Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Powszechny Spis Rolny 2020
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przewodniczący Rady strona główna 

Przewodniczący Rady

Maciej Baran

 
Data wprowadzenia informacji 2003-07-14 15:07:12 Informację zaktualizowano 2018-11-21 13:43:39, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Danuta Gogacz
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
§ 16
 
 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i powodu jej obrady.
 2. Wybory Przewodniczącego  i 2-ch Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
 3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji ( przez Przewodniczącego poprzedniej kadencji) obejmują:
 4. określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,
 5. przygotowanie projektu porządku obrad.
 6. Projekt porządku obrad pierwszej sesji powinien obejmować: informację przedstawioną przez Wójta poprzedniej kadencji o stanie budżetu gminy oraz innych, ważnych sprawach dla Gminy.
§ 17
 1. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący w szczególności:
  1. zwołuje sesje Rady, ustala porządek obrad,
  2. przewodniczy obradom,
  3. kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
  4. zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
  5. podpisuje uchwały Rady,
  6. czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 18
 1. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.
 2. Zasady odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących określa art. 19 ust. 4 usg.
§ 19
 1. Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 17 Statutu jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.
§ 20
 1. Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący.
 2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i nie wyznaczenia  Wiceprzewodniczącego stosuje się przepisy art. 19 ust. 2 usg.
§ 21
 1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji.
 2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.
 
Obowiązuje od: 2007-04-05   Data wprowadzenia informacji 2007-04-26 12:51:44 Informację zaktualizowano 2012-05-04 10:40:59, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Danuta Gogacz
wersja do druku