęcia dydaktyczne /lekcje/ w szkole w roku szkolnym 2006/2007 zaczynają się o godzinie 8oo . Uczniowie oczekujący na przystankach wsiadają nie wcześniej niż o godz. 7 00 i dowożeni są nie później niż o godz. 7 50 - zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu autobusu z bazy Wykonawcy do szkół oraz jego powrotu do bazy. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: - od 04 września 2006 roku do końca roku szkolnego 2006/2007 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: Urzędzie Gminy w Gniewoszowie UL. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów pok. nr 11 w dniu 04.08.2006 r. do godz.9.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone oferentowi nieotwierane. - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO pok. nr 11 w dniu 04.08. 2006 r. o godz. 10 00 w obecności Wykonawców. - Podczas otwierania ofert ZAMAWIAJĄCY ogłosi nazwy Wykonawców oraz ceny ofert. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert Specyfikację istotnych warunków zamwienia można pobrać tutaj:  SIWZ dowóz dzieci na rok2007 -PKS.pdf
Data wprowadzenia informacji 2006-07-24 10:04:29 Informację zaktualizowano 2007-05-31 10:03:43, wprowadzający: Mikołaj Mizak
````
Urząd Gminy Gniewoszów,ul.Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane.

Określenie przedmiotu zamówienia:

Modernizacja szkolnego kompleksu sportowego - ogrodzenie boiska szkolnego.

Kryteria oceny ofert:

cena 100%


Termin składania ofert:
Data: 2006/07/19

Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Gniewoszów
ul.Lubelska 16
26 - 920 Gniewoszów
pokój nr.11
Termin składania ofert 2006.07.19 do godz.10oo

Osoba upoważniona do kontaktów: Telefon:
Barbara Mokrzyńska 048 6215003
e-mail: Fax:
gmina@gniewoszow.pl 048 6215046

Poniżej można pobrać:

 
Data wprowadzenia informacji 2006-07-12 16:31:18 Informację zaktualizowano 2006-07-24 10:07:58, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
``
 projekt.pdf
Data wprowadzenia informacji 2006-07-12 16:26:57 Informację zaktualizowano 2006-07-24 10:07:30, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
``
 boisko-plan sytuacyjny.pdf
Data wprowadzenia informacji 2006-07-12 15:54:15 Informację zaktualizowano 2006-07-24 10:07:08, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
``
 siwz Gniewoszów-ogrodzenie boiska.pdf
Data wprowadzenia informacji 2006-07-12 15:50:59 Informację zaktualizowano 2006-07-24 10:06:43, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
``
 ogrodzenie-kosztorys ofertowy.htm
Data wprowadzenia informacji 2006-07-12 15:49:34 Informację zaktualizowano 2006-07-24 10:06:14, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
``
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO
Na wykonanie zadania:”Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wólka Bachańska.”
1.Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE -REGON-000537438.
26-920 – Gniewoszów, ul. Lubelska 16, woj. mazowieckie, pow. kozienicki.
2.Tryb udzielenia zamówienia
-Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).
3.Nazwa zadania i jego lokalizacja
- modernizacja drogi w miejscowości Wólka Bachańska gm. Gniewoszów -
Specyfikacja zamówienia płatna – 20 zł, znajduje się w tutejszym Urzędzie
4.Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie modernizacji drogi o długości 1500 mb. i szerokości 4 m.
5.Termin realizacji zamówienia - do 31.07.2006 r.
6.Termin składania ofert. - 12.06.2006 r. godz.9:00
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki określone w specyfikacji.
Wadium w wysokości 4 000,00 zł- / cztery tysiące złotych/
7.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
- Cena 100% -
8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pokój nr 11
- 12.06.2006 r. godz. 10:00
9.Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia terminu składania ofert.
10. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
- Barbara Mokrzyńska, pok. nr 1, tel. (048) 62-15-003 wew. 23
- Paweł Mytych, pok. nr 16, tel. (048) 62-15-003 wew. 27
Gniewoszów, 23 maja 2006 r.

Zapraszamy do składania ofert
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Data wprowadzenia informacji 2006-05-24 15:08:40 Informację zaktualizowano 2006-07-12 15:56:52, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
``
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO
Na wykonanie utwardzenia dróg w miejscowościach Boguszówka – Stawki i Regów Stary- Borek
1.Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE -REGON-000537438.
26-920 – Gniewoszów, ul. Lubelska 16, woj. mazowieckie, pow. kozienicki.
2.Tryb udzielenia zamówienia
-Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).
3.Nazwa zadania i jego lokalizacja
- utwardzenie dróg w miejscowości Boguszówka – Stawki i Regów Stary Borek gm. Gniewoszów -
4.Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie drogi o dł. 500mb i szer. 4 mb w miejscowości Boguszówka - Stawki i Regów Stary - Borek / koło Pana Hetmana / o dł. 300 mb i szer. 4 mb./ wykorzystując złom budowlano – betonowy składowany w miejscowości Wysokie Koło.
5.Termin realizacji zamówienia - do 31.05.2006 r. – droga Boguszówka – Stawki , - do 30.06. 2006 r. – droga Regów Stary - Borek
6.Termin składania ofert. - 08.05.2006 r. godz.1000
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki określone w specyfikacji.
Wadium w wysokości 1 500,00 zł- / tysiąc pięćset złotych / płatne do 5.05.2006r.
7.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
- Cena 100% -
8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pokój nr 11 , 8.05.2006 r. godz. 1100
9.Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia terminu składania ofert.
10. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
- Barbara Mokrzyńska, pok. nr 17, tel. (048) 62-15-003 wew. 37
- Paweł Mytych, pok. nr 16, tel. (048) 62-15-003 wew. 27
- Krzysztof Szafranek ,pok. nr. 18 tel. ( 048) 62 -15 – 003 ) wew. 22

Gniewoszów, 19.04 2006 r.
Zapraszamy do składania ofert 
Data wprowadzenia informacji 2006-04-19 14:05:44 Informację zaktualizowano 2006-07-12 15:56:02, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
````
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi bankowe”
1.Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE -REGON-000537438.
26-920 – Gniewoszów, ul. Lubelska 16, woj. mazowieckie, pow. kozienicki.
2.Tryb udzielenia zamówienia
-Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).
3.Opis przedmiotu zamówienia.
- Usługi bankowe – obsługa Urzędu Gminy w Gniewoszowie ul.Lubelska 16 -
4.Kryteria oceny.
W przypadku banku oddalonego od siedziby gminy, oferent uwzględni w kosztach własnych w ofercie ubezpieczenie przewozu środków, koszty związane z transportem środków/.
5.Termin składania ofert. – 15.03.2006 r. godz.11:00 /pokój nr.11 /
W przetargu mogą wziąć udział Oferenci niewykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki określone w specyfikacji.
6.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
- Cena 100% -
7.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pokój nr 14
- 2006.03.15 r. godz. 12:00
8.Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia terminu składania ofert.
9. Uprawnieni do kontaktów z Oferentami:
- Barbara Mokrzyńska, pok. nr 1, tel. (048) 62-15-003 wew. 37
- Paweł Mytych, pok. nr 16, tel. (048) 62-15-003 wew. 27
Gniewoszów, 1.03.2006 r.
Zapraszamy do składania ofert 
Data wprowadzenia informacji 2006-03-06 10:10:30 Informację zaktualizowano 2006-07-12 15:55:21, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
``
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO
Na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na przebudowę dróg wojewódzkich oznaczonych nr 738 i 788 w gminie Gniewoszów.
1.Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE -REGON-0005374326-920 – Gniewoszów, ul. Lubelska 16, woj. mazowieckie, pow. kozienicki.
2.Tryb udzielenia zamówienia
-Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).
3.Nazwa zadania i jego lokalizacja
Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 738 – /od cmentarza w Gniewoszowie do cmentarza w Wysokim Kole / ,przebudowa drogi wojewódzkiej nr 788 od ronda w Gniewoszowie do „Domu Nauczyciela.”
Specyfikacja zamówienia płatna – 20 zł, znajduje się w tutejszym Urzędzie
4.Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 738 o długości odcinka około 3,8 km, przebudowa drogi wojewódzkiej nr 788 o długości odcinka około 240 mb.
5.Termin realizacji zamówienia - do 31.03.2006 r.
6.Termin składania ofert. – 22.11.2005 r. godz.1000
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki określone w specyfikacji.
7.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
- Cena 100% -
8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, pokój nr 11- 22.11.2005 r. godz. 1100
9.Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia terminu składania ofert.
10. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
- Barbara Mokrzyńska, pok. nr 1, tel. (048) 62-15-003 wew. 23
- Paweł Mytych, pok. nr 16, tel. (048) 62-15-003 wew. 27

Gniewoszów, 28.10. 2005 r.

Zapraszamy do składania ofert 
Data wprowadzenia informacji 2005-11-09 10:42:51 Informację zaktualizowano 2006-02-04 13:52:20, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
````
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO
Na wykonanie modernizacji lokalnej oczyszczalni ścieków sanitarnych typu SX – P 60 lub równoważnej dla budynku Szkoły w Gniewoszowie w gminie Gniewoszów.
1.Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE -REGON-0005374326-920 – Gniewoszów, ul. Lubelska 16, woj. mazowieckie, pow. kozienicki.
2.Tryb udzielenia zamówienia
-Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).
3.Nazwa zadania i jego lokalizacja
Modernizacja lokalnej oczyszczalni ścieków sanitarnych dla budynku szkoły w Gniewoszowie, adres budowy - Gniewoszów ,ul. Zwoleńska dz.551, 552, 553, 554, 555.
Specyfikacja zamówienia płatna – 20 zł, znajduje się w tutejszym Urzędzie
4.Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków sanitarnych typu SX – P 60 lub równoważnej o przepływie dobowym - 9,0 m3/d.
5.Termin realizacji zamówienia - do 20.12.2005 r.
6.Termin składania ofert. – 22.11.2005 r. godz.12.30
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki określone w specyfikacji.
7.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
- Cena 100% -
8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, pokój nr 11- 22.11.2005 r. godz. 1330
9.Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia terminu składania ofert.
10. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
- Barbara Mokrzyńska, pok. nr 1, tel. (048) 62-15-003 wew. 23
- Paweł Mytych, pok. nr 16, tel. (048) 62-15-003 wew. 27

Gniewoszów, 28.10. 2005 r.
Zapraszamy do składania ofert 
Data wprowadzenia informacji 2005-11-09 10:39:32 Informację zaktualizowano 2006-02-04 13:52:51, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
``
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO
Na wykonanie awaryjnego ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych dla wodociągu w Zdunkowie
1.Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE -REGON-000537438.
26-920 – Gniewoszów, ul. Lubelska 16, woj. mazowieckie, pow. kozienicki.
2.Tryb udzielenia zamówienia
-Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).
3.Nazwa zadania i jego lokalizacja
- awaryjna studnia wiercona dla wodociągu w Zdunkowie gm. Gniewoszów -
Specyfikacja zamówienia płatna – 20 zł, znajduje się w tutejszym Urzędzie
4.Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie studni wierconej do głębokości około 100 metrów .
5.Termin realizacji zamówienia - do 20.11.2005 r.
6.Termin składania ofert. – 20.10.2005 r. godz.9:00
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki określone w specyfikacji.
Wadium w wysokości 450,00 zł- / czterysta pięćdziesiąt złotych/
7.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
- Cena 100% -
8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, pokój nr 11- 20.10.2005 r. godz. 10:00
9.Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia terminu składania ofert.
10. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
- Barbara Mokrzyńska, pok. nr 1, tel. (048) 62-15-003 wew. 23
- Paweł Mytych, pok. nr 16, tel. (048) 62-15-003 wew. 27

Gniewoszów, 04.10 2005 r.

Zapraszamy do składania ofert  
Data wprowadzenia informacji 2005-10-05 13:54:00 Informację zaktualizowano 2006-02-04 13:53:15, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
``
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 210 z dnia 2005.09.21

POZYCJA 49491

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Gniewoszów: wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Sarnów

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy Gniewoszów, do kontaktów: Paweł Mytych , Krzysztof Szafranek, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów, woj. mazowieckie, tel. 048 6215003 w. 22, e-mail: gmina@gniewoszow.pl, www.gniewoszow.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).

4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Sarnów.

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Roboty przygotowawcze (pomiarowe)

Wykonanie podbudowy i nawierzchni

Roboty wykończeniowe.

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: gm.Gniewoszów,miejscowość Sarnów.

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.31.10.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: zakres :960 mb drogi o szerokości 5 m.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 15.11.2005; data zakończenia: 30.11.2005;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 2750,00 zł.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

Złożenie przez oferentów oświadczeń o spełnianiu wymogów art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz innych dokumentów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,które będą stanowiły podstawę do oceny spełniania przez oferentów wymogów ekonomicznych,finansowych i technicznych..

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:

1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 08.11.2005, cena - 20.00.

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 08.11.2005 godzina 10:00.

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 08.11.2005, godzina 11:00, Urząd Gminy Gniewoszów.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.

2) Data wysłania ogłoszenia: 14.09.2005.  
Data wprowadzenia informacji 2005-09-22 08:29:47 Informację zaktualizowano 2006-02-04 13:53:47, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
``
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO
Na wykonanie modernizacji odcinka drogi w miejscowości Sławczyn
1.Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE -REGON-000537438.
26-920 – Gniewoszów, ul. Lubelska 16, woj. mazowieckie, pow. kozienicki.
2.Tryb udzielenia zamówienia
-Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).
3.Nazwa zadania i jego lokalizacja
- modernizacja drogi w miejscowości Sławczyn gm. Gniewoszów -
Specyfikacja zamówienia płatna – 20 zł, znajduje się w tutejszym Urzędzie
4.Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy asfaltowo - betonowej drogi o dł.300 m , szer. 4 m.
5.Termin realizacji zamówienia - do 30.11.2005 r.
6.Termin składania ofert. – 3.10.2005 r. godz.1000
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki określone w specyfikacji.
Wadium w wysokości 700,00 zł- / siedemset złotych/
7.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
- Cena 100% -
8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, pokój nr 11- 3.10.2005 r. godz. 1100
9.Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia terminu składania ofert.
10. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
- Barbara Mokrzyńska, pok. nr 1, tel. (048) 62-15-003 wew. 23
- Paweł Mytych, pok. nr 16, tel. (048) 62-15-003 wew. 27

Gniewoszów, 12.09 2005 r. Zapraszamy do składania ofert 
Data wprowadzenia informacji 2005-09-14 13:51:16 Informację zaktualizowano 2005-10-05 13:44:23, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
````
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO
Na wykonanie awaryjnego ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych dla wodociągu w Zdunkowie
1.Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE -REGON-000537438.
26-920 – Gniewoszów, ul. Lubelska 16, woj. mazowieckie, pow. kozienicki.
2.Tryb udzielenia zamówienia
-Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).
3.Nazwa zadania i jego lokalizacja
- awaryjna studnia wiercona dla wodociągu w Zdunkowie gm. Gniewoszów -
Specyfikacja zamówienia płatna – 20 zł, znajduje się w tutejszym Urzędzie
4.Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie studni wierconej do głębokości około 100 metrów .
5.Termin realizacji zamówienia - do 20.11.2005 r.
6.Termin składania ofert. – 3.10.2005 r. godz.900
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki określone w specyfikacji.
Wadium w wysokości 450,00 zł- / czterysta pięćdziesiąt złotych/
7.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
- Cena 100% -
8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, pokój nr 11- 3.10.2005 r. godz. 1000
9.Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia terminu składania ofert.
10. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
- Barbara Mokrzyńska, pok. nr 1, tel. (048) 62-15-003 wew. 23
- Paweł Mytych, pok. nr 16, tel. (048) 62-15-003 wew. 27

Gniewoszów, 12.09 2005 r. Zapraszamy do składania ofert 
Data wprowadzenia informacji 2005-09-14 13:45:09 Informację zaktualizowano 2005-10-05 13:43:05, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
``
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO

Na wykonanie modernizacji odcinka drogi w miejscowości Markowola
1.Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE -REGON-000537438.
26-920 – Gniewoszów, ul. Lubelska 16, woj. mazowieckie, pow. kozienicki.
2.Tryb udzielenia zamówienia
-Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).
3.Nazwa zadania i jego lokalizacja
- modernizacja drogi w miejscowości Markowola przez wieś gm. Gniewoszów /początek nawierzchni na moście/.
Specyfikacja zamówienia płatna – 20 zł, znajduje się w tutejszym Urzędzie
4.Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie modernizacji drogi o dł.500 m i szerokości 4 m.
5.Termin realizacji zamówienia - do 30.11.2005 r.
6.Termin składania ofert. - 30.08.2005 r. godz.9:00
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki określone w specyfikacji.
Wadium w wysokości 1 000,00 zł- /tysiąc złotych/
7.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
- Cena 100% -
8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pokój nr 11
- 30.08.2005 r. godz. 10:00
9.Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia terminu składania ofert.
10. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
- Barbara Mokrzyńska, pok. nr 1, tel. (048) 62-15-003 wew. 23
- Paweł Mytych, pok. nr 16, tel. (048) 62-15-003 wew. 27
Gniewoszów, 04-sierpnia 2005 r.
Zapraszamy do składania ofert 
Data wprowadzenia informacji 2005-08-08 09:58:55 Informację zaktualizowano 2005-09-14 13:49:13, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
``
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO
Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE REGON- 000537438.
26-920 Gniewoszów woj.mazowieckie,pow.Kozienicki ul.Lubelska 16
e-mail:gmina@gniewoszów pl.tel.048-6215003
Tryb zamówienia.
- przetarg nieograniczony -/w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.Dz.U.nr.19 poz.177/
Określenie przedmiotu zamówienia
- Zakupu z dostawą węgla do kotłowni –
Opis przedmiotu zamówienia.
- Zaopatrzenie 3 kotłowni w węgiel na terenie gminy -.
termin składania ofert : 28.07.2005 godz. 1000
otwarcie ofert : 28.07.2005 godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy w Gniewoszowie
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena -100%
okres realizacji zamówienia : sezon grzewczy 2005/2006
Termin związania z ofertą.
30 –dni od dnia terminu składania ofert.
Uprawnieni do kontaktów z oferentami:
Barbara Mokrzyńska, pok. nr 1, tel. (048) 62 15 003 w.23
Paweł Mytych, pok. nr 16, tel. (048) 62 15 003 w.27, fax: 0 48 62
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki określone w specyfikacji /siwz płatna 20 zł0tych w tut. Urzędzie/
WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PRZETARGU
Gniewoszów 05.07.2005r. 
Data wprowadzenia informacji 2005-07-11 11:54:36 Informację zaktualizowano 2005-09-14 13:48:22, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
``
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO
Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE REGON- 000537438.
26-920 Gniewoszów woj.mazowieckie,pow.Kozienicki ul.Lubelska 16
e-mail:gmina@gniewoszów pl.tel.048-6215003
Tryb zamówienia.
- przetarg nieograniczony -/w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.Dz.U.nr.19 poz.177/
Określenie przedmiotu zamówienia
- Zakupu oleju opałowego do kotłowni w Gniewoszowie –
Opis przedmiotu zamówienia.
- dostawa oleju opałowego do kotłowni w przy Szkole w Gniewoszowie-
termin składania ofert : 28.07.2005 godz. 1200
otwarcie ofert : 28.07.2005 godz. 1300 w budynku Urzędu Gminy w Gniewoszowie
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena -100%
okres realizacji zamówienia : sezon grzewczy 2005/2006
Termin związania z ofertą.
30 –dni od dnia terminu składania ofert.
Uprawnieni do kontaktów z oferentami:
Barbara Mokrzyńska, pok. nr 1, tel. (048) 62 15 003 w.23
Paweł Mytych, pok. nr 16, tel. (048) 62 15 003 w.27, fax: 0 48 62
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki określone w specyfikacji /siwz płatna 20 zł0tych w tut. Urzędzie/
WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PRZETARGU
Gniewoszów 05.07.2005r. 
Data wprowadzenia informacji 2005-07-11 11:53:58 Informację zaktualizowano 2005-09-14 13:47:38, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
``
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO
Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE REGON- 000537438.
26-920 Gniewoszów woj.mazowieckie,pow.Kozienicki ul.Lubelska 16
e-mail:gmina@gniewoszów pl.tel.048-6215003
Tryb zamówienia.
- przetarg nieograniczony -/w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.Dz.U.nr.19 poz.177/
Określenie przedmiotu zamówienia
- Dowóz młodzieży do szkół –
Opis przedmiotu zamówienia.
- wynajem autobusu do dowozu dzieci na terenie gminy -.
termin składania ofert : 28.07.2005 godz. 800
otwarcie ofert : 28.07.2005 godz. 900 w budynku Urzędu Gminy w Gniewoszowie
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena -100%
okres realizacji zamówienia : 01.09.2005 - 30.06.2006
Termin związania z ofertą.
30 –dni od dnia terminu składania ofert.
Uprawnieni do kontaktów z oferentami:
Barbara Mokrzyńska, pok. nr 1, tel. (048) 62 15 003 w.23
Paweł Mytych, pok. nr 16, tel. (048) 62 15 003 w.27, fax: 0 48 62 046
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki określone w specyfikacji /siwz płatna 20 zł0tych w tut. Urzędzie/
WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PRZETARGU
Gniewoszów 05.07.2005r. 
Data wprowadzenia informacji 2005-07-11 11:53:24 Informację zaktualizowano 2005-09-14 13:46:35, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM
O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO
Na wykonanie  sieci wodociągowej wraz z  przyłączami w miejscowości  Sarnów
 gmina Gniewoszów.
1.Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE -REGON-000537438.
26-920 – Gniewoszów ul.Lubelska 16, woj.mazowieckie ,pow.kozienicki ,
2.Tryb udzielenia zamówienia
- Przetarg nieograniczony - art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych
(Dz U Nr 19 poz.177) .
3.Nazwa zadania i jego lokalizacja
- Wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami  w miejscowości  Sarnów gm. Gniewoszów
Specyfikacja zamówienia płatna -10 zł  ,znajduje się w tut.Urzędzie  Gminy
4.Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie  sieci wodociągowej o dł. 3579,00 mb, długość przyłączy  1311,00 mb ,przyłączy 28 szt.
5.Termin realizacji zamówienia - do 15.12.2004r.-
6.Termin składania ofert. – 2.11.2004r. godz.9 00-
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki określone w specyfikacji.
Wadium w wysokości  7335,00 zł- / siedem tysięcy trzysta trzydzieści pięć złoty /
7.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
- Cena  100% -
8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pokój nr.11
- 2.11.2004r. godz.1000
9.Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia terminu składania ofert.
10. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
- Barbara Mokrzyńska pok.nr.1 tel.(048) 6215 003
- Paweł Mytych pok.nr.16 tel(048) 6215003 w 27
- Krzysztof Szafranek pok.nr.15 tel.(048) 62 15 003 w.22
Gniewoszów 2004.10.15   e-mail :inwestycje@gniewoszow.pl     
Zapraszamy do składania ofert  
Data wprowadzenia informacji 2005-02-07 13:29:39, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM
O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO
Na wykonanie modernizacji odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw w miejscowości Wólka Bachańska
1.Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE -REGON-000537438.
26-920 – Gniewoszów ul.Lubelska 16, woj.mazowieckie ,pow.kozienicki ,
2.Tryb udzielenia zamówienia
- Przetarg nieograniczony - art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych
(Dz U Nr 19 poz.177) .
3.Nazwa zadania i jego lokalizacja
- modernizacja odcika drogi dojazdowej w miejscowości Wólka Bachańska gm.Gniewoszów-
Specyfikacja zamówienia płatna - 10 zł  ,znajduje się w tut.Urzędzie  Gminy
4.Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drodze gminnej w Wólce  Bachańskiej.
5.Termin realizacji zamówienia - do 30.11.2004r.-
6.Termin składania ofert. – 2.11.2004r. godz.1100-
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki określone w specyfikacji.
Wadium w wysokości  1400,00 zł- /tysiąc czterysta złoty/
7.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
- Cena  100% -
8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pokój nr.11
- 2.11.2004r. godz.1200
9.Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia terminu składania ofert.
10. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
- Barbara Mokrzyńska pok.nr.1 tel.(048) 6215 003
- Paweł Mytych pok.nr.16 tel(048) 6215003 w 27
- Szafranek Krzysztof pok.nr.15 tel.(048) 62 15 003 w.22
Gniewoszów 2004.10.15    e-mail :inwestycje@gniewoszow.pl      
Zapraszamy do składania ofert  
Data wprowadzenia informacji 2005-02-07 13:28:46, wprowadzający: Krzysztof Szafranek

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Gniewoszów: kompleksowe wodociągowanie pozostałych miejscowości gminy Gniewoszów

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy Gniewoszów, do kontaktów: Krzysztof Szafranek, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów, woj. mazowieckie, tel. 048 6215003 w. 22, e-mail: gmina@gniewoszow.pl, www.gniewoszow.pl.
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).
4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: kompleksowe wodociągowanie pozostałych miejscowości gminy Gniewoszów.
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami.
1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: gm.Gniewoszów.
1.5) Nomenklatura
1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.11.00, 45.23.11.10, 45.23.11.12, 45.23.21.50.
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: wykonanie 25,4 km sieci wodociągowej oraz 202 szt.przyłączy wodociągowych.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 30.06.2005;
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Wymagane wadium: 20 000,00 zł.
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
Złożenie przez oferentów oświadczeń o spełnianiu wymogów art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz innych dokumentów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,które będą stanowiły podstawę do oceny spełniania przez oferentów wymogów ekonomicznych,finansowych i technicznych..
SEKCJA IV: TRYBY
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:
1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:
2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3) Informacje administracyjne
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 14.12.2004, cena - 25.
3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 20.12.2004 godzina 09:00.
3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.
3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 20.12.2004, godzina 10:00, Urząd Gminy Gniewoszów,ul.Lubelska 16,pok.nr 15.

 
Data wprowadzenia informacji 2004-12-29 15:55:13 Informację zaktualizowano 2004-12-29 16:07:57, wprowadzający: Krzysztof Szafranek

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM
O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO


Na wykonanie modernizacji odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw w miejscowości Wólka Bachańska
1.Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE -REGON-000537438.
26-920 – Gniewoszów ul.Lubelska 16, woj.mazowieckie ,pow.kozienicki ,
2.Tryb udzielenia zamówienia
- Przetarg nieograniczony - art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych
(Dz U Nr 19 poz.177) .
3.Nazwa zadania i jego lokalizacja
- modernizacja odcika drogi dojazdowej w miejscowości Wólka Bachańska gm.Gniewoszów-
Specyfikacja zamówienia płatna - 10 zł  ,znajduje się w tut.Urzędzie  Gminy
4.Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drodze gminnej w Wólce  Bachańskiej.
5.Termin realizacji zamówienia - do 30.11.2004r.-
6.Termin składania ofert. – 2.11.2004r. godz.11:00-
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki określone w specyfikacji.
Wadium w wysokości  1400,00 zł- /tysiąc czterysta złotych/
7.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
- Cena  100% -
8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pokój nr.11
- 2.11.2004r. godz.12:00
9.Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia terminu składania ofert.
10. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
- Barbara Mokrzyńska pok.nr.1 tel.(048) 6215 003
- Paweł Mytych pok.nr.16 tel(048) 6215003 w 27
- Krzysztof Szafranek pok.nr.15 tel.(048) 62 15 003 w.22
e-mail :inwestycje@gniewoszow.pl      
Gniewoszów 2004.10.15
Zapraszamy do składania ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2004-10-15 13:57:47 Informację zaktualizowano 2004-12-29 15:57:32, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM
O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO
Na wykonanie  sieci wodociągowej wraz z  przyłączami w miejscowości  Zwola - Przecinka
 gmina Gniewoszów.
1.Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE -REGON-000537438.
26-920 – Gniewoszów ul.Lubelska 16, woj.mazowieckie ,pow.kozienicki ,
2.Tryb udzielenia zamówienia
- Przetarg nieograniczony - art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych
(Dz U Nr 19 poz.177) .
3.Nazwa zadania i jego lokalizacja
- Wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami  w miejscowości Marianów gm. Gniewoszów
Specyfikacja zamówienia płatna -25 zł  ,znajduje się w tut.Urzędzie  Gminy
4.Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie  sieci wodociągowej o dł. 3875,0 mb, długość przyłączy 845 mb ,przyłączy  28 szt.
5.Termin realizacji zamówienia - do 15.12.2004r.-
6.Termin składania ofert. - 30.09.2004r. godz.1300-
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki określone w specyfikacji.
Wadium w wysokości 7080 ,00 zł-  /siedem tysięcy osiemdziesiąt  zł./
7.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
- Cena  100% -
8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pokój nr.11
- 30.09.2004r. godz.1400
9.Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia terminu składania ofert.
10. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
- Barbara Mokrzyńska pok.nr.1 tel.(048) 6215 003
- Paweł Mytych pok.nr.16 tel(048) 6215003 w 27
- Szafranek Krzysztof pok.nr.15 tel.(048) 62 15 003 w.22
Gniewoszów 2004.09.15    e-mail target=_new>:inwestycje@gniewoszow.pl      

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM
O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO
Na wykonanie  sieci wodociągowej wraz z  przyłączami w miejscowości  Sarnów
 gmina Gniewoszów.
1.Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE -REGON-000537438.
26-920 – Gniewoszów ul.Lubelska 16, woj.mazowieckie ,pow.kozienicki ,
2.Tryb udzielenia zamówienia
- Przetarg nieograniczony - art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych
(Dz U Nr 19 poz.177) .
3.Nazwa zadania i jego lokalizacja
- Wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami  w miejscowości  Sarnów gm. Gniewoszów
Specyfikacja zamówienia płatna -25 zł  ,znajduje się w tut.Urzędzie  Gminy
4.Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie  sieci wodociągowej o dł. 3579,00 mb, długość przyłączy  1311,00 mb ,przyłączy 28 szt.
5.Termin realizacji zamówienia - do 15.12.2004r.-
6.Termin składania ofert. - 30.09.2004r. godz.1000-
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki określone w specyfikacji.
Wadium w wysokości  7335,00 zł- / siedem tysięcy trzysta trzydzieści pięć złoty /
7.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
- Cena  100% -
8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pokój nr.11
- 30.09.2004r. godz.1000
9.Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia terminu składania ofert.
10. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
- Barbara Mokrzyńska pok.nr.1 tel.(048) 6215 003
- Paweł Mytych pok.nr.16 tel(048) 6215003 w 27
- Szafranek Krzysztof pok.nr.15 tel.(048) 62 15 003 w.22
Gniewoszów 2004.09.15   e-mail target=_new>:inwestycje@gniewoszow.pl      


OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM
O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO
Na wykonanie  sieci wodociągowej wraz z  przyłączami w miejscowości  Marianów
 gmina Gniewoszów.
1.Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE -REGON-000537438.
26-920 – Gniewoszów ul.Lubelska 16, woj.mazowieckie ,pow.kozienicki ,
2.Tryb udzielenia zamówienia
- Przetarg nieograniczony - art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych
(Dz U Nr 19 poz.177) .
3.Nazwa zadania i jego lokalizacja
- Wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami  w miejscowości Marianów gm. Gniewoszów
Specyfikacja zamówienia płatna -25 zł  ,znajduje się w tut.Urzędzie  Gminy
4.Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie  sieci wodociągowej o dł. 2333,0 mb, długość przyłączy 369 mb ,przyłączy 14 szt.
5.Termin realizacji zamówienia - do 15.12.2004r.-
6.Termin składania ofert. - 30.09.2004r. godz.1200-
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki określone w specyfikacji.
Wadium w wysokości  4053,00 zł- /cztery tysiące pięćdziesiąt trzy zł./
7.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
- Cena  100% -
8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pokój nr.11
- 30.09.2004r. godz.1000
9.Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia terminu składania ofert.
10. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
- Barbara Mokrzyńska pok.nr.1 tel.(048) 6215 003
- Paweł Mytych pok.nr.16 tel(048) 6215003 w 27
- Szafranek Krzysztof pok.nr.15 tel.(048) 62 15 003 w.22
Gniewoszów 2004.09.15    e-mail target=_new>:inwestycje@gniewoszow.pl      

 

 
Informację dodano 2004-09-28 11:09:19, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO


Na wykonanie modernizacji odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw w miejscowości Wólka Bachańska


1.Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE -REGON-000537438.


26-920 – Gniewoszów ul.Lubelska 16, woj.mazowieckie ,pow.kozienicki ,


2.Tryb udzielenia zamówienia


- Przetarg nieograniczony - art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych


(Dz U Nr 19 poz.177) .


3.Nazwa zadania i jego lokalizacja


- modernizacja odcika drogi dojazdowej w miejscowości Wólka Bachańska gm.Gniewoszów-


Specyfikacja zamówienia płatna -25 zł ,znajduje się w tut.Urzędzie Gminy


4.Opis przedmiotu zamówienia


Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drodze gminnej w Wólce Bachańskiej.


5.Termin realizacji zamówienia - do 30.11.2004r.-


6.Termin składania ofert. - 28.09.2004r. godz.900-


W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki określone w specyfikacji.


Wadium w wysokości 1400,00 zł- /tysiąc czterysta złoty/


7.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie


- Cena 100% -


8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pokój nr.11


- 28.09.2004r. godz.1000


9.Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia terminu składania ofert.


10. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:


- Barbara Mokrzyńska pok.nr.1 tel.(048) 6215 003


- Paweł Mytych pok.nr.16 tel(048) 6215003 w 27


- Krzysztof Szafranek pok.nr.15 tel.(048) 62 15 003 w.22


Gniewoszów 2004.09.13 e-mail target=_new>:inwestycje@gniewoszow.pl


Zapraszamy do składania ofert

 
Informację dodano 2004-09-14 09:31:59, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO

Na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia w Gniewoszowie


1.Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE -REGON-000537438.

26-920 – Gniewoszów ul.Lubelska 16, woj.mazowieckie ,pow.kozienicki ,

2.Tryb udzielenia zamówienia

-Przetarg nieograniczony-art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych

(Dz U Nr 19 poz.177)

3.Nazwa zadania i jego lokalizacja:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach : Urzędu

Gminy w Gniewoszowie –ul.Lubelska 16 i Ośrodku Zdrowia ul.Sarnowska 14

Specyfikacja zamówienia płatna -25 zł ,znajduje się w tut.Urzędzie Gminy

4.Opis przedmiotu zamówienia

Montaż okien rozwieranych, jednodzielnych, uchylno-rozwieranych dwudzielnych , montaż

drzwi zewnętrznych, obróbki blacharskie, demontaż krat okiennych.

5.Termin realizacji zamówienia - do 30.11.2004r.-

6.Termin składania ofert. - 23.09.2004r. godz.900-

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 i spełniający

warunki określone w specyfikacji.

Wadium w wysokości 3500 zł - /trzy tysiące pięćset złoty/

7.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

- Cena 100% -

8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pokój nr.11

- 23.09.2004r. godz.1000

9.Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia terminu składania ofert.

10. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:

- Barbara Mokrzyńska pok.nr.1 tel.(048) 6215 003

- Paweł Mytych pok. Nr.16 tel.(048) 62 15 003 w 27

- Krzysztof Szafranek.pok.nr 15 tel.048 6215003 w.22

e-mail target=_new>:inwestycje@gniewoszow.pl


Gniewoszów 2004.09.09

Zapraszamy do składania ofert

 
Informację dodano 2004-09-14 07:39:37, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO


Zamawiający:Urząd Gminy w Gniewoszowie,Regon:000537438,ul.Lubelska 16,26-920 Gniewoszów,tel.048 6215003,faks 6215046,e-mail:gmina@gniewoszow.pl

Przedmiot zamówienia:zakup i dostawa węgla do czterech kotłowni w budynkach administrowanych przez Gminę Gniewoszów.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Gniewoszów,za odpłatnością 20 zł.

Termin realizacji:sezon grzewczy 2004/2005

Termin składania ofert: 25.08.2004 r. Godz.11:00, pok.Nr 11(pod adresem j.w.),otwarcie ofert o godz.12:00.

Kryteria oceny ofert:cena-100%

 
Informację dodano 2004-08-12 13:18:12, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM


O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO
Na wykonanie modernizacji odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw w miejscowości Borek
1.Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE
REGON-000537438.
26-920 – Gniewoszów ul.Lubelska 16, woj.mazowieckie ,pow.kozienicki ,
2.Tryb udzielenia zamówienia
-Przetarg nieograniczony-art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych(Dz U Nr 19 poz.177)
3.Nazwa zadania i jego lokalizacja
- modernizacja odcika drogi dojazdowej w miejscowości Borek gm.Gniewoszów-
Specyfikacja zamówienia płatna -20 zł  ,znajduje się w tut.Urzędzie
4.Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie modernizacji drogi o dł.264 m i szerokości 4 m + roboty dodatkowe
5.Termin realizacji zamówienia.
- do 30.11.2004r.-
6.Termin składania ofert.
- 12.08.2004r. godz.900-
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki określone w specyfikacji.
7.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
- Cena  100% -
8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pokój nr.11
- 12.08.2004r. godz.1000
9.Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia terminu składania ofert.
Zapraszamy do składania ofert

 
Informację dodano 2004-07-30 14:42:37, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 118 z dnia 2004.07.19POZYCJA 34213


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Gniewoszów: KOMPLEKSOWE WODOCIĄGOWANIE GMINY GNIEWOSZÓW

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy Gniewoszów, do kontaktów: Krzysztof Szafranek, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów, woj. mazowieckie, tel. 048 6215003 w. 22, e-mail: target=_new>gmina@gniewoszow.pl, www.gniewoszow.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).

4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWE WODOCIĄGOWANIE GMINY GNIEWOSZÓW.

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI.

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: GMINA GNIEWOSZÓW.

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.11.00, 45.23.11.10, 45.23.11.12, 45.23.21.50.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: WYKONANIE 35 KM SIECI WODOCIĄGOWEJ I 271 SZT.PRZYŁĄCZY.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 15.12.2004.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 45 000 PLN.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

ZŁOŻENIE PRZEZ OFERENTÓW OŚWIADCZEŃ O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ART 22 UST.1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW OKREŚLONYCH W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ,KTÓRE BEDĄ STANOWIŁY PODSTAWĘ DO OCENY SPEŁNIANIA PRZEZ OFERENTÓW WYMOGÓW EKONOMICZNYCH FINANSOWYCH I TECHNICZNYCH.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:

1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 07.09.2004, cena - 25.00 PLN.

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 08.09.2004 godzina 10:00.

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 08.09.2004, godzina 10:30, URZĄD GMINY GNIEWOSZÓW,UL.LUBELSKA 16,26-920 GNIEWOSZÓW,POK.NR 15.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.

 
Informację dodano 2004-07-21 13:59:47, wprowadzający: Krzysztof Szafranek

Zobacz:
 ogłoszenia o przetargu .  ogłoszenia o wyniku przetargu . 
 
Data wprowadzenia informacji 2004-10-15 08:49:45, wprowadzający: Krzysztof Szafranek

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO

Zamawiający:Urząd Gminy w Gniewoszowie,Regon:000537438,ul.Lubelska 16,26-920 Gniewoszów,tel.048 6215003,faks 6215046,e-mail:gmina@gniewoszow.pl

Przedmiot zamówienia:zakup i dostawa węgla do czterech kotłowni w budynkach administrowanych przez Gminę Gniewoszów.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Gniewoszów,za odpłatnością 20 zł.

Termin realizacji:sezon grzewczy 2004/2005

Termin składania ofert: 21.07.2004 r. Godz.11:00, pok.Nr 11(pod adresem j.w.),otwarcie ofert o godz.12:00.

Kryteria oceny ofert:cena-100%


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO

Zamawiający:Urząd Gminy w Gniewoszowie,Regon:000537438,ul.Lubelska 16,26-920 Gniewoszów,tel.048 6215003,faks 6215046,e-mail:gmina@gniewoszow.pl

Przedmiot zamówienia:zakup i dostawa oleju opałowego kotłowni w budynku P.S.P. I Gimnazjum w Gniewoszowie.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Gniewoszów,za odpłatnością 20 zł.

Termin realizacji:sezon grzewczy 2004/2005

Termin składania ofert: 20.07.2004 r. Godz.10:00, pok.Nr 11(pod adresem j.w.),otwarcie ofert o godz.11:00.

Kryteria oceny ofert:cena-100%Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO

Zamawiający:Urząd Gminy w Gniewoszowie,Regon:000537438,ul.Lubelska 16,26-920 Gniewoszów,tel.048 6215003,faks 6215046,e-mail:gmina@gniewoszow.pl

Przedmiot zamówienia:wynajem autobusu do dowozu dzieci do szkół w Gminie Gniewoszów.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Gniewoszów,za odpłatnością 20 zł.

Termin realizacji:1.09.2004-30.06.2005 r.

Termin składania ofert: 23.07.2004 r. Godz.9:00, pok.Nr 11(pod adresem j.w.),otwarcie ofert o godz.10:00.

Kryteria oceny ofert:cena-100%

 

                                   

 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2004-07-30 14:45:21, wprowadzający: Krzysztof Szafranek

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na

Wykonanie dokumentacji technicznej zadania:

„Kompleksowe Wodociągowanie Gminy Gniewoszów”


Wójt Gminy Gniewoszów ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie sieci wodociągowej o długości około 40 km wraz z przyłączami w ilości 210 przyłączy.

Wodociągowaniem objęte będą następujące miejscowości:

Sarnów,Zwola,Kociołek,Mieścisko,Wólka Bachańska,Regów Nowy,Markowola , Markowola Kolonia, Marianów- gmina Gniewoszów.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 2004.02.19 o godz.1000 w Urzędzie Gminy w Gniewoszowie pokój nr.11.

Termin składania ofert do 2004.02.19 do godz 1000.

Obowiązuje wadium w kwocie 2000 zł.

Termin realizacji zadania 2004.07.15.

Szczegółowe warunki przetargu określa SIWZ-cena formularza 20 zł.

Informacji szczegółowych udziela :

P.Krzysztof Szafranek tel. 048 6215003 w.22

P.Barbara Mokrzyńska tel. 048 6215003 w.23

 
Data wprowadzenia informacji 2004-06-29 13:10:23, wprowadzający: Krzysztof Szafranek

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro


Gmina Gniewoszów, 26-920 Gniewoszów, ul. Lubelska 16, woj. mazowieckie, pow. kozienicki, tel. 048 621003 w. 27, e-mail: mailto:inwestycje@gniewoszow.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Boguszówka i Markowola Kolonia.(PKWiU: 45.21.4)


Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.


Termin realizacji (wymagany) - 30.11.2003.


Termin realizacji (pożądany) - 30.11.2003.


Wadium - 12000 zł.


Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:


cena (koszt) - 100%


Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 25 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 5 lub 15, za zaliczeniem pocztowym, pobrać tutaj :


format doc : siwz.exe


oraz pocztą elektroniczną zgłaszając zapotrzebowanie na adres: mailto:inwestycje@gniewoszow.pl, lub faksem nr (048)6215046.


Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Ewa Bąk, Krzysztof Szafranek, e-mail: mailto:inwestycje@gniewoszow.pl,, tel. (048)6215003 w.22 lub 33, lok. 5 lub 15, w godz. 8-15.


Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 11.


Termin składania ofert upływa dnia 02.09.2003 o godzinie 09:00.


Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.09.2003 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 11.


Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.


W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych.

 
Data wprowadzenia informacji 2004-01-29 18:22:33, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
wersja do druku