Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Powszechny Spis Rolny 2020
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet strona główna 

Budżet

Budżet Gminy na 2007r.


W dniu 9 lutego 2007r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr W21/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewoszów na 2007r.


Dochody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 7.966.408 zł w tym:


l.Dochody własne - 2.233.704 zł. Na w/w kwotę składają się:


- planowane wpłaty mieszkańców na poczet wodociągowania i kanalizacji - 60.000 zł,


- wpłaty mieszkańców za pobór wody z wodociągu gminnego- 160.000 zł,


- dochody z czynszów mieszkalnych i sprzedaży mienia -47.000 zł,


- wpływy z podatku rolnego - 324.700 zł,


- wpływy z podatku leśnego - 15.875 zł,


- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości - 720.000 zł,


- wpływy z podatku od środków transportowych- 30.000 zł,


- wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 620.877 zł (podatek dochodowy od osób fizycznych 620.377 zł, podatek dochodowy od osób prawnych 500 zł)


- wpływy z podatku od działalności gospodarczej rozliczanej w formie karty podatkowej-1.000 zł,


- wpływy z podatku od spadków i darowizn-1.600 zł,


- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- 25.000 zł


- wpływy za wydawanie zaświadczeń o wpisie do działalności gospodarczej -2.000 zł


- wpływy z opłaty targowej-9.000 zł,


- wpływy z opłaty skarbowej- 23.000 zł,


- wpływy z odsetek za zwłokę - 6.500 zł,


- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- 35.000 zł,


- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych-15.000 zł,


- wpłaty za korzystanie z przedszkola i za zakup obiadów w stołówkach szkolnych-112.000 zł,


- dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych -6.000 zł


-wpłaty mieszkańców za wywóz nieczystości stałych 15.000 zł - inne dochody - 4.152 zł.


2.Subwencja ogólna z budżetu państwa 3.816.823 zł z tego: 1.468.902 zł subwencja wyrównawcza i 2.347.921 zł subwencja oświatowa


3.Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1.395.881 ,


4.Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych -145.000 zł


5.Dotacja celowa z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na zadania z zakresu ochrony środowiska (wodociągowanie i termomodernizacja budynku) - 225.000 zł,


6.Dotacja celowa z budżetu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na wodociągowanie gminy na terenach objętych suszą 150.000 zł.


Wydatki budżetu gminy zaplanowano w kwocie 8.112.685 zł w tym:wydatki bieżące -7.278.865 złwydatki inwestycyjne - 833.820 zł


Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2007r przedstawiają się następująco:


- wodociągowanie uzupełniające w gminie - 60.000 zł


-wodociągowanie terenów objętych suszą -169.800 zł modernizacja (zakończenie) stacji uzdatniania wody w Oleksowie -77.580 zł,


- wykonanie sieci wodociągowej w Oleksowie do P. Pawlonki 11.000 zł,


- wykonanie dokumentacji drogi wojewódzkiej Gniewoszów Sarnów -30.000 zł,


- wykonanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 738 -63.440 zł,


- modernizacja drogi gminnej w Sarnowie/do ośrodka zdrowia/ - 60.000 zł


- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy -197.000 zł


- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji-15.000 zł,


- dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Kozienickiego na zakupy inwestycyjne dla szpitala Powiatowego w Kozienicach -30.000 zł,


- Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji gminy -100.000 zł,


- wykonanie bieżni na boisku w Gniewoszowie -20.000 zł


Planowane wydatki bieżące w szczególności przeznaczone są na:


- wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej (2% uzyskanych wpływów z tyt. podatku rolnego) - 6.494 zł


- utrzymanie 3 hydroforni na terenie gminy tj.płace i pochodne od plac konserwatora, zakup energii elektrycznej,drobne remonty, wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska (pobór wody)-151.448 zł,


- pomoc finansową na rzecz Powiatu Kozienickiego z przeznaczeniem na współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy -120.000 zł, (z tej kwoty środki będą również przeznaczone na wydatki związane z modernizacją dróg gminnych w Sławczynie i w Wysokim Kole w części dotyczącej obowiązującego udziału gminy przy pozyskiwaniu dotacji celowych z budżetu Województwa Mazowieckiego)


- remonty.odśnieżanie ,częściowe uregulowanie stanu prawnego dróg gminnych - 220.000 zł


- pokrycie kosztów utrzymania mienia komunalnego tj.drobne remonty budynków komunalnych opłaty za liczniki i przydział mocy w pustostanach, wyceny nieruchomości -15.854 zł


- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy (w związku z brakiem aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego) - 16.000 zł,


- utrzymanie biura Urzędu Gminy ,diety radnych,sołtysów, zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych, promocje gminy - 1.284.069 zł,


- prowadzenie stałego rejestru wyborców -700 zł,


- utrzymanie 5 jednostek OSP szkolenie formacji OC - 79.050


- prowizję sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych i inne wydatki związane z poborem podatków- 21.800 zł,


- zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek- 41.755 zł,


- zapłatę składki na Związek Gmin Ziemi Kozienickiej - 4.859 zł,


- utrzymanie 3 szkół podstawowych (w Borku.Gniewoszowie i w Wysokim Kole) 1.993.492 zł


- utrzymanie oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Wysokim Kole 44.179 zł,


- utrzymanie Przedszkola w Gniewoszowie-176.362 zł,


- utrzymanie Gimnazjum w Gniewoszowie- 753.614 zł,


- pokrycie kosztów dowozu uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i gimnazjum, oraz częściowe pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców - 161.376 zł,

 
Obowiązuje od: 2007-02-09   Data wprowadzenia informacji 2007-04-26 08:30:31 Informację zaktualizowano 2007-04-26 09:46:12, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Woźniak
wersja do druku