Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
° (1. Ośr. pomocy społ.)
° (2. Biblioteka publiczna)
° (3. Szkolnictwo publiczne)
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Jednostki organizacyjne > (1. Ośr. pomocy społ.) strona główna 

(1. Ośr. pomocy społ.)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w GniewoszowieAdres :


ul. Lubelska 16


26 – 920 Gniewoszów


tel. (048) 62-15-035 w. 28Kierownik Ośrodka : mgr.inż. Bogdan PrzychodzeńGodziny pracy :


- poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 15.30


- wtorek od godz. 7.00 do godz. 15.00


- środa – piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie jest jednostką organizacyjna gminy Gniewoszów powołana do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej .


Zadania te w szczególności obejmują :- analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy


społecznej ,


- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń ,


- pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych ,


- pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom służąca wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie , oraz tworzenie warunków służących temu celowi .W ramach swej działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej / tekst jednolity Dz. U. z 1998r nr 64 poz. 414 z póż. zmianami / , oraz zadania wynikające z innych ustaw i zarządzeń na które Ośrodek otrzymuje stosowne środki .Ze względu na żródło finansowania zadanie realizowane prze Ośrodek można podzielić na :


- zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa , na które Ośrodek otrzymuje środki


poprzez urząd wojewódzki i do których należą : zasiłki stałe , składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe i


zdrowotne


- zadania własne - finansowane z budżetu gminy do których należą : posiłek , schronienie , ubranie , sprawienie pogrzebu , usługi opiekuńcze , pomoc rzeczowa , zasiłki celowe , dodatki mieszkaniowe, zasiłki okresowe.Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo , zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodżcy , zamieszkującym i przebywającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej , jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej .


Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej , jej przedstawiciela ustawowego bądż innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego . Pomoc społeczna może być również udzielana z urzędu


Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom , w szczególności z powodu :


1) ubóstwa ,


2) sieroctwa ,


3) bezdomności ,


4) bezrobocia.


5) niepełnosprawności,


6) długotrwałwej lub ciężkiej choroby,


7) przemocy w rodzinie,


8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,


9) bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,


10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze,


11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,


12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,


13) alkoholizmu lub narkomanii,


14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,


15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Osoby i rodziny ubiegające się o świadczenia pieniężne z pomocy społecznej powinny jednocześnie spełniać kryteria :


- kryterium dochodowe osoby lub rodziny ustalone zgodnie z art. 4 ustawy o pomocy społecznej


- kryterium dysfunkcji co najmniej jedna z wymienionych w art. 3 pkt 2 – 15Do ustalenia kryterium dochodowego przyjmuje się dochód netto w wysokości :


- na osobę samotnie gospodarującą - 477 zł


- dla osoby w rodzinie - 351 zł

Na użytek ustawy przyjmuje się dochód z 1 ha przeliczeniowego w kwocie 207 złPodane wyżej wysokości dochodów podlegają waloryzacji i są ogłaszane przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w „Monitorze Polskim „


W niektórych przypadkach kryterium dochodowe nie ma zastosowania .Rodzaj i rozmiar świadczenia są odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy .Formy pomocy świadczone przez Ośrodek :- pomoc materialna – zasiłki / stałe , okresowe , celowe , rodzinne , pielęgnacyjne , składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne .


- pomoc rzeczowa - udzielanie schronienia , posiłku / w tym dożywiania dzieci / ,


niezbędnego ubrania osobom które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić


- usługi opiekuńcze -pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych ludzi


starych , chorych , niepełnosprawnych świadczone w miejscu zamieszkania i obejmujące


opiekę higieniczną , pielęgnację , zapewnienie kontaktów z otoczeniem .


Kompetencją Rady Gminy jest określanie szczegółowych zasad przyznawania tej formy


pomocy i zasad odpłatności za te usługi .
- praca socjalna - poradnictwo specjalistyczne , w szczególności prawne i


psychologiczne , pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw


bytowych oraz utrzymaniu kontaktów z otoczeniem .Świadczenia przyznawane i wypłacane przez Ośrodek :- Zasiłek stały przysługuje:


1) Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;


2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.


Zasiłek okresowy


         Może być przyznany osobom i rodzinom , jeżeli dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny ustalonego  zgodnie z art. 4 , a dochody oraz posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb życiowych , w szczególności ze względu na :


- długotrwałą chorobę ,


- niepełnosprawność


- brak możliwości zatrudnienia


- brak uprawnień do renty rodzinnej po osobie , na której ciążył obowiązek alimentacyjny


- brak możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego 


Zasiłek celowy


W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej osobie i rodzinie może zostać przyznany zasiłek celowy w szczególności na pokrycie w części lub całości kosztów leków i leczenia , remontu mieszkania , opału i odzieży , pogrzebu . Zasiłek celowy może być przyznany również osobom i rodzinom , które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego , klęski żywiołowej lub ekologicznej . Świadczenie to może być przyznane w formie pieniężnej jak i rzeczowej .


Bezzwrotny specjalny zasiłek okresowy lub celowy


Może być przyznany , w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie nie spełniającej kryterium dochodowego określonego w art. 4 ust 1.Ośrodek realizuje również inne świadczenia , w tym :- opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne


Świadczenie polegające na opłacaniu w określonych sytuacjach składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za określone osoby , jeżeli te osoby nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu z innych tytułów i nie otrzymują emerytury lub renty .


- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne


Świadczenie polegające na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre rodzaje świadczeń z pomocy społecznej stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 lutego 1997 roku .o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. z 1997r Nr 28 poz. 153 z póżn .zm.).


- ustalanie uprawnień i realizacja zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych


Ustalanie uprawnień i wypłata zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla osób , które nie mogą ich nabyć w związku z pracą lub z systemu ubezpieczeń społecznych wypłacane stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 1 grudnie 1994 roku o zasiłkach rodzinnych , pielęgnacyjnych i wychowawczych / Dz.U. z 1998r Nr 102 poz. 651 z póżn. zm. /PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ


Przyznanie świadczeń następuje w drodze decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka


Pomocy Społecznej .Świadczenia w postaci pracy socjalnej i poradnictwa nie wymagają


wydania decyzji . Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być


wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego ( rodzinnego ) lub jego


aktualizacji dokonywanej nie rzadziej niż co 6 miesięcy . Wywiad ten przeprowadza


pracownik socjalny Ośrodka .


Wywiad środowiskowy ( rodzinny ) przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej ,


dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o pomoc .


W przypadku gdy osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc nie wyrażają zgody na


zbieranie danych osobowych w zakresie ustalonym przepisami ustawy , Kierownik


Ośrodka Pomocy Społecznej może wydać decyzję odmawiającą przyznania pomocy .


Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad może domagać się od osoby lub rodziny


ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym .


Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania


świadczenia .Decyzje w sprawie przyznania pomocy powinny być wydane w ciągu miesiąca od dnia


złożenia wniosku o przyznanie pomocy .Odwołania od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w


Radomiu za pośrednictwem Kierownika GOPS w terminie 14 dni od daty doręczenia


decyzji .Wypłata świadczeń - dnia 20 każdego miesiąca , a jeżeli jest to dzień ustawowo wolny


od pracy to pierwszego dnia roboczego przypadającego po tym terminie .
DODATKI MIESZKANIOWEZasady , tryb przyznawania , ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych , oraz właściwość organów w tych sprawach reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych / Dz. U. z 2001r Nr 71 poz. 734 z póżn. zm. / , oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r w sprawie dodatków mieszkaniowych / Dz. U. z 2001 r Nr 156 poz. 1817 / .Prawo do dodatku mieszkaniowego przysługuje osobom , które spełniają kryterium dochodowe , kryterium powierzchni użytkowej lokalu , mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu i ponoszącym wydatki związane z jego utrzymaniem .Wysokość dodatku stanowi różnicę między wydatkami ponoszonymi na utrzymanie lokalu , a kwotą dochodu osoby lub rodziny jaka powinna zostać przeznaczona na utrzymanie lokaluWymagane dokumenty :


1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego ,


2. Deklaracja o wysokości dochodów w okresie pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku


Załączniki :


Dokumenty potwierdzające stan prawny , wielkość powierzchni użytkowej lokalu ,


stan wyposażenia technicznego lokalu , wielkość ponoszonych kosztów .


Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy może zażądać ponadto


złożenia oświadczenia o stanie majątkowym .Przyznanie dodatku :


Dodatek przyznaje na wniosek osoby uprawnionej wójt gminy w drodze decyzji administracyjnej , która powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku . Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy , licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku .


Odwołanie od decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem wójta gminy w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji .Wypłata dodatku mieszkaniowego :


Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny z wyjątkiem ryczałtu na zakup opału , który jest wypłacany do rąk wnioskodawcy / ryczałt taki przysługuje jeżeli lokal nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania , w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego żródła znajdującego się poza lokalem mieszkalny /


 
Obowiązuje od: 2006-07-24   Data wprowadzenia informacji 2004-02-10 10:25:14 Informację zaktualizowano 2007-05-24 09:02:25, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Bogdan Przychodzeń
 Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie
Obowiązuje od: 2003-12-29   Data wprowadzenia informacji 2004-02-10 10:28:24 Informację zaktualizowano 2007-05-24 09:10:29, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marek Banaś
wersja do druku