Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Powszechny Spis Rolny 2020
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Skargi i wnioski strona główna 

Skargi i wnioski

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.; Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r., Nr 5, poz.46),
  • Zarządzenie Nr 31a/2007 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Gniewoszowie.Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależne wykonanie zadań przez właściwe organy lub przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Przyjmowanie skarg i wniosków:
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej na adres: gmina@gniewoszow.pl oraz ustnie do protokołu. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrywania.

Terminy rozpatrzenia skarg i wniosków: Załatwianie skargi lub wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca. W przypadku niezałatwienia sprawy w tym terminie, skarżący lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie rozpatrzenia skargi lub wniosku.

Informacja o terminach przyjęć w sprawie skarg i wniosków:

  1. Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 13.00 do 15.30 oraz wtorek w godz. od 8.00 do 15.00.
  2. Sekretarz Gminy i Kierownik Referatu Finansowego przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy.
  3. Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy czwartek o godz. 10.00 do 12.00 w pok. Nr 13.
 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-30 11:03:42 Informację zaktualizowano 2019-12-28 10:07:24, wprowadzający: Mikołaj Mizak
wersja do druku