Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
° Kadencja 2002 - 2006
° Kadencja 2006 - 2007
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Powszechny Spis Rolny 2020
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Prawo miejscowe strona główna 

Prawo miejscowe
 

PRAWO MIEJSCOWE


Prawo miejscowe to przepisy prawne mające moc obowiązującą na terenie gminy, znajdujące oparcie w przepisach powszechnie obowiązujących, czyli ustawach lub aktach wydawanych na mocy ustawowego upoważnienia. W świetle art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź zm.) , akty prawa miejscowego mogą być wydawane w zakresie:wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych, organizacji urzędów i instytucji gminnych, zasad zarządu mieniem gminy, zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Rada Gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, jedynie jednak w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących . Mogą one przewidywać za ich naruszenie karę grzywny wymierzoną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

Akta prawa miejscowego ustanawia Rada Gminy w formie uchwał. W sytuacjach niecierpiących zwłoki przepisy porządkowe może wydawać także Wójt Gminy w formie zarządzenia, podlegającego zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy. W przypadku odmowy zatwierdzenia lub nieprzedstawienia do zatwierdzenia traci ono moc w terminie określonym przez Radę Gminy.

Wójt ma obowiązek przesłania przepisów porządkowych do wiadomości organom wykonawczym sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.

Akty prawa miejscowego stanowione przez organa gminy ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2007-07-30 12:32:25 Informację zaktualizowano 2007-07-30 12:34:18, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Monika Gogacz

Zobacz:
 Kadencja 2002 - 2006 .  Kadencja 2006 - 2007 . 
wersja do druku