Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
° Zadania i Kompetencje
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wójt Gminy > Zadania i Kompetencje strona główna 

Zadania i Kompetencje
 

Do zakresu działania i kompetencji Wójta należy w szczególności:

1. Gospodarowanie mieniem komunalnym;

2. Przygotowanie projektu budżetu;

3. Wykonywanie budżetu;

4. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych w formie zarządzenia;

5. Kierowanie bieżącymi sprawami gminy i kierowanie Urzędem;

6. Reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz;

7. Opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;

8. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

9. Składanie oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem.

10.Wójt ponosi odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową gminy

a w tym za:

a/ zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale

budżetowej kwotach wydatków , w ramach upoważnień udzielonych

przez radę gminy;

b/ dokonywanie wydatków budżetowych;

c/ zgłaszanie propozycji zmian w budżecie gminy;

d/ dysponowanie rezerwami budżetu gminy.

11. Uczestniczenie w pracach związków i porozumień między gminnych;

12. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

13. Załatwianie wniosków posłów i senatorów, udzielanie odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych;

14. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu.

15. Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym;

16. Zgłaszanie Radzie Gminy kandydatów na stanowiska: Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;

17. Inne zadania wynikające z ustaw szczególnych.


 

 
Obowiązuje od: 2007-04-05   Data wprowadzenia informacji 2003-07-31 14:18:31 Informację zaktualizowano 2007-05-10 09:09:05, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Danuta Gogacz
wersja do druku