Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przewodniczący Rady strona główna 

Przewodniczący Rady

Piotr Dela

 
Data wprowadzenia informacji 2003-07-14 15:07:12 Informację zaktualizowano 2014-12-03 10:59:47, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Danuta Gogacz
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
§ 16
 
 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i powodu jej obrady.
 2. Wybory Przewodniczącego  i 2-ch Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
 3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji ( przez Przewodniczącego poprzedniej kadencji) obejmują:
 4. określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,
 5. przygotowanie projektu porządku obrad.
 6. Projekt porządku obrad pierwszej sesji powinien obejmować: informację przedstawioną przez Wójta poprzedniej kadencji o stanie budżetu gminy oraz innych, ważnych sprawach dla Gminy.
§ 17
 1. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący w szczególności:
  1. zwołuje sesje Rady, ustala porządek obrad,
  2. przewodniczy obradom,
  3. kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
  4. zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
  5. podpisuje uchwały Rady,
  6. czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 18
 1. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.
 2. Zasady odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących określa art. 19 ust. 4 usg.
§ 19
 1. Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 17 Statutu jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.
§ 20
 1. Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący.
 2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i nie wyznaczenia  Wiceprzewodniczącego stosuje się przepisy art. 19 ust. 2 usg.
§ 21
 1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji.
 2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.
 
Obowiązuje od: 2007-04-05   Data wprowadzenia informacji 2007-04-26 12:51:44 Informację zaktualizowano 2012-05-04 10:40:59, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Danuta Gogacz
wersja do druku