Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Skargi i wnioski strona główna 

Skargi i wnioski

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.; Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r., Nr 5, poz.46),
  • Zarządzenie Nr 31a/2007 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Gniewoszowie.


Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależne wykonanie zadań przez właściwe organy lub przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Przyjmowanie skarg i wniosków:
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej na adres: gmina@gniewoszow.pl oraz ustnie do protokołu. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrywania.

Terminy rozpatrzenia skarg i wniosków: Załatwianie skargi lub wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca. W przypadku niezałatwienia sprawy w tym terminie, skarżący lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie rozpatrzenia skargi lub wniosku.

Informacja o terminach przyjęć w sprawie skarg i wniosków:
  1. Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 13.00 do 15.30 oraz wtorek w godz. od 8.00 do 15.00.
  2. Zastępca Wójta Gminy, Sekretarz Gminy i Kierownik Referatu Finansowego przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy.
  3. Przewodnicząca Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek o godz. 9.00 do 15.00 w pok. Nr 14.
 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-30 11:03:42 Informację zaktualizowano 2012-04-30 11:06:57, wprowadzający: Mikołaj Mizak
wersja do druku