Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Powszechny Spis Rolny 2020
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zaproszenia na sesje strona główna 

Zaproszenia na sesje
Zaproszenie na XVIII sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XVIII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu w dniu 27.08.2020r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020r. Nr XIV/106/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniewoszów na rok szkolny 2020/2021
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.
 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-21 07:58:34, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Zaproszenie na XVII sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XVII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 30.06.2020r. (wtorek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.
 5. Raport o stanie gminy, w tym:
  1. debata;
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy w Gniewoszowie.
 6. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2019 rok, w tym:
  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Gniewoszów za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2019 rok;
  2. zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2019 rok;
  3. dyskusja;
  4. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2019 rok.
 7. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, w tym:
 8. zapoznanie się z treścią uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Gniewoszowie w sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2019 rok;
  1. zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniewoszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ Gniewoszów za 2019r.
 10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie z 2019r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/105/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2020-2024.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020r. Nr XIV/106/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego rozpatrzenia petycji oraz przekazania petycji według właściwości.
 13. Podjęcie uchwały w w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewoszów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.
 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-24 12:21:03, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Zaproszenie na XVI sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XVI sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 18.05.2020r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2019r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/105/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2020-2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020r. Nr XIV/106/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na czas oznaczony.
 11. Stanowisko Rady Gminy w sprawie wzoru herbu Gminy Gniewoszów.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.
 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-11 13:24:17, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Zaproszenie na XV sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XV sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 17.03.2020r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz bieżąca działalność Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kozienicach.
 5. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.
 6. Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Gniewoszów.
 7. Przedstawienie uchwały nr Ra.54.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu gminy gniewoszów, przyjętej przez Radę Gminy w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/105/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2020-2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020r. Nr XIV/106/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2021r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów w roku 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian do regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewoszów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustaleni wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gniewoszów do stowarzyszenia Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.
 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-10 14:34:20, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Zaproszenie na XIV sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XIV sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2020-2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gniewoszów na rok szkolny 2019/2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gniewoszów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019 – 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego rozpatrzenia petycji oraz przekazania petycji według właściwości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gniewoszów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gniewoszów.
 16. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gniewoszów za 2019r.
 17. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy Gniewoszów za 2019r.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.
 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-23 12:37:04, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Zaproszenie na XIII nadzwyczajną sesję Rady
Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.
 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-12 15:07:02, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Zaproszenie na XII sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 20 listopada 2019r. (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami Rady Gminy.
 5. Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2018r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2020r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów w 2020r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” w Gminie Gniewoszów działającego w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie „Senior+” w Gminie Gniewoszów
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewoszów”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.
 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-15 14:46:37, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XI sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 28 października 2019r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
 5. Informacja o funkcjonowaniu placówek oświatowych w gminie Gniewoszów- przygotowanie placówek do nowego roku szkolnego.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres między sesjami Rady Gminy.
 7. Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2018r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr X/79/19 Rady Gminy w Gniewoszowi z dnia 27 września 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewoszowie.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.
 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-23 13:48:00, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Zaproszenie na IX nadzwyczajną sesję Rady Gminy


Zaproszenie na IX nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gniewoszowie

Zapraszamy do wzięcia udziału w IX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 26.07.2019r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Maciej Baran

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-23 14:30:51, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Zaproszenie na VIII nadzwyczajną sesję Rady
Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w VIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 05.07.2019r. (piątek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres między sesjami Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gniewoszów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gniewoszów.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Maciej Baran

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-01 13:55:21, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Zaproszenie na VII sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w VII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018r.
 5. Raport o stanie gminy, w tym:
  1. debata;
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy w Gniewoszowie.
 6. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2018 rok, w tym:
  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Gniewoszów za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2018 rok;
  2. zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2018 rok;
  3. dyskusja;
 7. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2018 rok.
 8. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, w tym:
  1. zapoznanie się z treścią uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Gniewoszowie w sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2018 rok;
  2. zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  3. dyskusja,
 9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniewoszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.
  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ Gniewoszów za 2018r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów w roku 2019.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Gniewoszów na przeznaczenie nieruchomości gruntowych prawa użytkowania wieczystego do sprzedaży.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminu Gniewoszów”
  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” przy ulicy Konopnickiej w Gniewoszowie.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Maciej Baran

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-11 07:23:35, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w V sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 03 kwietnia 2019r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr V/42/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 13 marca 2019r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Maciej Baran

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-01 14:51:52, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Zaproszenie na V sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w V sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 13 marca 2019r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie informacji o  wynikach wyborów uzupełniających oraz wręczenie zaświadczenia o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną.
 4. Przyjęcie protokołu.
 5. Sprawozdanie Wójta gminy za okres między sesjami Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Gniewoszowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gniewoszów na lata 2019 – 2021”
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniewoszów w 2019r.”
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gniewoszów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminów zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Oleksów - gminy Gniewoszów w celu przeprowadzenia wybory: sołtysów i rad sołeckich.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr I/3/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji Rady Gminy w Gniewoszowie.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Maciej Baran

 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-06 16:42:36, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w III sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres między sesjami Rady Gminy.
 4. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Gniewoszów za 2018 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/251/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 06 września 2018r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gniewoszów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminów zwołania zebrań wiejskich mieszkańców gminy Gniewoszów, na których mają być dokonane wybory sołtysów i rad sołeckich.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Gniewoszowie na 2019r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w Gniewoszowie na 2019r.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Maciej Baran

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-24 07:48:28, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Zaproszenie na III sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w III sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIX/205/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2018-2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018r. Nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Gniewoszów w Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Kozienickiej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewoszów”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/139/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/84/03 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 15 września 2003r. w sprawie statutów określających organizację i zakres działania sołectw znajdujących się na terenie gminy Gniewoszów.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Maciej Baran

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-13 17:34:07, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Zaproszenie na II sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w II sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2017/2018.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018r. Nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/214/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIX/205/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2018-2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Gniewoszów na przekazanie nieodpłatne nieruchomości gruntowej na rzecz Województwa Mazowieckiego.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.
 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-22 08:17:37, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Zaproszenie na I sesję Rady Gminy

Na podstawie upoważnienia Komisarza Wyborczego z dnia 05 listopada 2018r., znak sprawy: DRD-513/183/26/18 zostałem upoważniony do zorganizowania pierwszej sesji Rady Gminy w Gniewoszowie w kadencji 2018 – 2023, zaproszenia na sesję Radnych wybranych w wyborach samorządowych w dniu 21 października 2018r. oraz otwarcia tej sesji.

Wobec powyższego zapraszam na pierwszą sesję Rady Gminy w Gniewoszowie zwołaną postanowieniem Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 05 listopada 2018r. na dzień 19 listopada 2018r. (poniedziałek), o godz. 14.00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.

Komisarz Wyborczy w/w postanowieniem ustalił następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przekazanie prowadzenia obrad najstarszemu wiekiem Radnemu.
 3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
 4. Złożenie ślubowania przez Wójta.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady.
 6. Zakończenie obrad.

Z upoważnienia Komisarza Wyborczego Joanny Ćwil

Wójt Gminy Gniewoszów

Marcin Szymon Gac

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-13 08:07:41, wprowadzający: Mikołaj Mizak
wersja do druku